سوالات پیدایش و رده بندی خاکها سال 1387


1 ) در رژیم رطوبتی ustic کدام یک از جفت تحت رده های خاک در زیر معمول نیست؟
1 ) Calcides , Argids
2 ) Ustalfs , Ustolls
3 ) Fluvents , Orthents
4 ) Usterts , Psamments
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) خاکی که دارای افق های مالیک ، آلبیک ، آرجیلیک و کلسیک است و مقدار بازهای آن با عمق افزایش می یابد.
1 ) Aridisol
2 ) Mollisol
3 ) Gelisol
4 ) Ultisol
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) در تشکیل کدام یک از خاک های زیر فرآیند الویال – ایلویال (Eluvial – IIIuvial) نقش بیشتری دارد؟
1 ) اسپودوسولها
2 ) اکسی سولها
3 ) ورتی سولها
4 ) هیستوسولها
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در کدام یک از راسته های زیر انتظار دارید بیشترین مقدار کائولینت را دارا باشد؟
1 ) انتی سولها
2 ) آلتی سولها
3 ) جلی سولها
4 ) ورتی سولها
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کدام یک از رده های زیر بدون در نظر گرفتن رژیم های رطوبتی و حرارتی به زیر رده تفکیک می شوند؟
1 ) Alfisols
2 ) Andisols
3 ) Histosols
4 ) Mollisols
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در کدام یک از سری تحت رده های زیر تکامل خاک از راست به چپ افزایش می یابد؟
1 ) Xerert , Xerept , Ustalf , Calcid
2 ) Orthent , Ustept , Orthel , Cryoll
3 ) Perox , Udalf , Xeralf , Fluvent
4 ) Salid , Aquept , Arent , Udox
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) فرآیندهای cryoturbation و pedoturbation به ترتیب در کدام گروه از خاک های زیر اتفاق می افتد؟
1 ) Udalfs , Turbels
2 ) Udults , Turbels
3 ) Xererts , Turbels
4 ) Udalfs , Uderts
.
.
جواب :گزینه
.
8 ) کدام یک از تحت رده های زیر جزء تحت رده های هیستوسول ها نمی باشد.
1 ) Fibrists
2 ) Folists
3 ) Gelists
4 ) Saprists
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) اگر تنها اطلاعاتی که از خاک داریم وجود یک افق سطحی مالیک در سطح و یک افق زیر سطحی ناتریک در عمق 80 سانتی متری از سطح خاک باشد. این خاک در کدام یک از گزینه های زیر قرار می گیرد؟
1 ) آلتی سول (Ultisols)
2 ) الفی سول (Alfisols)
3 ) این سیتی سول (Inceptisols)
4 ) مالی سول (Mollisols)
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) وجود یک افق جیپسیک در عمق 110 سانتی متری از سطح خاک در کدام یک از زیر رده های خاک زیرین ناممکن است ؟
1 ) Calcids
2 ) Salids
3 ) Xeralfs
4 ) Xerults
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) تشکیل کدام یک از خاک های زیر در شرایط رژیم رطوبتی ustic ناممکن است ؟
1 ) Cryepts
2 ) Orthents
3 ) Psamments
4 ) Ustepts
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام یک از مجموعه رده های خاک زیر در ایران گزارش نشده و احتمالا وجود ندارد؟
1 ) Inceptisols , Ultisols , Alfisols
2 ) Inceptisols , Entisols , Mollisols
3 ) Spodosols , Gelisols , Oxisols
4 ) Histosols , Aridisols , Vertisols
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در کدام یک از وضعیت های زیر در خاک مهاجرت رس از افق های سطحی به سمت پایین کمتر صورت می گیرد؟
1 ) خاک های سرشار از رطوبت
2 ) خاک های سرشار از رس ریز
3 ) خاک های سرشار از ذرات سیلت
4 ) خاک های سرشار از کربنات کلسیم
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) کدام یک از فرآیندهای خاکسازی زیر با بقیه همخوانی ندارد؟
1 ) Allitization
2 ) Alkalization
3 ) Ferralitization
4 ) Ferritization
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) مواد اولیه خاکی بسیار ناهمگن (Heterogeneous) است. در این خاک لایه زیرین دارای آهک بسیار زیاد و لایه روئین دارای آهک بسیار کم است. یک افق کلسیک درون لایه روئین تشکیل گردیده است. حداقل شراط برای شناسائی افق کلسیک کدام است؟
1 ) حداقل 5% (حجمی) آهک بیش از افق زیرین
2 ) حداقل 5% (حجمی) آهک ثانویه قابل شناسائی
3 ) حداقل 15% کربنات کلسیم معادل
4 ) حداقل 5% (حجمی) آهک بیش از افق زیرین و 15% کربنات کلسیم معادل
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) معیار n-value چه ویژگی خاک را نشان می دهد؟
1 ) ضریب انبساط خطی زیاد خاک
2 ) مقاومت زیاد خاک را در برابر تحمل فشار
3 ) شرایط اکسایش و یا کاهش مواد را در خاک
4 ) رابطه درصد آب در شرایط مزرعه را نسبت به درصد رس معدنی و ماده آلی
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) اگر خاکی در عمق 250 – 100 سانتی متری از سطح خاک همه لایه هایش اشباع از آب باشد، کدام یک از حالات زیر برای وضعیت رطوبتی خاک صادق است ؟
1 ) Endosaturation
2 ) Episaturation
3 ) Unsaturated
4 ) Anthric Saturation
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) برای تشکیل خاک های با تکامل زیاد در صورتی که شرایط اقلیمی فراهم باشد کدام مورد صحیح است؟
1 ) موقعیت هایی از لندفرم که فاقد فرسایش و رسوب گذاری باشند.
2 ) موقعیت های از لندفرم که فاقد فرسایش ولی محل رسوب گذاری باشند.
3 ) موقعیت هایی از لندفرم که دارای فرسایش و فاقد رسوب گذاری باشند.
4 ) موقعیت هایی از لندفرم که دارای فرسایش و رسوبگذاری باشند.
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) خاک های Fluvents معمولا :
1 ) از واریزه های بادبزنی شکل به وجود می آید.
2 ) بر روی مواد سنگی مناطق مرتفع شکل می گیرد.
3 ) بر روی تپه های شنی کویری به وجود می آید.
4 ) بر روی رسوبات رودخانه ای تشکیل می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) در ارتباط همراهی کانی رس با راسته خاک کدام یک از گزینه های زیر درست است؟
1 ) کائولنیت با اکسی سول
2 ) کلسیت با آلتی سول
3 ) مونتموریلونیت با اندیسول
4 ) ژیپس (گچ) با اسپودوسول
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) در کدام سری از کانی های زیر افزایش مقاومت از راست به چپ صحیح است؟
1 ) ارتوکلاز – موسکویت – گیبسایت – دولومیت – اسمکتیت
2 ) جیپسم – کلسیت – ورمیکولیت – کائولینیت – هماتیت
3 ) دولومیت – جیپسم – موسکویت – کلسیت – بیوتیت
4 ) موسکویت – اولیوین – کوارتز – بیوتیت – دولومیت
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) در شرایط مشابه اقلیمی ، توپوگرافی و مواد مادری در صورتی که امکان تشکیل افق های کمبیک ، آرجیلیک و اکسیک وجود داشته باشد زمان لازم برای تشکیل این افق ها از کم به زیاد (راست به چپ) چگونه است؟
1 ) آرجیلیک ، کمبیک ، اکسیک
2 ) آرجیلیک ، اکسیک ، کمبیک
3 ) اکسیک ، کمبیک ، آرجیلیک
4 ) کمبیک ، آرجیلیک ، اکسیک
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) شدت هوادیدگی در کدام یک از خاک های زیر بیشترین است؟
1 ) Torrox
2 ) Torrands
3 ) Torrerts
4 ) Argids
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) اپی پدونی که به سبب وجود کربن آلی تیره رنگ بوده و ویژگی های اندیک را نیز داراست:
1 ) Folistic
2 ) Histic
3 ) Mollic
4 ) Melanic
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام نوع ساختمان معمولا در خاک های ورتی سول دیده می شود؟
1 ) ستونی
2 ) صفحه ای
3 ) گوه ای
4 ) منشوری
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) کدام یک از افق های مشخصه سطحی بیشترین مساحت خاک های ایران را می پوشاند؟
1 ) Melanic Epipedon
2 ) Mollic Epipedon
3 ) Ochric Epipedon
4 ) Umbric Epipedon
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) افق مشخصه سطحی (Epipedon):
1 ) تمام افق A و افق E زیرین را شامل می شود.
2 ) دقیقا معادل افق A است (در تمام شرایط)
3 ) در صورتی که افق A حداقل 30 سانتی متر باشد دقیقا معادل افق A است.
4 ) دقیقا معادل افق A نیست و ممکن است بخشی و یا تمام افق B را در صورت تیره شدن به علت اختلاط با مواد آلی شامل شود.
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) خاک هایی را می توان مدفون نامید که در زیر کدام اپی پدون قرار گرفته باشد؟
1 ) Anthropic Epipedon
2 ) Folistic Epipedon
3 ) Plaggen Epipedon
4 ) Ochric Epipedon
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) خاک های با افق مشخصه سطحی اکریک (25 – 0 سانتی متر ) و عمقی کمبیک (120- 25 سانتی متر) در شرایط رژیم رطوبتی اریدیک و یودیک به ترتیب در کدام تحت رده های قرار می گیرند؟
1 ) Udolls , Cambids
2 ) Udepts , Cambids
3 ) Udepts , Orthents
4 ) Udolls , Orthents
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) گزینه صحیح در رابطه با بعد عمودی یک پدون کدام است؟
1 ) بدون توجه به افق های مشخصه و ژنتیکی ، تا عمق 100 سانتی متری
2 ) در صورتی که افق های مشخصه تا عمق بیش از 200 سانتی متری ادامه دارند. فقط تا عمق 200 سانتی متری
3 ) تا انتهای عمیق ترین افق ژنتیکی ، حتی اگر بیش از 200 سانتی متر عمق دارند.
4 ) تا انتهای عمیق ترین افق مشخصه ، حتی اگر بیش از 200 سانتی متر عمق دارند.
.
.
جواب : گزینه

No comments: