سوالات بیولوژی خاک سال 1387

برای مشاهده جواب سوالات به بخش کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد مراجعه کنید

1 ) کدام گونه از ریزوبیوم های تند رشد در همزیستی با گیاه سویا شرکت دارد؟
1 ) ریزوبیوم فردی (R.fredii)
2 ) سینوریزوبیوم فردی (S.fredii)
3 ) مزوریزوبیوم لوتی (M.loti)
4 ) مزوریزبیوم سیسری (M.ciceri)
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) مرحله فعال در چرخه حیاتی پروتوزوئرها چه نامیده می شود؟
1 ) اسپوروزوئیت
2 ) تروفوزوئیت
3 ) هولوزوئیک
4 ) هووفیتیک
.
.
جواب : گزینه
.
جواب
.
3 ) حضور جلبک ها در شالیزارها با .............. پتانسیل رداکس سبب .................. فعالیت نیتریفیکاتورها می شود.
1 ) افزایش – افزایش
2 ) کاهش – افزایش
3 ) افزایش – کاهش
4 ) کاهش – کاهش
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) کدامیک از کودهای بیولوژیک زیر در ایران تولید نمی شود؟
1 ) مایه تلقیح سویا
2 ) مایه تلقیح تیوباسیلوس
3 ) مایه تلقیح ازوتوباکتر
4 ) مایه تلقیح فرانکیا
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) آنزیم گلوتامات سنتاز (GOGAT) در سلول دی ازوتروف ها در انجام کدام واکنش دخالت دارد؟
1 ) تبدیل اسید گلوتامیک به آسپاراژین
2 ) تبدیل اسید گلوتامیک به گلوتامین
3 ) تبدیل گلوتامین به اسید گلوتامیک
4 ) تبدیل گلوتامین به اسید اگزوگلوتاریک
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) نتیجه بروز ژن های گروه بندی در ریزوبیوم ها ، تولید............ است که موادی با ساختمان شیمیایی ............ می باشند.
1 ) فاکتور نود (nod factors) – لیپوکیتوالیگوساکاریدی
2 ) فاکتور نور – لیپوکیتین پلی ساکاریدی
3 ) ندولین – گلیکولیپیدی
4 ) ندولین – لیپوالیگوساکاریدی
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) مهمترین باکتری تثبیت کننده ازت در شرایط میکروائروفیلیک کدام است؟
1 ) ازوسپیریلوم
2 ) رودوسپیریلوم
3 ) سیانوباکتر
4 ) کلستریدیوم
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) در همزیستی ریزوببیوم – لگومینوز منشاء تولید غده های ریشه ای کدام قسمت است ؟
1 ) اندودرم ریشه
2 ) سلول های پارانشیمی
3 ) سلول های پوست ریشه
4 ) ممبران پری باکتروئید
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) برای مشاهده سوال شماره 9 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Bio87-9.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) در مزرعه سویا گیاهانی که با باکتری همزیست تلقیح نشده اند ، دارای گره های ریشه ای بوده و سبز شاداب هستند. کدام نتیجه گیری زیر می تواند درست باشد؟
1 ) بالا بودن نیتروژن معدنی خاک
2 ) موثر بودن ریزوبیومها بومی خاک
3 ) غیر موثر بودن ریزوبیومهای بومی یا بالا بودن نیتروژن معدنی خاک
4 ) موثر بودن ریزوبیومهای بومی یا بالا بودن نیتروژن معدنی خاک
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) سیانوباکترها چه مکانیزمی را جهت محافظت آنزیم نیتروژناز از اکسیژن بکار می برند؟
1 ) افزایش تعداد سلول های هتروسیست
2 ) تنفس شدید در سلول هتروسیست
3 ) تشکیل لگ هموگلوبین در سلول هتروسیست
4 ) تشکیل دیواره ضخیم در سلول هتروسیست
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) در فرآیند معدنی شدن یک ماده آلی نیتروژن دار کدام میکروارگانیسم کمترین آمونیاک را آزاد خواهد کرد؟
1 ) Aspergillus
2 ) Clostridium
3 ) Pseudomonas
4 ) Streptomyces
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) گیاه لوبیا با کدامیک از باکتری های زیر گره دار نمی شود ؟
1 ) Rhizobium etli
2 ) Rhizobium tropici
3 ) Rhizobium Legominosarum bv.vicia
4 ) Rhizobium Legominosarum bv.phaseoli
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) 80 درصد از ده گرم کیتین در مدت 20 ساعت توسط کیتیناز تجزیه می شود. پس از چند ساعت نصف 50 گرم کیتین باقی می ماند؟ (واکنش تجزیه از نوع درجه صفر است).
1 ) 40
2 ) 80
3 ) 100
4 ) 110
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) فراوانترین و مقاوم ترین ترکیب گیاهی در برابر تجزیه میکروبی به ترتیب کدامند؟
1 ) سلولز - لیگنین
2 ) سلولز – همی سلولز
3 ) همی سلولز - سلولز
4 ) لیگنین – سلولز
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) کدام جانور خاکزی در تجزیه مواد آلی خاک نقش مستقیم ندارد؟
1 ) Chilopoda
2 ) Diplopoda
3 ) Isopoda
4 ) symphyla
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) کدام گزینه دراندازه گیری تنفس خاک در مورد حجم اسید مصرفی (HCL) صحیح است؟
1 ) شاهد > خاک > خاک + گلوکز
2 ) خاک > شاهد > خاک + گلوکز
3 ) خاک > خاک + گلوکز > شاهد
4 ) خاک + گلوکز > خاک > شاهد
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) کدامیک از باکتری های زیر کموارگانوتروف می باشد؟
1 ) تیوباسیلوس (Thiobacillus)
2 ) گالیونلا (Gallionella)
3 ) نیتروباکتر (Nitrobacter)
4 ) متیلوباکتر (Methylobacter)
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) در کدامیک از ریز جانداران زیر فتوسنتز اکسیژنی وتثبیت نیتروژن بطور همزمان انجام می شود؟
1 ) Chromatium
2 ) Chlorobium
3 ) Cyanobacteria
4 ) Rhizobium
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) کدام فرآیند توسط باکتری های جنس تیوباسیلوس انجام نمی شود؟
1 ) ایموبلیزاسیون نیترات
2 ) تثبیت نیتروژن مولکولی
3 ) دنیتریفیکاسیون
4 ) نیتریفیکاسیون
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام آنزیم در فرآیند بیولوژیکی لومینسنس دخالت دارد؟
1 ) فسفاتاز اسیدی
2 ) لوسیفراز
3 ) نیتروژناز
4 ) DNA پلی مراز
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) کدام آنزیم پپتیدها را به آمینو اسید تبدیل می کند؟
1 ) پروتئاز
2 ) دآمیناز
3 ) گلوتامیناز
4 ) نیترات رداکتاز
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) کدام یک را نمی توان جزو Metazoa در نظر گرفت؟
1 ) Bodo sp .
2 ) Chilopoda
3 ) Eisenia sp.
4 ) Nematode
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) روش تغذیه صد پایان (کیلوپدا) کدام است ؟
1 ) نکروفاژ(Necrophagous)
2 ) میکروبی وروس (Microbivorous)
3 ) فیتوفاژ (Phytophagous)
4 ) کارنی وروس (Carnivorous)
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام یک از کرم های زیر برای زندگی در لاشبرگ گیاهی سازش یافته اند؟
1 ) Anecic
2 ) Diplocardia
3 ) Endogeic
4 ) Epigeic
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) کودهای بیولوژیک فسفوباکترین (Phosphbacterine) و پرواید (Provide) به تر تیب حاوی کدام میکروارگانیزمها می باشند ؟
1 ) Bacillus subtilis , Bacillus megaterium
2 ) Penicillium bilaji , Bacillus megaterium
3 ) Bacillus megaterium , Pisolithus tinctorius
4 ) Pisolithus tinctorius , Penicillium bilaji
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) کدام گروه از ریز جانداران خاک به ترتیب بیشترین تعداد و بیوماس را دارا می باشند؟
1 ) باکتریها - پروتوزئرها
2 ) باکتریها - قارچها
3 ) پروتوزئرها - باکتریها
4 ) قارچها – باکتریها
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Bio87-28.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) کدام گزینه غلط است؟
1 ) Cilliophora درشت ترین پروتوزئرهای خاکزی هستند که به کمک مژه حرکت می کنند.
2 ) Euglena پروتوزئر تاژک داری است که قادر به انجام فتوسنتز می باشد.
3 ) Mastigophora ها فراوانترین پروتوزئرهای خاکزی هستند که به کمک تاژک حرکت می کنند.
4 ) Testacea پروتوزئرهای فراوان در خاک های اسیدی بوده و به کمک مژه حرکت می کنند.
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) کدامیک از باکتری های زیر جزء باکتری های گوگردی بی رنگ (Colorless Sulfur Bacteria) محسوب می شود؟
1 ) Acromatium
2 ) Chlorobium
3 ) Chromatium
4 ) Rhodospirillum
.
.
جواب : گزینه


No comments: