سوالات شیمی خاک سال 1380


یک ) محلول A با حجم 10 میلی لیتر حاوی سدیم را با 90 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نموده ایم . غلظت سدیم در محلول حاصله 150 پی پی ام شده است . مقدار سدیم محلول A چند میلی گرم است ؟
الف ) 1.5
ب ) 15
ج ) 150
د ) 1500جواب :
ب
150 ppm= 150 mg/1000 cc
150 mg 1000 cc
X 100 cc
X=15 mg

دو ) قدرت یونی در محلول با غلظت یک میلی مول در لیتر چقدر است ؟
الف ) 0.002 مول در لیتر
ب) 0.0025 مول در لیتر
ج ) 0.003 مول در لیتر
د ) 3 مول در لیتر


جواب :
ج

I=1/2ΣMi×Zi2
I=1/2×(1^2+0.0001×2^2)=0.003 mol/l

سه ) مقدار یون که می تواند بار های منفی 25 گرم خاکی که CEC آن 16 سانتی مول بر کیلوگرم است چقدر است ؟
الف) 4 میلی مول گرم
ب ) 4 میلی اکی والان گرم
ج ) 8 میلی گرم
د ) 16 میلی گرم


جواب :
ب
16 cmol(+)/kg= 16 meq/100 g
16 meq 100 g
X 25 gr
X= 4 meq


1 comment:

محسن said...

با تشکر از نظر شما با کمال میل لینک شما را در وبلاگ قرار دادم
مدیریت وبلاگ دانشکده کشاورزی کرج (آزاد)