سوالات فرسایش خاک سال 1383


1 ) سرعت حد یک قطره باران به قطر 4.5 میلیمتر از ارتفاع 9 متر چند کیلومتر در ساعت است؟
الف ) 5/4
ب ) 9
ج ) 4/32
د ) 40
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) برای طراحی تاسیسات مهندسی حفاظت آب و خاک معمولا از کل رواناب یک حوزه آبخیز جزء .... مورد توجه قرار می گیرد.
الف ) جریان پایه
ب ) جریان زیر سطحی
ج ) جریان پایه و جریان سطحی
د ) جریان سطحی و جریان زیر سطحی یا قشری
.
.

جواب : گزینه
.
3 ) فرسایش هزار دره یا بدلند بیشتر در کدام سازندها اتفاق می افتد؟
الف ) آسماری
ب ) آهکی
ج ) مارنی و گچی و نمکی
د )کنگلومرائی
.
.

جواب : گزینه
.
4 ) با افزایش مقدار بارندگی موثر تا 300 میلیمتر، میزان فرسایش آبی افزایش می یابد، زیرا .....
الف ) انرژی فرساینده بارانها زیادتر می گردد.
ب ) هنوز قدرت فرساینده باران بیش از قدرت حفاظتی گیاه است.
ج ) تا این حد از این بارندگی موثر، تراکم پوشش گیاهی خوب است.
د ) میزان و شدت بارندگیهای فرساینده ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است.
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) تراس های با شیب پشت تند (Steep backslope terraces) معمولا در کــدام شیب ها ساخته می شود؟
الف )کمتر از 6 درصد
ب ) 12 - 6%
ج ) 18 - 12%
د ) بیش از 18 درصد
.
.

جواب : گزینه
.
6 ) در صورتیکه فاکتور شکل چهار حوزه آبخیز A – 0.9 ، B – 0.5 ، C – 0.3 ، D – 0.6 ، باشد، کدام حوزه بیشترین تمایل به
ایجاد جریانات طغیانی دارد؟
الف ) A
ب ) B
ج ) C
د ) D
.
.

جواب : گزینه
.
7 ) مهمترین اقدام برای کنترل لغزش خاک کدام است؟
الف ) احداث شیب قائم
ب ) احداث دیواره طولی محافظ
ج ) چپربندی شیب
د ) خشک نگه داشتن خاک
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) مقدار K در کدام یک از خاکهای زیر بیشتر است؟
الف ) Clay loam
ب ) Loam
ج ) Sandy loam
د ) Silt loam
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) فرسایش پاسنگی یا ستونی عبارت است از :
الف ) فرسایشی است که در آن خاک زیر سنگها و ریشه گیاهان باقی مانده و پاسنگهای منفردی را بوجود می آورند.
ب ) فرسایشی است که در آن ستونها در اثر حضور تونلها ظاهر می شود.
ج ) غرسایشی است که در آن اثر شستشوی مواد سنگی به صورت منفذدار دیده می شوند.
د ) فرسایشی است که در آن بعلت مقاومت ذرات خاک بدون محافظ در اثر برخورد با قطرات باران متلاشی نمی شوند.
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) در سالهای اخیر شاهد وقوع پدیده زیاد رانش زمین در کشور بوده ایم، عامل اصلی رانش زمین کدام است؟
الف ) جاده سازی
ب ) بهره برداری از معادن
ج ) فرسایش پاسنگی
د ) جنگلتراشی و از بین بردن پوشش گیاهی
.
.

جواب : گزینه
.
11 ) در مقایسه دو فرسایش شیاری و بین شیاری عامل اصلی فرسایش به ترتیب .... است.
الف ) روان آب و قطرات باران
ب ) قطرات باران و روان آب
ج ) روان آب و فرسایش ورقه ای
د ) فرسایش ورقه ای و روان آب
.
.

جواب : گزینه
.
12 ) رابطه بین ارتفاع از سطح زمین و سرعت باد یک رابطه ...است که با افزایش از سطح زمین سرعت باد ... می یابد
الف ) خطی - افزایش
ب ) نمایی - افزایش
ج ) نمایی - کاهش
د ) خطی - کاهش
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) مهمترین نوع فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاک اراضی زراعی چه نوع فرسایشی است؟
الف ) پاسنگی
ب ) خندقی
ج ) ورقه ای یا سفره ای
د ) شیاری
.
.

جواب : گزینه
.
14 ) ضریب گراولیوس یا ضریب گردی عبارتست از:
الف ) نسبت محیط دایره ای که مساحت آن برابر مساحت حوزه باشد به نسبت محیط حوزه.
ب ) نسبت محیط حوزه به محیط دایره ای که مساحت آن برابر مساحت حوزه باشد.
ج ) مساحت حوزه آبخیز به طول آبخیز.
د ) مساحت حوزه آبخیز به مجذور طول آبخیز.
.
.

جواب : گزینه
.
15 ) در صورتیکه شماره منحنی روان آب CN = 100 باشد مقدار امکان بالقوه خاک جهت نگهداری آب (S) برابر است با:
الف ) بینهایت
ب ) صفر
ج ) 10
د ) 100
.
.

جواب : گزینه
.
16 ) در صورتیکه شدیدترین بارندگی مورد انتظار در منطقه ای 60 میلیمتر در دقیقه باشد و مساحت بین دو بانکت 10000 متر مربع باشد مقدار حداکثر دبی ایجاد شده بین دو بانکت چند متر مکعب بر ثانیه است؟
الف ) 1000/1
ب ) 100
ج ) 10
د ) 1
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) در صورتیکه در حوزه ای بارانی با شدت 15 میلیمتر در ساعت به مدت دو ساعت ببارد ارتفاع روان آب برابر است با .......( ضریب روان آب 0.4 می باشد)
الف ) 12 سانتیمتر
ب ) 12 میلیمتر
ج ) 30 میلیمتر
د ) 30 سانتیمتر
.
.

جواب : گزینه
.
18 ) در مدل PSIAC محاسبه رسوب کدام یک از فاکتورها دارای نمره منفی بوده است؟
الف ) نوع استفاده - پوشش زمین
ب ) توپوگرافی - خاک
ج ) فرسایش اراضی بالادست - آب و هوا
د ) روان آب - زمین شناسی
.
.

جواب : گزینه
.
19 ) در MUSLE (فرمول جهانی تعدیل شده) ..... را محاسبه می کند>
الف ) نظیر USLE مقدار فرسایش کل
ب ) انرژی قطرات باران جایگزین انرژِی روان آب شده است و مقدار فرسایش
ج ) مقدار فرسایش را در هر مکان و در هر زمان
د ) انرژی روان آب جایگزین انرژی قطرات باران شده است و مقدار رسوب
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) فرسایش در شیب کمپلکس نسبت به شیب نرمال چگونه است؟
الف ) کمتر
ب ) برابر
ج ) بیشتر
د ) با توجه به نوع خاک فرق می کند
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) کدام یک از اقدامات ذیل مبارزه مستقیم با فرسایش خاک نمی باشد؟
الف ) بانکت بندی
ب ) تراس بندی
ج ) احداث سدهای خشگه چین
د ) استفاده از زمین بر حسب قابلیت و استعداد آنها
.
.

جواب : گزینه
.
22 ) کدام یک از فاکتورهای ذیل بر روی ضریب فرسایش پذیری خاک (K)تأثیری ندارد؟
الف ) بافت خاک
ب ) نفوذپذیری
ج ) ساختمان خاک
د ) شیب زمین
.
.

جواب : گزینه
.
23 ) بین سرعت مواد جامد و غلظت مواد جامد در رودخانه ها.....
الف ) رابطه خاصی وجود ندارد
ب ) یک رابطه مستقیم است که با افزایش سرعت افزایش غلظت مواد خواهیم داشت.
ج ) یک رابطه معکوس است که با افزایش سرعت کاهش غلظت مواد خواهیم داشت.
د ) تا سرعت خاصی ( سرعت حد ) رابطه مستقیم است ولی بعد از آن رابطه معکوس می شود.
.
.

جواب : گزینه
.
24 ) کدام یک از عوامل ذیل تأثیر در فرسایش قابل قبول ندارد؟
الف ) عمق خاک
ب ) نوع لایه محدود کننده
ج ) سازند زمین شناسی منطقه
د ) مدیریت زراعی
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) ضریب KE>1 یعنی کل انرژی .... باران هائی که در شدتهای بیش از ....در ساعت می بارد.
الف ) جنبشی - 2.5 سانتیمتر
ب ) پتانسیل - 2.5 سانتیمتر
ج ) جنبشی - 10 میلیمتر
د ) جنبشی - 30 میلیمتر
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) در یک بارش، قـطر قطرات بــاران معمولا تا چه شدتی بر حسب میلیمتر در ساعت افـزایش می یابد؟
الف ) 250
ب ) 200
ج ) 80
د ) 150
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) در حوزه آبخیزی به مساحت 9 کیلومتر مربع در اثر یک بارندگی با شدت 1.5 سانتیمتر در ساعت حداکثر دبی معادل 30 متر مکعب بر ثانیه از انتهای حوزه خارج می شود. ضریب روان آب برابر است با:
الف ) 0.2
ب ) 0.4
ج )0.6
د ) 0.8
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) ضریب روان آب در کدام نوع خاک کمتر است؟
الف ) شنی
ب ) رسی
ج ) لوم رس سیلتی
د ) لومی
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) تراسهای پایه پهن (Broad-base terraces) در کدام یک از شیب های زیر ساخته می شوند؟
الف ) 12 - 6%
ب ) 18 - 12%
ج ) 25 - 18%
د ) بیشتر از 25%
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) در فرمول Q = CIA/360 برای تعیین C از کدام یک از عوامل زیر استفاده می شود؟
الف ) حداکثر بارندگی
ب ) پوشش نباتی، خاک، توپوگرافی
ج ) مدت بارندگی
د ) شدت بارندگی در زمان تجمع
.
.

جواب : گزینه
.

No comments: