سوالات فرسایش خاک 1379


1 ) اثر شیب در افزایش فرسایش در کدامیک از خاکهای زیر بیشتر است؟
الف ) خاکهای شنی
ب ) خاکهای بافت ریز
ج ) خاکهای شنی با سنگریزه خیلی زیاد
د ) خاکهای شنی با 10% سنگریزه
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) در حوزه آبخیزی به وسعت 300 هکتار بارانی با شدت 5 میلیمتر در ساعت می بارد ضریب روان آب منطقه 0.6 بر آورد گردیده است شدت روان آب چند متر مکعب در ثانیه است؟
الف ) 0.25
ب ) 2.5
ج ) 25
د )250
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدام فاکتور تأثیر چندانی در تولید حجم روان آب ندارد؟
الف ) نوع خاک
ب ) نوع استفاده از اراضی
ج ) نوع شکل حوزه آبخیز
د ) نوع عملیات اصلاحی
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) برای کنترل آبراهه ای به طول 600 متر که شیب آن 10% شیب حد آن 4% است چند عدد بند به ارتفاع 3 متر لازم خواهد بود؟
الف ) 8
ب ) 12
ج ) 18
د ) 24
.
.

جواب : گزینه
.
5 ) در حوزه آبخیزی به مساحت 1800 هکتار در اثر یک بارندگی با شدت 15 میلیمتر در ساعت حداکثر دبی معادل 30 متر مکعب بر ثانیه از انتهای حوزه خارج می شود ضریب رواناب برابر است با :
الف ) 0.25
ب ) 0.4
ج ) 0.6
د ) 0.8
.
.

جواب : گزینه
.
6 ) در زمین های شیبدار کدام روش آبیاری فرسایش را تشدید می کند؟
الف ) بارانی
ب ) شیاری
ج ) قطره ای
د ) کرتی
.
.

جواب : گزینه
.
7 ) تراس با شیب پشت تند معمولا در کدام شیب ها ساخته می شود؟
الف ) کمتر از 6%
ب ) 12-6%
ج ) 18-12%
د ) 24-18%
.
.

جواب : گزینه
.
8 ) در فرمول Q=CLA/360 برای تعیین C از کدام عامل استفاده نمی شود؟
الف ) پوشش نباتی
ب ) توپوگرافی
ج ) خاک
د ) حداکثر شدت بارندگی
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدام فرسایش به فرسایش پنجه ای در ایران معروف است؟
الف ) شیاری
ب ) بین شیاری
ج ) خندقی
د ) ورقه ای
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) میزان فرسایش موقعی در یک خاک عمیق کمتر از خاک مشابه خود با عمق کم خواهد بود که ...
الف ) خاک نفوذپذیر باشد.
ب ) خاک به حالت اشباع باشد.
ج ) خاک غیرقابل نفوذ باشد.
د ) نفوذپذیری خاک کم باشد.
.
.

جواب : گزینه
.
11 ) برای کنترل خندق ها و جلوگیری از گسترش آنها بهترین روش حفاظتی کدام است؟
الف ) ایجاد بندها
ب ) کشت گیاهان
ج ) کشت گیاهان و ایجاد بندها
د ) مالچ پاشی
.
.

جواب : گزینه
.
12 ) در کدامیک از اراضی فرسایش خاک کمتر است؟
الف ) شیب زمین 18% و طول شیب 10 متر
ب ) شیب زمین 18% و طول شیب 20 متر
ج ) شیب زمین 18% و طول شیب 30 متر
د ) شیب زمین 18% و طول شیب 40 متر
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) اگر شدت بارندگی 3 میلیمتر در دقیقه و شیب زمین 50 درصد باشد فاصله عمودی بین دو بانکت متوالی چند متر است؟
الف ) 5
ب ) 15
ج ) 7.5
د ) 25
.
.

جواب : گزینه
.
14 ) معادله جهانی فرسایش (USLE) چرا در کشور ما کاربرد ندارد؟
الف ) نداشتن نقشه های توپوگرافی
ب ) نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با حفاظت خاک
ج ) نداشتن اطلاعات مربوط به فرسایش خاک
د ) کمبود آمار شدت بارندگی
.
.

جواب : گزینه
.
15 ) برای مشاهده سوال شماره 15 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/erosion15-79.jpg
.
.

جواب :
.
16 ) کدام خاک، بیشتر مستعد فرسایش آبی است؟
الف ) آهکی
ب ) خنثی
ج ) سدیمی
د ) گچی
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) از روش عدد منحنی رواناب یا CN برای تخمین چه فاکتوری استفاده می شود؟
الف ) میزان ارتفاع رواناب
ب ) میزان متوسط بارندگی
ج ) میزان رسوب یک حوضه
د ) تعیین سرعت رواناب
.
.

جواب : گزینه
.
18 ) عامل طول شیب زمین در معادله جهانی فرسایش خاک، نسبتی است که میزان فرسایش حاصله را در زمین مورد نظر با مقدار فرسایش در زمینی به طول ... مقایسه می کند.
الف ) 7.25 فوت
ب ) 7.25 متر
ج ) 72.5 متر
د ) 72.5 فوت
.
.

جواب : گزینه
.
19 ) در معادله جهانی فرسایش خاک، فرسایش خاک را در زمینی که شیب معیین دارد نسبت به قطعه زمینی با شیب ... در صد تعیین می کنند.
الف ) 0.9
ب ) 1.9
ج ) 9
د ) 19
.
.

جواب : گزینه
.
20 ) شعاع هیدرولیکی کانالهای انتقال آب تابع کدام فاکتور است؟
الف ) زبری کانال
ب ) شکل کانال
ج ) شیب کانال
د ) جنس کانال
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) اساس طبقه بندی گروههای هیدرولوژیکی خاک در روش عدد منحنی رواناب یا CN بیشتر تحت تأثیر ... است.
الف ) سختی و مقاومت خاک
ب ) نفوذپذیی خاک
ج ) ظرفیت نگهداری آب در خاک
د ) درجه فرسایش پذیری خاک
.
.

جواب : گزینه
.
22 ) فرسایش خاک تابعی است از ...
الف ) انرژی قطرات باران
ب ) شیب زمین
ج ) عامل سایش دهندگی در عامل سایش پذیری
د ) مدیریت کشت و کار
.
.

جواب : گزینه
.
23 ) کدام گزینه صحیح است؟
الف ) هر چقدر نفوذپذیری پروفیل خاک کمتر شود فرسایش پذیری خاک افزایش می یابد.
ب ) هر چقدر نفوذ پزیری پروفیل خاک کمتر شود فرسایش پذیری خاک کاهش می یابد.
ج ) فرسایش پذیری خاک فقط به نفوذپذیری لایه های سطحی خاک بستگی دارد.
د ) فرسایش پذیری خاک اصولا بستگی به نفوذپذیری خاک ندارد.
.
.

جواب : گزینه
.
24 ) به نظر شما حد فرسایش قابل قبول به کدام عوامل بیشتر بستگی دارد؟
الف ) تجربه زارع
ب ) شیب زمین
ج ) شخم در جهت شیب
د ) عمق خاک
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) درجه تراکم بادشکن های غیر زنده به کدام عوامل ذیل بستگی دارد؟
الف ) پستی و بلندی منطقه
ب ) جهت باد و سرعت آن
ج ) میزان درصد تقلیل سرعت باد و جهت باد غالب
د ) ارتفاع بادشکن و جهت باد
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) در حوزه آبخیزی با شیب 45 درصد با خاک نسبتا عمیق و بارندگی کم، کدامیک از عملیات حفاظتی ذیل را توصیه می کنید؟
الف ) کنتور بانک
ب ) بانکت ( تراسهای آبراهه ای ) افقی
ج ) بانکت ( تراسهای آبراهه ای ) شیبدار
د ) تراسهای سکوئی جهت کشاورزی
.
.

جواب : گزینه
.
27 ) برای مبارزه با فرسایش خاک در اراضی کشاورزی شیبدار بهترین روش کدام است؟
الف ) درختکاری در حاشیه مزرعه
ب ) کشت نواری بر روی خطوط میزان منحنی
ج ) کشت بر روی خطوط میزان منحنی
د ) کشت معمولی
.
.

جواب : گزینه
.
28 ) کدام جزء بافت خاک بیشترین حساسیت را به فرسایش نشان می دهد؟
الف ) رس
ب ) شن درشت
ج ) رس + سیلت
د ) سیلت + شن خیلی ریز
.
.

جواب : گزینه
.
29 ) گالیهای U شکل معمولا در مناطقی به وجود می آیند که :
الف ) خاک خیلی عمیق باشد.
ب ) خاک سطحی و زیرین مقاوم به فرسایش باشد.
ج ) خاک سطحی حساس به فرسایش و خاک زیرین مقاوم به فرسایشباشد.
د ) خاک سطحی و زیرین حساس به فرسایش باشد.
.
.

جواب : گزینه
.
30 ) کدام گزینه صحیح است؟
الف ) میزان مواد معلق و کف بستر به جنس سازنده حوزه آبخیزی بستگی دارد.
ب ) مواد کف بستر و مواد معلق ارتباطی با هم ندارند.
ج ) مواد معلق همیشه از مواد کف بستر بیشتر است.
د ) مواد معلق همیشه کمتر از مواد کف بستر است.
.
.
جواب : گزینه
.

No comments: