سوالات فرسایش خاک سال 1382


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/1382-1.jpg
.
.
جواب:
.
2 ) در حوزه های آبخیز بدون آمار هیدرولوژی بهترین روش محاسبه شدت و عمق رواناب کدام است؟
الف ) Rational
ب ) Cook's
ج ) PSIAC
د ) Curve number
.
.

جواب : گزینه
.
3 ) برای کنترل آبراهه ای به طول 300 متر که شیب آن 9 درصد و شیب حد آن 3 درصد است چند بند به ارتفاع 2 متر لازم است.
الف ) 9
ب ) 11
ج ) 16
د ) 24
.
.
جواب :گزینه
.
4 ) کشت کنتوری در چه مناطقی بیشتر توصیه می شود؟
الف ) شیب کم، بارندگی زیاد
ب ) شیب کم، نفوذپذیری کم
ج ) شیب کم، نفوذپذیری زیاد
د ) شیب زیاد، بارندگی کم
.
.

جواب : گزینه
.
5 ) هرچه ارتفاع بند بیشتر باشد تعداد بندهای مورد نیاز..... و فواصل بندها....... خواهد بود.
الف ) بیشتر، بیشتر
ب ) بیشتر، کمتر
ج ) کمتر، بیشتر
د ) کمتر، کمتر
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در زمین های با شیب خیلی زیاد( بیشتر از 60 درصد) کدام عملیات حفاظتی پیشنهاد می شود؟
الف ) بانکتهای کشت غلات
ب ) کشت روی خطوط تراز
ج ) تراسهای مانگوم
د ) بانکتهای V شکل
.
.
جواب : گزینه
.
7 )کدام یک از فاکتورهای مورد بررسی در معادله جهانی فرسایش خاک (USLE) تحت تأثیر مدیریت انسان تغییر نمی کند؟
الف ) مقدار شیب (s)
ب ) طول شیب (L)
ج ) فاکتور مدیریت زراعی
د ) فرسایندگی باران (R)
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) در حوزه آبخیزی به مساحت 18 کیلومتر مربع در اثر یک بارندگی با شدت 1.5 سانتیمتر بر ساعت حداکثر دبی معادل 30 متر مکعب بر ثانیه از انتهای حوزه خارج می شود. ضریب رواناب برابر است با:
الف ) 0.25
ب ) 0.4
ج ) 0.58
د ) 0.8
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) اگر تخریب مخصوص متوسط یک حوزه آبخیز 15 تن در هکتار در سال باشد طی 100 سال چه عمقی از خـــاک به طور متوسط در این حـــوزه از دست خواهد رفت؟ ( جرم مخصوص ظاهری 1.5 گرم بر سانتیمتر مگعب می باشد )
الف ) 8 سانتیمتر
ب ) 10سانتیمتر
ج ) 12 سانتیمتر
د ) 14 سانتیمتر
.
.
جوابی : گزینه
.
10 ) ضریب KE>1 یعنی کل انرژی .... باران هایی که در شدت های بــیش از ...... در ساعت می بارد.
الف ) پتانسیل ، 2.5سانتیمتر
ب ) جنبشی، 1 میلیمتر
ج ) جنبشی، 2.5 سانتیمتر
د ) جنبشی، 45 میلیمتر
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) اثر شیب در افزایش فرسایش آبی در کدامیک از خاکهای زیر بیشتر می باشد؟
الف ) خاک های بافت ریز
ب ) خاک های شنی
ج ) خاک های شنی با 10% سنگ ریزه
د ) خاک های شنی با سنگ ریزه خیلی زیاد
.
.
جواب : گزینه
.
12 )برای مشاهده سوال شماره 12 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/1382-12.jpg
.
.
جواب :
.
13 ) جهت رشد و نمو مناسب تاغ نیاز به ..........
الف ) خاک رسی عمیق دارد
ب ) خاک شنی کم عمق دارد
ج ) خاک شنی عمیق دارد
د ) خاک لومی عمیق دارد
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) فرسایش پاسنگی نشانه خوبی از میزان خاک از دست رفته در اثر ..........است
الف ) فرسایش بارانی
ب ) فرسایش خندقی
ج ) فرسایش شیاری
د ) فرسایش کناره ای
.
.

جواب : گزینه
.
15 ) در کدام مورد فرسایش پذیری خاک افزایش می یابد؟
الف ) افزایش درصد سیلت خاک
ب ) افزایش درصد رس خاک
ج ) افزایش مواد آلی خاک
د ) افزایش نفوذپذیری خاک
.
.

جواب : گزینه
.
16 ) در معادله جهانی فرسایش خـــاک، میزان فرسایش خاک پیش بینی شده در چه نوع از فرسایش ها انجام می گیرد؟
الف ) فرسایش سطحی و خندقی
ب ) فرسایش بین شیاری و خندقی
ج ) فرسایش سطحی و شیاری
د ) فرسایش سطحی، بین شیاری و خندقی
.
.

جواب : گزینه
.
17 ) در برآورد کمی فرسایش خاک و تولید رسوب در حــوضه های بـزرگ ایـران از کـدام روش استفاده می شود؟
الف ) FAO
ب ) PSIAC
ج ) RUSLE
د ) USLE
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) اگر در حوزه ای به وسعت 500 کیلومتر مربع، دبی متوسط روان آب 2 متر مکعب در ثانیه و متوسط بارندگی سالیانه 500 میلیمتر باشد ضریب روان آب چقدر است؟
الف ) 0.21
ب ) 0.25
ج ) 0.29
د ) 0.32
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) اگر ارتفاع بند 2.5 متر و فاصله بین بندها 62.5 متر و شیب گالی 6 درصد باشد، شیب حد چند درصد است؟
الف ) 0.02
ب ) 0.04
ج ) 2
د ) 4
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) تراس سکویی با دیواره مایل در خاک های ...... و شیب ........ اخداث می شوند.
الف ) مقاوم، کم
ب ) مقاوم، زیاد
ج ) غیرمقاوم، زیاد
د ) غیرمقاوم، کم
.
.

جواب : گزینه
.
21 ) در کنترل فرسایش کدام یک از عوارض زیر بیشترین اثر را دارد؟
الف ) ارتفاع پوشش گیاهی
ب ) مرحله رشد پوشش گیاهی
ج ) نوع پوشش گیاهی
د ) تراکم پوشش گیاهی
.
.

جواب : گزینه
.
22 ) شاخص EI30 بیانگر کدام مورد زیر است؟
الف ) توانایی هر باران در جداسازی ذرات خاک و انتقال آن
ب ) اثر اندازه قطرات و توزیع بارندگی
ج ) توزیع بارندگی در یک حوزه
د ) اثر اندازه قطرات باران
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) ارزش مدل های محاسبه تلفات خاک چگونه تعیین می شود؟
الف ) اندازه گیری داده های مربوط به فرسایش در آزمایشگاه
ب ) از طریق استفاده از آمار ایستگاه های اندازه گیری آب
ج ) ارزش هر مدل بسته به این است که تا چه اندازه بتواند هدفهای مورد نظر را تامین کند
د ) مقایسه نتیجه حاصل از اندازه گیری واقعی تلفات خاک و مقداری که مدل پیش بینی می کند تعیین می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) خاکهای با فرسایش پذیری زیاد چه نوع خاک هایی هستند؟
الف ) خاکهایی که دارای بافت رسی هستند
ب ) خاکهایی که دارای سنگریزه زیادی هستند
ج ) خاکهایی که دارای بافت رسی سیلتی، رسی شنی و رسی هستند
د ) خاکهایی که دارای مقدار زیادی ماسه ریز یا سیلت بوده و چسبندگی آنها کم است
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) اگر حد مجاز فرسایش خاک 8 تن در هکتار در سال باشد ضریب اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از فرسایش در شرایطی که قدرت فرسایندگی باران 550 و ضریب فرسایش پذیری خاک 0.35 و فاکتور توپوگرافی 1.32 و فاکتور مدیریت زراعی برابر 0.1 باشد چقدر خواهد بود؟
الف ) 0.244
ب ) 0.31
ج ) 1.327
د ) 2.44
.
.

جواب : گزینه
.
26 ) تپه های شنی برخان در جهت بادغالب دارای شیب ........ و در خلاف جهت باد غالب دارای شیب ...... است.
الف ) صفر، تند
ب ) تند، صفر
ج ) تند، ملایم
د ) ملایم، تند
.
.

جواب : گزینه
.
27 ) تراسهای پایه پهن یا تراس مانگوم بیشتر در چه شیب هایی توصیه می شود؟
الف ) 12 تا 20 درصد
ب ) 12 تا 15 درصد
ج ) 6 تا 12 درصد
د ) کمتر از 6 درصد
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) در حوزه ای بوسعت 20000 هکتار متوسط بارندگی 450 میلیمتر و حجم روان آب خارج شده 40 میلیون متر مکعب ضریب روان اب برابر است با....
الف ) 0.2
ب ) 0.44
ج ) 0.6
د ) 0.8
.
.

جواب : گزینه
.
29 ) بی ثبات ترین قسمت گالی ......... است.
الف ) انتهای گالی
ب ) حوزه آبخیز گالی
ج ) کناره های گالی
د ) دهانه گالی
.
.

جواب : گزینه
.
30 ) گیاهانی که با سطح خاک در تماس هستند .......... از یک آسمانه گیاهی بلند که سطح زمین آن لخت است فرسایش را کنترل می کنند.
الف ) بیشتر
ب ) برابر
ج ) کمتر
د ) در ابتدا کمتر و سپس بیشتر
.
.
جواب : گزینه
.

No comments: