Soil Pollution - آلودگي خاك


آلودگي خاك
هر گونه تغيير در ويژگي هاي اجزاي متشكله خاك به طوري كه استفاده از آن ناممكن گردد آلودگي خاك ناميده مي شود.
آلودگي شيميايي از يك نظر به معني انحراف عناصر شميايي از چرخه هاي طبيعي خود است كربن ، نيتروژن و فسفات هايي كه از زباله هاي شهرها به آبهاي روان منتقل مي شوند در حقيقت از چرخه خاك و گياه خارج شده اند. هنگامي كه از هوا وآب به عنوان محل تخليه فاضلاب استفاده مي شود ، آلودگي ايجاد مي گردد، زيرا هوا و آب مي توانند به آهستگي اجزاي را به چرخه هاي طبيعي خود بازگردانند.از سوي ديگر ذرات خاك با وسعت سطوح و فعاليت هاي كاتاليزوري خود همراه با آب و اكسيژن موجود مي توانند آلوده كننده ها را بي اثر كنند. خاكها زباله و پسمانده را سريعاً تجزيه مي كنند و اجزاي آنها را به چزخه هاي طبيعي خود باز مي گردانند و در نتيجه اختلال و به هم خوردگي محيطي حاصل از فعاليت انسان را به حداقل كاهش مي دهند.


The Role of Poisionous Elements in soil pollution


نقش عناصر سمي در آلودگي خاك:
تمام يون هاي عناصر غذايي كم مصرف در غلظت هاي موجود در خاك خيلي بيشتر از حد طبيعي مسموم كننده هستند. وقوع طبيعي عناصر سمي در غلظت هاي زياد در خاك ها به جز در مورد مسموميت هاي گياهي توسط Al در خاك هاي اسيدي نادرند . آلودگي هاي خاك توسط عناصر سمي معمولاً در نتيجه فعاليت انساني به وجود مي آيند.عناصر آلوده كننده حاصل از فعاليت انسان و حالت هاي اكسايش آنها بر اساس عدد اتمي و نه بر اساس اهميت Be ، Cr ، Zn ، As ، Cd ، Hg و Pb را شامل مي شود. آلودگي هاي خاك ناشي از كارخانه هاي ذوب فلزات ، زباله هاي شهري و صنعتي حشره كش ها و ترافيك اتومبيل ها همگي مي توانند غلظت هاي عناصر ياد شده در خاك را به حد سمي برسانند. حيواناتي كه چراي آنها به نواحي آلوده محدود شده باشد، شديدترين اثر تجمع مسموم كننده فلزات در خاك ها را نشان خواهند داد.خاك براي دفن بقاياي آلوده كننده مي تواند واسطه بسيار سالمتري از هيدروسفر يا اتمسفر باشد.خاك در مقايسه با هوا يا آب توان بهتري براي اكسيده كردن و ابقاي آلوده كننده ها و انتقال آنها از زنجيره غذايي به خاك دارد.زباله شهري منبع بسيار با ارازشي از نيتروژن ، فسفات و آب براي گياهان زراعي است.تحت مديريت ضعيف ، استعمال زباله مي تواند به آلودگي خاك توسط فلزات كمياب منجر شود. براي پيش گيري از اين واقعه، جلوگيري اوليه از الودگي زباله شهري به وسيله فلزات سمي است كه توسط كارخانه هاي صنعتي ايجاد مي شود.


The Role of Poisionous Inorganic Compounds in Soil Pollution


نقش تركيبات معدني مسموم كننده در آلودگي خاك :
تركيبات معدني حاوي جيوه Hg ، كادميم Cd ، سرب Pb ، ارسنيك As ، نيكل Ni ، روي Zn ، منگنز Mn ، فلورين F و بر B موجب آلودگي خاك مي شوند
.تركيبات حاوي آرسنيك و كادميم بسيار سمي هستند.تركيبات شامل جيوه ، سرب ، نيكل و فلورين سميت متوسط دارند.تركيبات حاوي بر ، مس ، منگنز و روي نسبتاً سمي هستند. به كار گيري تكنولوژي مدرن از عوامل موثر در بروز آلودگي محيط ناشي از كاربرد اينگونه تركيبات به شمار مي آيد در اثر سوزندان مواد نفتي و فعاليت كارخانجات ذوب فلز مقادير زيادي از عناصر سمي وارد اتمسفر شده كه مي توانند بر روي نباتات و خاك نشسته و اثرات سوء خود را اعمال نمايند سرب از طريق احتراق بنزين در وسايط نقليه موتوري و سوزانيدن زغال سنگ وارد اتمسفر مي شود و در مواقع بارندگي و ريزش برف بر روي خاك نشست مي كند سوپر فسفاتها و سنگ آهك معمولا داراي مقاديري از كادميم ‌، مس ، منگنز ، نيكل و روي بوده و به كارگيري آنها آلودگي خاك را به دنبال دارد.آرسنيك در حشره كش ها مورد استفاده قرار گرفته و به علت پايداري دراز مدت در محيط از آن استفاده نمي شود.فلزات سنگين در تركيب قارچ كش هاي آلي ، علف كش ها و حشره كش ها شركت دارند كه با كاربرد آنها ، موجبات آلودگي را فراهم مي آورند.


Nitrogen


نيتروژن
نيتروژن مهمترين عنصر مورد مطالعه در شيمي خاك ، حاصلخيزي خاك و ميكروبيولوژي خاك است. نيتروژن عنصر غذايي خاك است كه بيشتر از ساير عناصر رشد گياهان را محدود مي كند.
نيتروژن فقط به صورت نيترات از خاك شسته مي شود چون يون امونياك توسط ظرفيت تبادلي خاك ابقا مي شود.آبشويي نيترات براي آبهاي سطحي و زيرزميني يك خطر بالقوه آلودگي به حساب مي آيد.نيترات زدايي و جذب نيتروژن توسط گياهان و ميكروب ها غلظت نيترات را در محلول هاي خاك به حداقل مي رساند. غلظت مجاز نيترات براي آبهاي آشاميدني در ايلات متحده 45 ميلي گرم در ليتر است.غلظت بيشتر مي توانند به مسموميت ناشي از نيترات (ممتوگلوبي نيميا) يا بيماري كبودي بچه در نوزادان منجر شوند.


Soil Pollutiuon Resulting from Pesticides


آلودگي خاك ناشي از آفت كش ها
مطالعه روي اثرات سوء نباتي نشان داده است كه بعضي از آفت كش ها چون حشره كش هاي آلي كلره به دليل پايداريشان در خاك نه تنها ممكن است محيط را براي نباتاتي كه در تناوب زراعي وارد مي شود نامطلوب سازند، بلكه ممكن است از طريق نقل و انتقال جذب در انساج چربي و بالاخره ورود به زنجيره غذايي موجبات آلودگي بخش هاي مختلف بيوسفر را فراهم سازند و حيات انسان و ديگر جاندارن را به مخاطره اندازد .پس مانده آفت كش هاي جستجو شده در خاك يا مربوط به تركيبات شيميايي معدني پايدار چون ارسنيك، مس يا سرب بوده كه تا قبل از جنگ جهاني دوم از آنها به عنوان حشره كش يا قارچ كش استفاده به عمل مي آمده و يا مربوط هيدرو كربنهاي كلره پايدار است كه بعد از جنگ كشف و مورد استفاده قرار گرفته اند.آفت كش ها از راههاي مختلفي وارد خاك مي شوند كه عبارتند از:
1- از طريق كاربرد مستقيم آنها در خاك
2- از طريق سمژاشي و برگشت مستقيم ذرات سموم معلق در هوا به زمين
3- سموم جذب شده در سطح ذرات خاك معلقدر هوا و نشست آنها بر زمين
4 – بقاياي نباتي كه به خاك اضافه مي شوند و سموم جذب شده به وسيله موجودات زنده خاك (غير ذره بيني) مي باشد. محققين بررسي مسائل آلودگي محيط بر اين عقيده اند كه پسمانده هاي حشره كش ها در آب باران و گردد و غبار موجود در هوا حاصل سمژاشي هوائي نباتات بوده ، كه مقداري از آنها به خاك منتقل شده و بعد از طريق تبخير و فرار از سطح خاك به صورت تركيبات گازي وارد هوا مي شود و نتيجتاً آب باراني كه به زمين مي رسد حاوي مقاديري از اين مواد خواهد بود.
عوامل موثر در پايداري حشره كش ها در خاك عبارتند از:
1 ) طبيعت شيميايي حشره كش ها
2 )
نوع خاك ، حشره كش ها بسته به كيفيت ساختماني خود به وسيله بخش هاي مختلف خاك جذب مي شوند.به عنوان مثال ، هپتاكلر و د.د.ت DDT به وسيله بخش رس ، ديازينون و ژارتيون به وسيله بخش شن وسيلت ع دي كلوفنتيون به وسيله هر دو بخش جذب و غير فعال مي گردند.اين حشره كش ها تا حدودي به وسيله ماده آلي غير فعال مي شوند.
3 ) ميزان مواد آلي : هر چه مواد آلي خاك بيشتر باشد، پايداري حشره كش نيز افزايش خواهد يافت.
4 ) ميزان رس:ميزان مواد كلوئيدي موجود در خاك مي تواند روي پايداري حشره كش موثر باشد.
5 ) اسيديته خاك : غلظت يون هيدروژن مي تواند تجزيه حشره كش ها را در خاك تحت تاثير قرار دهد.
6 )
يون هاي معدني : اثر نوع و ميزان كاني هاي خاك بر زمان پايداري حشره كش ها از طريق تاثير در ساختمان و نوع خاك اعمال مي گردد.
7
) درجه حرارت : حشره كش ها از طريق تجزيه شيميايي و باكتريايي و به صورت گاز يا بخار از خاك خارج مي شونداين فرآيند تحت تاثير درجه حرارت محيط قرار دارند.
8 ) رطوبت خاك : رطوبت هواي خاك كه مستقيماً در ارتباط با رطوبت خاك مي باشد مي تواند پايداري حشره كش ها را از سه طريق : الف ) تاثير در ميزان جذب ، ب ) تاثير در ميزان انتشار، ج ) تاثير در قابليت حصول ، تحت تاثير قرار دهد.
9 ) پوشش نباتي : خاك هاي فاقد پوشش نباتي يا در حال آيش در مقايسه با خاك هاي زير كشت بيشتر در معرض تابش خورشيد ، ورزش باد و بالاخره ضربات مستقيم قطرات باران هستند.با توجه به نقش درجه حرارت ، رطوبت و ديگر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در ميزان پايداري حشره كش ها به نظر مي رسد كه اثر سايه افكني نباتات ممكن است تا حدود زيادي در درجه پايداري حشره كش ها تاثير گذارد.
10 )
شخم : حشره كش ها با عمل شخم به داخل خاك منتقل مي شوند ولي آنهاي كه از طريق سمپاشي نبات و شستشوي برگي حاصل از بارندگي به خاك منتقل مي شوند ممكن است براي مدتي طولاني در خاك باقي بمانند و هيچگونه تغييري در آنها به وجود نياييد . پايداري حشره كش ها در خاك تابع كيفيت شخم بوده و با آن تغيير مي كند.
تصور مي رود كه ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گرد و غبار موجود در هوا متمركز شده و پس از بارندگي به صورت قطرات حاوي حشركش به خاك واريز شوند.انتقال ذرات حشره كش از طريق باران به زمين از اهميت بيشتري برخودار است و مقدار سمي كه از اين طريق به خاك مي رسد قابل توجه است . بالاترين رقم ميزان DDT كه از طريق بارندگي در بريتانياي كبير به خاك مي رسد ppm 210 و در آمريكا نيز رقمي معادل آن گزارش شده است.

در بين حشره كش هاي آلي كلره به نظر مي رسد BHC (بنزن هگزا كلريد) بيشترين تاثير را بر روي جانداران ريز خاك دارد.BHC در شمار حشره كش هاي كلره اي است كه بيشترين سميت را براي نبات ايجاد مي كند و اغلب مقدار متوسطي از پس مانده آن در خاك باعث توقف رشد آن مي گردد و مهمتر از همه طعم بخش خوراكي نبات را نا مطلوب مي سازد

راههاي خروج پس مانده آفت كش ها از خاك ، 1 ) فرار از خاك (بخار شدن) 2 ) آبشوي و آبدويدگي 3 ) توسط تجزيه ميكروبي صورت مي گيرد . جهت كاهش پس مانده آفت كش ها در خاك ميتوان از روش هاي كاربرد ، اعمال قانون ( برقراري قوانين خاصي بازار آفت كش ها را تحت كنترل در آوردن)، شخم، آبياري غرقابي ، اضافه كردن مواد شيميايي ، افزايش فعاليت ميكروبي ، گزينش مواد شيميايي جديد ، استفاده نمود.


The Role of Inorganic Fertilizer In Soil Pollution:


نقش كودهاي معدني در آلودگي خاك :
آلودگي خاك ناشي از به كار گيري كودها از طريق تغيير در خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و بالاخره بيولو»يكي خاك به وجود مي آيد.كودهاي معدني از سه طريق خصوصيات شيميايي خاك را تحت تاثير قرار داده و آلودگي آن را باعث مي شوند:
الف )
تغيير غلظت املاح : در خاك عناصر غذايي به صورت املاح محلول در دسترس نبات قرار مي گيرند ، ولي در عين حال مقاديرزياد املاح محلول رشد و نمو نباتي را متاثر و دچار اختلال مي سازد و در اين شرايط خاك را شور مي نامند(آلودگي)
ب )
تغيير pH
ج ) ايجاد مسموميت و كاهش در عناصر جزء مي باشد .

جلوگيري و محدود كردن آلودگي ناشي از تركيبات غير آلي سمي به دو طريق الف - عدم يا كاهش كاربرد آنها در خاك ، ب - مديريت صحيح خاك و نبات در جهت ممانعت از گردش بيشتر آنها ، صورت مي گيرد.


Organic Wastes Resulting from Soil Pollution


آلودگي خاك ناشي از فضولات آلي
پتانسيل آلودگي فضولات آلي اعم از اينكه خانگي ، صنعتي يا روستايي باشند زياد بوده و مي تواند به عنوان يكي از عوامل موثر آلوده كننده منابع آب و خاك در شرايطي هوا به شمار آيند. فضولات حيواني در محل هاي تغذيه دام و واحدهاي پراكنده توليدات حيواني كه هزارها حيوان در اين محل ها نگهداري مي شوند متمركز گرديده است.
به كارگيري فضولات آلي در كشاورزي مي تواند ، الف : كمك به افزايش توليد نمايد ، ب : در دراز مدت موجب حاصلخيزي خاگ گردد، اما ضروري است كه كميت و كيفيت اجزاء متشكله آنها و نقشي كه در تغذيه نباتي دارند مورد بررسي و در صورت لزوم تحت كنترل قرار گيرند.مزاياي كه به كارگيري زمين به عنوان انبار فضولات آلي مي توان در نظر گرفت عبارت از : الف : ظرفيت پذيرش زياد خاك براي موادي كه به آن اضافه مي شوند، ب : تجزيه و تخريب بخشي از اين مواد به وسيله فعاليت هاي ميكربي خاك،‍: ج : انجام واكنش بين بخش معدني اين مواد و خاك و مستقل از فعاليت ميكروبي و در نتيجه خروج آنها از چرخه بيولوژيكي است.
معايب به كارگيري زمين به عنوان به عنوان انبار فضولات آلي عبارت از ، الف آلودگي خاك ناشي از فلزات سنگين و ديگر عناصر سمي محتواي آنها، ب: آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني ناشي از آبدويدگي سطحي و آبشوي فضولات به ويژه از نوع دارنده نيترات در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب ، ج : آلودگي هوا ناشي از پراكندگي ذرات فضولات آلي در شرايط خشك ، د: اشاعه بيماري هاي مختلف به وسيله موجودات زنده ميكربي فضولات آلي ،است.


Disease – Causing Agents in Soil


عوامل بيماري زا در خاك
مسافتي كه باكتري هاي بيماري زا در داخل زمين از ميان خلل و فرج و ژوكي طبقات زمين مي پيمايند و سپس متوقف مي شوند حائز اهميت است.چنانچه آنها در نطقه اي كه ته نشين شده اند متوقف شوند خطر آلودن آبهاي زيرزميني كاهش مي يابد.در صورتي كه مسافت طولاني را همراه آب در خلل و فرج خاك طي كنند خطر آلودن آبهاي زير زميني پيش بيني مي شود.در چاههاي فاضلاب در اثر تجزيه شدن مواد مختلف توسط باكتري هاي جوانتر و ذرات جامد ريزتر به طور مداوم توليد مي شوند. اين باكتري ها و ذرات جامد ريز همراه آب به لايه هاي پايين تر زمين (خاك) نفوذ كرده و بين لايه ها و دانه هاي خاك و شن زمين و پس از طي مسافتي محبوس مي گردند. مواد شيميايي مانند آمونياك ، نيترات ، نيتريت كه با فاضلاب همراه و به صورت محلول است، همراه آب از لايه هاي زمين به آساني گذشته و به سفره آبهاي زير زميني مرسند.


Effects of Detergents in Soil


اثرات شوينده ها در خاك
شوينده ها نفوذپذيري خاك را تغيير مي دهند.وجود شوينده ها در فاضلاب سبب افزايش سرعت نفوذپذيري فاضلاب از صافي ها كه سرعت نفوذپذيري آنها بيش از 0001/0 متر بر ثانيه (01/0 سانتيمتر بر ثانيه) بوده،شده است.
مقدار حركت شوينده در خاك متغيير بوده و به جنس و ماهيت زمين بستگي دارد.به اين ترتيب هنگامي كه قابليت نفوذ خاك تغيير كند در كنار وجود شوينده (پاك كننده) افزايش يابد اين امكان كه نفوذ ساير آلوده كننده ها به طبقات و لايه هاي پايين تر زمين حتي تا سطح آبهاي زيرزميني وجود دارد.در عما ثابت شده كه در آب چاه هاي تهران حتي در اعماق 150 متري شوينده ، نيترات ، نيتريت ، و كليفرم تاييد شده است.
وجود شوينده هاي در خاك نفوذپذيري خاك را افزايش داده و ميكروارگانيسم ها و حتي ملكول هايي كه به طور معمول نمي توانند از صافي هاي خاك عبور كنند در حضور شوينده ها قادر خواهند بود از خلل و فرج لايه هاي متوالي و مختلف خاك عبور نمايندو موجب آلودگي ميكربي آبهايي شوند كه درفاصله زياد نسبت به سطح زمين قرار دارند.


منبع:
- آلودگی محیط زیست هوا - آب - خاک - صوت , دکتر مینو دبیری - تهران : نشر اتحاد

22 comments:

خالصی said...

سلام خبری از شما نیست آپتچی ران!

m s sh said...

ba salam
web jaleb por mohtavai darid
ba web kochake man ham sari bezanid
http://golhayebabone.blogsky.com/

مريم said...

ممنون از حضورتون
من شما رو لينك كردم
موفق باشيد!

مريم said...

باسلام
ممنون از حضورتون
اگه كمكي از دستم بر بياد انشاالله در خدمتيم
ياعلي

Anonymous said...

We are interested in renting an advertising area in the homepage of any website within ALEXA Ranking within 1,000,000 at a rate of 250 US Dollars per month for showing traffic test information. If you are interested in it, please reply me to satecarid@gmail.com

مریم said...

ممنون از حضور سبزتان

khalessizade said...

سلام ممنون از لطف شما من با افتخار به شما لینک دادم

Anonymous said...

Hello. And Bye.

Anonymous said...

Hello guys,

Do you want to watch Spy Kids 4: All the Time in the World online? It is not released yet but you can watch it already!

Click here to [url=http://watch-spykids4allthetimeintheworld-online.com/watch-spykids4allthetimeintheworld-online-free.php]watch Spy Kids 4 online free[/url]

Anonymous said...

Hey guys,

Would you like to watch Final Destination 5 movie online? It is not released yet but you can watch it already!

Click here to [url=http://watchfinaldestination5-online.com/watch-finaldestination5-online-free.php]watch Final Destination 5 online[/url]

Anonymous said...

Hi guys,

Do you want to watch Final Destination 5 full movie online? It is not released yet but you can watch it online already!

Click here to [url=http://watchfinaldestination5-online.com/]watch Final Destination 5 online free[/url]

Anonymous said...

[b][url=http://www.louisvuittonoutletsvip.com/]louis vuitton bags[/url][/b] Whenever they reported no? Will not quit hope still, test providing to avoid wasting up! In case you get motivated, you'll have your bag in no time! If it seems that they will not even permit you to preserve up and can unquestionably not permit you to have a very bag below ANY instances, ouch. You happen to be from luck. You could possibly generally find some high quality knock offs, although!.
In the event your plan of likely on the getaway should be to buy groceries, then New york city is the location to be. You could go shopping in Macy's and Bloomingdales, or in case you have the cash for it, you may try procuring in certain in the substantial conclude boutiques or designer boutiques located all over New york city. From Prada, to Louis Vuitton, to Armani, to Versace, you may be sure that you are going to give you the option to find it in Ny city..

[b][url=http://www.bestlouisvuittonsalestore.com/]www.bestlouisvuittonsalestore.com[/url][/b] As she talks to me excitedly, she speaks of how she performed the dress up Cloe video game. Cloe is among her manner favourites upcoming to her aspiration of having her very very own Louis Vuitton bag. However, she just kept of describing the attire she created at the Bratz game titles.
Academics are entitled to obtain total lodging plus cost-free standard foods moreover to your simple salary. These are also suitable to obtain totally free air tickets coupled with transportation from airport on the accommodation. Moreover, transportation from working place to property and vice-versa is also given into the academics.

[b][url=http://www.uggbootswebsite.co.uk/]www.uggbootswebsite.co.uk[/url][/b] That is definitely the main reason to the emergence of replicas. 7 star reproduction purses, purses, footwear along with other equipment assist raise a woman's impression. As an example, seven star reproduction handbags are created to glimpse greatly like the originals of Gucci, Hermes, Prada or Louis Vuitton.

[b][url=http://www.bestlouisvuittonsalestore.com/]louis vuitton[/url][/b] Aided by the traveling yeah you can find programs for persons straight outside of highschool but thats not the kind of travelling I am speaking about. I'm taliking in regards to the kind where by it is actually an journey not a established software. Following school I used two months traveling Europe primarily on my own and it was fantastic to get that type of liberty thats what I imply..
The aesthetics are really strong, but and likewise the well known framework, advertised . shell out the process 1 action more of this means. LV Women Footwear Everyone enjoys how inside the listing you can come across pictures louis vuitton brazil with the gals as well as their quilts - thrown around the barrier in the back again backyard garden, within their structures - it is really so integral..

[b][url=http://www.louisvuittonbagswebsite.co.uk/]louis vuitton purses[/url][/b] In 1983 the organization of Louis Vuitton became a member of forces with another manufacturer affiliated with luxury along with the extremely very best inside the globe, America`s cup, which observed the delivery of your "Vuitton Cup", the elementary regatta for one of the worlds most exclusive yacht contests. For the duration of 1987, Louis Vuitton grow to be a subsidiary of top luxury products and solutions team LVMH nonetheless retained their specific identity. Going into 1998 Vuitton entered into the designer environment through the use of types by Marc Jacobs.

Anonymous said...

[b][url=http://www.uggclearancewebsite.com/]ugg boots outlet[/url][/b] Ivar returned briefly to Jorvik and then established sail for Dublin wherever he was reunited with Olaf The White, who appears to be to get been left in charge of Dublin. (Dublin, from Dubh this means black and Linn, that means swimming pool, it may well have referred into a pool of dim h2o inside a department on the river Liffey that doesn't exist nowadays). Olaf had arrived in Dublin in 853 and had presently put in several years in southern Pictland getting hostages and collecting tribute.

[b][url=http://www.uggbootsoutletukstore.co.uk/]uggs boots outlet[/url][/b] Which is a quick overview of several of the initial teaching these in master's degree in forensic science packages will entire. Now let's check out several of the occupations forensic science instruction pupils can pursue. Keep in your mind that lots of college students don't end using a master's degree but carry on their training at the doctorate and post-doctorate degrees in order to qualify for certain jobs in the field.

[b][url=http://www.uggclearancewebsite.com/]ugg boots outlet[/url][/b] Deal with your nails, in no way bite them! When you do, halt at this time! Wear fake nails if you have been biting them and they are brief. Don a French manicure. You may have to act like "Man, I'm neat!" and just get it done! Wander the walk- the "model" wander with one foot before another with perfect posture.

[b][url=http://www.uggclearancewebsite.com/]www.uggclearancewebsite.com[/url][/b] It is not tough to see any avenue females Louis Vuitton On line. They generally have with them a fantastic rationale, the. Bags can hold a digital button, they have the entire everyday living. A single purpose men and women abandon their registration is mainly because they desire to learn more just before getting. Possessing backlinks with the registration pages to a lot more detailed pages (possibly for the registration kind or towards your web page) is vital. It enables the registrant to open secondary windows, get a lot more details, and then come back to complete their registration.

[b][url=http://www.uggclearancewebsite.com/]ugg clearance[/url][/b] reproduction bags is named right after 1 in every of France six region extensive theaters Odeon. I assume the explanation of why the Damier Graphite Canvas called adhering to a well known French theater is in addition to their very same basic but modern visual appeal they may have the identical mission to carry lifestyle for the creative heritage of Europe. Oscar Deutsch entertains our land, but Louis Vuitton traits our environment..

Anonymous said...

ESTOne of the most anticipated matchups in the last week of the NFL regular season will be Tim Tebow and the Denver Broncos defending their home field in the Mile High City against Kyle Orton and his new team in the Kansas City Chiefs Bad stitching[url=http://www.nikeRaidersauthenticjerseys.com]Darren McFadden Jersey[/url]
faded colors[url=http://www.nikeRaidersauthenticjerseys.com]Darren McFadden Jersey[/url]
off-sizes[url=http://www.authenticnikeDolphinsshop.com]Reggie Bush Jersey[/url]
and all-around cheap appearance are common characteristics of the counterfeit jersey Learn why becoming familiar with your attendees is the single most important thing you could accompl With crate education[url=http://www.nikechiefsjerseyshop.com]Jamaal Charles Jersey[/url]
he's positive you may return[url=http://www.jjwattjersey.com]JJ Watt Youth Jersey[/url]
you usually do
However[url=http://www.andrewluckjerseys.net]Andrew Luck Youth Jersey[/url]
if you look out for the China stores around[url=http://www.authenticnikeLionsshop.com]Ndamukong Suh Jersey[/url]
you could be sure enough to get both quality and quantity Because most of men pay attention on how to build muscles rather than reduce weightFrom the above[url=http://www.authenticnikeDolphinsshop.com]Ryan Tannehill Jersey[/url]
we can find that football can benefit not only ourselves but also can contribute to reflect our national spirit and our international coordinate

Anonymous said...

Why not show it off in a daring and fashion forward way that makes a statement that you know you look good? If you dare[url=http://www.BrianUrlacherJersey.net]Brian Urlacher Womens Jersey[/url]
you can go with a full on see through bikini A user can choose a suitable name in order to display it as his screen nametweet font-size: 24px;span Cottrell[url=http://www.JasonPierrePaulJersey.net]www.JasonPierrePaulJersey.net[/url]
treasurer of AmeriTrust[url=http://www.BruceIrvinJersey.com]Bruce Irvin Womens Jersey[/url]
there are at least two other trusts or groups like Wanta's seeking money that are legitimate[url=http://www.CamNewtonJerseynike.com]www.CamNewtonJerseynike.com[/url]
and at least two others of known record fraudulently posing as legitimate but actually "fronting" for Bush or Bush Sr This method will also keep cost down[url=http://www.KevinWalterJersey.com]Kevin Walter Authentic Jersey[/url]
because accessing the Internet with a personal digital assistant (PDA) will cost them an initial purchase price of at least that cost over $500 to get the same Web and file access The parents are crying inside when they think about what they spent The PEO acts like an offsite human resource department[url=http://www.BrandonMarshallJersey.net]Brandon Marshall Womens Jersey[/url]
so even small employers can gain access to expertise typically reserved for larger[url=http://www.CamNewtonJerseynike.com]Cam Newton Womens Jersey[/url]
more established organizations
�It is sold in many health stores; it is even sold online through Amazon" The situation has received a lot of attention from several media outlets One way that families celebrate this day is by dining outhtmAs the saying goes “Clothes make the man”[url=http://www.CharlesTillmanJersey.net]Charles Tillman Womens Jersey[/url]
therefore it is very clear the clothe does make an impression From the day one[url=http://www.JasonWittenJersey.com]Jason Witten Jersey[/url]
Mia enjoyed each and every class of yours and used to look forward to go to school everyday which is such a surprise from a girl who used to give reasons for not attending

Anonymous said...

[url=http://www.freewebs.com/lipit0r]price of generic lipitor at costco
[/url]order lipitor canada
lipitor average wholesale price
new price lipitor
lipitor lowest price
how to order lipitor

Anonymous said...

[url=http://www.freewebs.com/trazodone-buy]order desyrel
[/url]

Anonymous said...

[url=http://casodex-bicalutamide.webs.com/]Bicalutamida
[/url] Calutide
Casodex 50 mg
Bicalinn

Anonymous said...

[url=http://amoxicilline.webs.com/]acheter Augmentin en ligne
[/url][url=http://acheter-amoxicilline.webs.com/]clamoxyl posologie
[/url] amoxicilline constipation
amoxicilline biogaran
Biotornis

Anonymous said...

[url=http://cyclosporine.webs.com]cyclosporine for psoriasis
[/url] ciclosporina que es
neoral kat
sandimmun dilution

Anonymous said...

[url=http://www.microgiving.com/profile/ribavirin]purchase rebetol
[/url] purchase copegus
copegus 200 mg online
virazole 200 mg online

Anonymous said...

[url=http://buy-methylprednisolone.webspawner.com/]methylprednisolone tablets drug interactions
[/url] methylprednisolone use bronchitis
purchasing Solu-Medrol 8 mg
methylprednisolone acute bronchitis