سوالات فرسایش خاک سال 1376


1 ) فرسایش در کدام خاک بیشتر است ؟
الف ) کومی
ب ) کلی لوم
ج ) سیلتی لوم
د ) لومی با ساختمان ضعیف
.
.

جواب : گزینه
.
2 ) میزان بارندگی و نفوذپذیری چگونه باشد، فرسایش کمتر است ؟
الف ) زیاد ، کم
ب ) کم ، زیاد
ج ) هر دو کم
د ) هر دو زیاد
.
.

جواب : گزینه
.
3 ) اثر بادشکن متراکم در کاهش سرعت باد در یک فاصله کوتاهی از بادشکن نسبت به یک بادشکن غیرمتراکم چگونه است ؟
الف ) برابر
ب ) بیشتر
ج ) خیلی کم
د ) کمتر
.
.

جواب : گزینه
.
5 ) برای مشاهده سوال شماره پنج روی لینک زیر کلیک کنید!
http://elistiyen.googlepages.com/Erosion.jpg
.
جواب :گزینه
.
4 ) در فرمول Q=360/CIA برای تعیین C ، از کدام استفاده می شود؟
الف ) جنس خاک و رسوبات
ب ) حداکثر بارندگی
ج ) شدت بارندگی در زمان تجمع
د ) پوشش نباتی ، خاک ، توپوگرافی
.
.

جواب : گزینه
.
6 ) زمان تجمع در یک آبخیز مستطیل شکل کوتاه ...
الف ) فقط به پستی و بلندی زمین بستگی دارد
ب ) با آبخیز مدور تفاوتی ندارد
ج ) از یک آبخیز باریک و بلند بیشتر است.
د ) از یک آبخیز باریک و بلند کمتر است
.
.

جواب : گزینه
.
7 ) ضریب KE >1 ، کل انرژی ..... بارانهایی است که در شدتهای بیش از ..... میلی متر در ساعت می بارد.
الف ) جنبشی ، 1
ب ) پتانسیل ، 25
ج ) جنبشی ، 25
د ) جنبشی ، 45
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) از اجزای تشکیل دهنده فرمول عمومی تلفات خاک ، کدام عامل از اختیار ما بیرون است ؟
الف ) C
ب ) K
ج ) R
د ) L.S
.
.

جواب : گزینه
.
9 ) اثر تخریبی نیروی هرز آب با نیروی تخریبی قطرات باران چگونه مقایسه می شود ؟
الف ) کمتر
ب ) بیشتر
ج ) یکسان
د ) بستگی به نفوذپذیری خاک دارد
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) میزان فرسایش در ارتباط با پستی و بلندی زمین ، در کدام جبهه ها بیشتر است ؟
الف ) جنوبی
ب ) جنگلی
ج ) شمالی
د ) کویری
.
.

جواب : گزینه
.
11 ) در حوزه آبخیزی به وسعت 1000 هکتار ، در صورتیکه رسوب وِیژه 21 تن در هکتار در سال و نسبت تحویل رسوب ( SDR ) برابر با 70 درصد باشد ، مقدار مواد فرسایش یافته در سال چند تن در هکتار است ؟
الف ) 25
ب ) 40
ج ) 30
د ) 35
.
.

جواب :گزینه
.
12 ) شکل حوزه آبخیز در مقدار کل روان آب...
الف ) تاَثیر زیادی دارد
ب ) تاَثیر چندانی ندارد
ج ) در حوزه های آبخیز کوچک تاَثیر دارد
د ) در حوزه های آبخیز کوچک و دایره ای تاَثیر دارد
.
.

چواب :گزینه
.
13 ) در فرسایش بادی ذراتی که بیشتر به صورت جهشی حرکت می کنند ، قطرشان در حدود چند میلی متر است ؟
الف ) 05/0 >
ب ) 1/0 >
ج ) 05/0 تا 5/0
د ) 5/0 >
.
.

جواب : گزینه
.
14 ) کشت نواری مزرعه در مناطقی توصیه می شود که زمین ... داشته باشد.
الف ) وضع طبیعی کاملاً نامنظم
ب ) شیب یکنواخت
ج ) شیب بیش از 25 درصد
د ) شیب نامنظم
.
.
جواب :گزینه
.
15 ) برای مبارزه با فرسایش توده ای یا لغزنده اقدام به کدام کار در زمین ، موثرتر است ؟
الف ) بذر پاشی
ب ) خشک نگهداشتن
ج ) غرس نهال
د ) شیار زدن
.
.

جواب : گزینه
.
16 ) در محاسبه ابعاد بانکت های شیب دار ، کدام پارامتر مهم است ؟
الف ) ارتفاع بارندگی
ب ) حجم کل بارندگی
ج ) میزان بارندگی در سال
د ) شدت بارندگی در زمان تمرکز حوزه
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) دبی خروجی یک حوزه آبخیز 10متر مکعب در ثانیه و گل آلودگی آب خروجی 20 گرم در لیتر است. در صورتیکه مساحت حوزه آبخیز 100000 هکتار باشد ، تخریب مخصوص حوزه در سال چند تن در هکتار است ؟
الف ) 07/63
ب ) 07/65
ج ) 7/630
د ) 7/640
.
.

جواب : گزینه
.
18 ) با استفاده از فرمول ساکاردی ( Sacardy )در صورتیکه شیب زمین 25 درصد باشد ، اختلاف ارتفاع بین دوبانکت یا ( H )در حالیکه شیب زمین یکنواخت باشد ،چند متر است ؟
الف ) 4/3
ب ) 75/3
ج ) 05/4
د ) 30/4
.
.

جواب : گزینه
.
19 ) چرا امروزه در بیشتر آبخیزهای کشورمان تراس بندی مورد استفاده قرار نمی گیرد ؟
الف ) هزینه زیاد و بهم خوردن لایه های سطحی خاک
ب ) هزینه زیاد و عدم توجیه اقتصادی
ج ) لزوم اجرای کارهای ضروری
د ) نداشتن تأثیر زیاددر حاصلخیزی
.
.

جواب : گزینه
.
20 ) شیب زمین در حدود چند درصد باشد تا کشت فواری در آن تأثیر بیشتر داشته باشد ؟
الف ) 10 تا 15
ب ) 15 تا20
ج ) 20 تا 30
د ) 30 تا 40
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) معادله Wischmaier معادله جهانی فرسایش یا USLE است برای محاسبه...
الف ) میزان نزولات جوّی
ب ) خاک از بین رفته
ج ) هزینه های احداث بانکت
د ) عامل پوششی گیاهی
.
.

جواب : گزینه
.
22 ) در شرایط خاک با رطوبت ... و پوشش گیاهی ... فرسایش بادی حداکثر است.
الف ) زیاد ، ضعیف و نا هموار
ب ) زیاد ، متوسط و مسطّح
ج ) کم ، ضعیف و نا هموار
د ) کم ، ضعیف و مسطّح
.
.

جواب : گزینه
.
23 ) منظور از حدّ فرسایش قابل قبول، مقدار فرسایشی است...
الف ) بیشتر از مقدار خاکسازی
ب ) که خاک در یک سال و در سطح یک هکتار دارد
ج ) که به مقدار محصول تولیدی خسارت زیادی وارد نکند
د ) کمتر یا حدّاکثر معادل مقدار خاکسازی
.
.

جواب : گزینه
.
24 )معمولا در تشکیلات آبرفتی (Alluvial) گالی های ... شکل ایجاد می شود، زیرا تشکیلات ... به فرسایش هستند
الف ) U، حسّاس
ب ) U، مقاوم
ج ) V، حسّاس
د ) V، مقاوم
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) فرسایش خاک در ...
الف ) شیب های محدب، کمتر از شیب های مقعر است.
ب ) شیب های محدب، بیشتر از شیب های مقعر است.
ج ) نیمکره شمالی در شیبهای جنوبی کمتر از شیبهای شمالی است.
د ) نیمکره شمالی در شیبهای محدب و مقعر یکسان است.
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) در طرّاحی ابعاد بانکت ها، با افزایش شیب زمین فاصله عمودی بانکت با فاصله افقی آن ... است.
الف ) بیشتر
ب ) کمتر
ج ) مساوی
د ) نسبتی متغیر دارد
.
.

جواب : گزینه
.
27 ) سرعت باد پس از برخورد با یک سطح صاف به کدام صورت افزایش می یابد؟
الف ) خطی
ب ) نمایی
ج ) نخست خطی بعد نمایی
د ) نخست نمایی بعد خطی
.
.

جواب : گزینه
.
28 ) در شروع فرسایش کدام یک بیشترین نقش را دارد؟
الف ) شیاری
ب ) صفحه ای
ج ) قطره باران
د ) گالی
.
.

جواب : گزینه
.
29 ) در ارضی شیبداری از نظر حفاظت خاک، کشت کدامیک به صورت دیم توصیه می شود؟
الف ) گندم
ب ) جو
ج ) علوفه ای یکساله
د ) علوفه ای چند ساله
.
.

جواب : گزینه
.
30 ) فرسایش پذیری خاک با میزان ماده آلی خاک رابطه ای ...
الف ) ندارد
ب ) خطّی دارد
ج ) در دامنه ای از ماده آلی بین 0 تا 4% نقصان می یابد
د ) مستقیم دارد اگر بافت سنگی باشد

.
جواب : گزینه



No comments: