سوالات فرسایش خاک سال 1386


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب :
.
2 ) برای مشاهده سوال شماره 2 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/86-2.jpg
.
.
جواب:
.
3 ) کدام یک از گزینه های ذیل در حال حاضر بیشترین تأثیر را در کاهش فرسایش و رسوب در کشور دارد؟
الف ) جلوگیری از بوته کنی از مراتع
ب ) جلوگیری از جنگل تراشی
ج ) تبدیل اراضی دیم کم بازده به علوفه های چند ساله
د ) میزان مواد معلق و کف بستر بستگی به جنس سازند حوزه آبخیز دارد.
.
.

جواب : گزینه
.
4 ) کدام گزینه صحیح است؟
الف ) مواد معلق همیشه از مواد کف بستر بیشتر است.
ب ) مواد معلق همیشه کمتر از مواد کف بستر است.
ج ) مواد کف بستر و مواد معلق ارتباطی با هم ندارند.
د ) میزان مواد معلق و کف بستر بستگی به جنس سازند حوزه آبخیز دارد.
.
.

جواب : گزینه
.
5 ) در سال های اخیر شاهد وقوع پدیده زیاد رانش زمین در شمال کشور بوده ایم عامل اصلی رانش زمین کدام است؟
الف ) جاده سازی
ب ) بهره برداری از معادن
ج ) فرسایش کناری
د ) جنگل تراشی و از بین بردن پوشش گیاهی
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) برای مشاهده سوال شماره 6 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/86-6.jpg
.
.
جواب :گزینه
.
7 ) فرمول جهانی محاسبه فرسایش خاک مقدار فرسایش را در کدام نوع فرسایش تخمین می زند؟
الف ) ورقه ای و شیاری
ب ) ورقه ای و خندقی
ج ) خندقی و شیاری
د ) خندقی و لغزشی
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) عامل اصلی فرسایش در بین شیارها (Interrills) ..... و در داخل شیارها (Rills) ..... است ؟
الف ) رواناب - قطرات باران
ب ) انرژی قطرات باران - رواناب
ج ) پوشش گیاهی - پوشش زمین
د ) پوشش زمین - پوشش گیاهی
.
.

جواب : گزینه
.
9 ) فرسایش خمیری شکل عمدتاً در مناطقی که .... به وجود می آید.
الف ) بارندگی شدید رخ دهد.
ب ) شخم و شیار در جهت شیب انجام شود.
ج ) لایه های زیرین خاک یخ زده اند.
د ) جنگل تراشی شده باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) در Musle ( فرمول جهانی تعدیل شده):
الف ) نظیر Usle مقدار کل فرسایش را محاسبه می نماید.
ب ) مقدار فرسایش را در هر مکان و در هر زمان محاسبه می کند.
ج ) انرژی قطرات باران جایگزین رواناب شده و مقدار فرسایش را محاسبه می کند.
د ) انرژی رواناب جایگزین انرژی قطرات باران شده است و مقدار رسوب را محاسبه می کند.
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) گیاهانی که با سطح خاک در تماس هستند ...... از یک آسمانه گیاهی بلند که سطح زمین آن لخت است فرسایش را کنترل می کنند.
الف )بیشتر
ب ) کمتر
ج ) در ابتدا بیشتر و سپس کمتر
د ) در ابتدا کمتر و سپس بیشتر
.
.

جواب : گزینه
.
12 ) برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/86-12.jpg
.
.
جواب :
.
13 ) عامل اصلی فرسایش در اراضی شیبدار کدام است؟
الف ) پوشش گیاهی
ب ) رواناب
ج )انرژی قطرات باران
د ) شخم در جهت شیب
.
.

جواب : گزینه
.
14 ) معادله جهانی فرسایش خاک برای تخمین فرسایش در کدام یک از نواحی ذیل کاربرد دارد؟
الف ) ناحیه های مزرعه ای است.
ب ) حوضه های بزرگ آبخیز
ج ) مناطقی که دارای فرسایش خندقی است.
د ) مناطق هزار درهّ ها
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) چنانچه مقدار SDR حوزه آبخیزی 58/0 و مقدار فرسایش خاک این حوزه 30 تن در هکتار باشد، بار رسوب حوزه چند تن در هکتار است؟
الف ) 5/13
ب ) 4/17
ج ) 5/18
د ) 5/20
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در روش شماره منحنی رواناب هر چقدر منحنی به 100 نزدیک شود گروه های مختلف هیدرولوژیکی خاک به ....... نزدیک می شود.
الف ) A
ب ) B
ج ) C
د ) D
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) حساس ترین زمان از نظر تولید فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز کشور کدام است؟
الف ) اوائل بهار
ب ) اواسط تابستان
ج ) اوائل پائیز
د ) اواسط زمستان
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) اگر در یک حوزه آبخیز، مقدار بارندگی متوسط 250 میلی متر و ضریب روان آب 3/0 باشد،ارتفاع روان آب حاصله چند میلی متر است؟
الف ) 25
ب ) 50
ج ) 75
د ) 100
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) فرسایش شاخه درختی در کدام یک از شرایط زیر بیشتر است؟
الف ) روی شیب های تند
ب ) روی شیب های متوسط
ج ) در نواحی دشتی
د ) روی شیب های کمتر از 10 درصد
.
.

جواب : گزینه
.
20 ) فرسایشی که در اثر عوامل شیمیایی به وجود می آید و باعث ایجاد حفره هایی در زمین می گردد عبارت است از :
الف ) Puddle erosion
ب ) seudokarst erosion
ج ) Pedestal erosion
د ) Torrent erosion
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) در کدام یک از روش های محاسبه روان آب، فاکتور خاک در قالب گروه های هیدرولوژیکی بررسی می شود؟
الف ) روش منطقی
ب ) روش مستقیم
ج ) روش منحنی رواناب (CN)
د ) روش کوک
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) جهت پیاده کردن یک سیستم بانکت بندی می بایستی عملیات را........
الف ) از بالای تپه شروع کرد.
ب ) از پائین تپه شروع کرد.
ج ) با توجه به شیب منطقه تعیین نمود.
د ) می توان از بالا یا از پائین تپه شروع کرد.
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) کشت نواری مزرعه در مناطقی توصیه می شود که........
الف ) موقعیت طبیعی زمین کاملاً نامنظم باشد.
ب ) زمین فاقد شیب باشد.
ج ) زمین شیب یکنواخت داشته باشد.
د ) شیب زمین بیش از 25 درصد باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) اگر در منطقه ای خطر لغزش زمین وجود داشته باشد احداث چه نوع تراس سکوئی پیشنهاد می شود؟
الف ) افقی
ب ) شیب دار
ج ) با شیب عکس
د ) تراس سکوئی معکوس
.
.

جواب : گزینه
.
25 ) مهمترین اقدام برای کنترل لغزش خاک در اراضی شیب دار:
الف ) احداث شیب قائم است.
ب ) چپربندی شیب است.
ج ) خشک نگه داشتن خاک است.
د ) احداث دیواره طولی محافظ است.
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) مساحت حوزه آبخیزی 100 کیلو متر مربع است و طول آبراهه اصلی آبخیز 10 کیلو متر می باشد.
بر اساس ضریب هورتون شکل آبخیز به چه صورتی می باشد؟
الف ) بیضی
ب ) دایره
ج ) مستطیل
د ) مربع
.
.

جواب : گزینه
.
27 ) در حوزه ابخیزی که خاک آن سنگین بوده و در زیر کشت می باشد بارانی به شدت 20 میلی متر در ساعت برای مدت دو ساعت باریده است در صورتی که C = 0/4 باشد ارتفاع رواناب چند میلی متر است؟
الف ) 16/0
ب ) 6/1
ج ) 16
د ) 160
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) دیواره سازی یا Revetment به منظور .........
الف ) جلوگیری از ایجاد جریانات طغیانی
ب ) جلوگیری از پیچ خوردگی و سینوسی شدن مسیر آب
ج ) کم کردن سرعت آب به منظور کاهش قدرت تخریبی آن
د ) حفظ کناره ها از تخریب و فرسایش با افزودن مقاومت آنها
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) جهت رشد و نمو مناسب تاغ در مناطق کویری نیاز به ....... است.
الف ) خاک لومی عمیق
ب ) خاک شنی کم عمق
ج ) خاک لومی کم عمق
د ) خاک شنی عمیق
.
.

جواب : گزینه
.
30 ) در رابطه با نفوذپذیری خاک کدام گزینه صحیح است؟
الف ) هر چقدر نفوذپذیری لایه های پروفیل خاک کمتر شود فرسایش پذیری خاک کاهش می یابد.
ب ) هر چقدر نفوذپذیری لایه های پروفیل خاک کمتر شود فرسایش پذیری خاک افزایش می یابد.
ج ) فرسایش پذیری خاک فقط به نفوذپذیری لایه های سطحی بستگی دارد.
د ) فرسایش پذیری خاک اصلاً بستگی به نفوذپذیری خاک ندارد.
.
.

جواب : گزینه
.

No comments: