سوالات فیزیک خاک سال 1387

برای مشاهده جواب سوالات به بخش کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد مراجعه کنید
1 ) برای مشاهده سوال شماره یک روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH1-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) درجه پایائی یا قوام خاک (Soil consistence) در ارزیابی کدام یک از رفتارهای خاک دخیل نیست؟
1 ) پتانسیل فشردگی خاک
2 ) برای نرمی بهتر خاک
3 ) برای زهکشی بهتر آب
4 ) برای زهکشی آب و نگهداری آب هر دو
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) چرا در زیر خاک چمن ورزشگاه ها قدری ماسه می ریزند؟
1 ) برای نگهداری آب
2 ) برای نرمی بهتر خاک
3 ) برای زهکشی بهتر آب
4 ) برای زهکشی آب و نگهداری آب هر دو
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) اگر خاکی متراکم گردد توزیع خلل و فرج آن چه تغییری خواهد یافت؟
1 ) کاهش درصد منافذ درشت
2 ) کاهش تخلخل کل
3 ) افزایش درصد منافذ متوسط
4 ) هر سه مورد
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) برای مشاهده سوال شماره 5 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) پتانسیل ماتریک خاک با شعاع منافذ آن و کشش سطحی آب به ترتیب چه رابطه ای دارد؟
1 ) مستقیم – مستقیم
2 ) مستقیم – معکوس
3 ) معکوس – مستقیم
4 ) معکس – معکوس
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) برای مشاهده سوال شماره 7 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH7-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) در یک خاک با مقدار املاح مشخص در کدام یک از حالات رطوبی زیر پتانسیل اسمزی آب خاک بیشتر است؟
1 ) اشباع
2 ) ظرفیت زراعی
3 ) نقطه پژمردگی دائم
4 ) رطوبت پوسته ای (هیگروسکوپیک)
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) برای مشاهده سوال شماره 5 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH9-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 5 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH10-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) با استفاده از رطوبت پوسته ای (هیگروسکوپیک) کدام یک از ویژگی خاک بطور کیفی قابل تشخیص است؟
1 ) تراکم
2 ) تخلخل
3 ) سطح ویژه
4 ) ساختمان
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام عبارت در مورد رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و هندسه منافذ خاک درست است؟
1 ) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ، بیشتر به کل تخلخل خاک بستگی دارد تا توزیع اندازه منافذ خاک
2 ) می توان انتظار داشت که تلاش برای ایجاد رابطه ای بین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و تخلخل کل خاک بسیار کامیاب باشد.
3 ) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در محیطی با تخلخل کل بیشتر و منافذ ریز ، کمتر از محیطی با تخلخل کمتر اما منافذ درشت است .
4 ) هیچکدام
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) دو خاک رسی و شنی هر دو در مکش 10 بار قرار دارند. در حالت ................ ضریب آبگذری ....................... است.
1 ) اشباع – خاک شنی بیش از خاک رسی
2 ) اشباع – خاک رسی بیش از خاک شنی
3 ) غیر اشباع – خاک شنی بیش از خاک رسی
4 ) اشباع – هر دو خاک برابر
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) منحنی رطوبی خاک (Soil Moisture Curve) نشان دهنده کدام وضعیت است ؟
1 ) بافت خاک
2 ) تراکم خاک
3 ) ساختمان خاک
4 ) هر سه مورد
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) کدام عبارت در مورد منحنی رطوبتی خاک درست است؟
1 ) تنها تابع توزیع اندازه ذرات است
2 ) تنها تابع توزیع اندازه منافذ خاک است
3 ) در کل دامنه رطوبتی ، وابستگی یکسانی به بافت و ساختمان خاک دارد.
4 ) در رطوبت های زیاد ، بیشتر از ساختمان خاک و در رطوبت های کم ، بیشتر از بافت خاک تأثیر می پذیرید.
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) کدام عبارت در مورد قانون استوک (Stock) در اندازه گیری توزیع اندازه ذرات خاک درست نیست؟
1 ) ذرات کروی پنداشته می شوند.
2 ) دمای سیال در طول مدت فرود ذرات ثابت است.
3 ) ذرات شن و سیلت کروی و ذرات رس پولک مانند پنداشته می شوند.
4 ) در فرود یک ذره ، ذرات دیگر و دیواره سیلندر مزاحمتی ایجاد نمی کنند.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH17-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH18-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) نسبت پوکی (void ratio) در خاکی برابر با یک است، کدام گزینه صحیح است؟
1 ) رطوبت وزنی خاک 50 درصد است.
2 ) 50 درصد منافذ خاک اشباع از آب است.
3) نسبت جرم مخصوص ظاهری به حقیقی خاک برابر 5/0 است.
4) 50 درصد منافذ خاک جزو میکرو (ریز) و 50 درصد جزو منافذ ماکرو (درشت) می باشند.
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) برای مشاهده سوال شماره 20 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/PH20-87.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) از روی شاخص پلاستیکی به کدام یک عوامل زیر می توان پی برد یا ارزیابی کرد؟
1 ) پتانسیل تورم خاک
2 ) میزان ناپایداری سوسپانسیون خاک
3 ) میزان پایائی خاک در وصعیت مرطوب
4 ) میزان تراکم پذیری خاک در رطوبت بهینه
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) نرمی "Smoothness" ویژگی لمسی کدام یک از گروه ذرات خاک محسوب می شود؟
1 ) سیلت
2 ) شن ریز
3 ) رس کلوئیدی
4 ) رس غیر کلوئیدی
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) در تعیین بافت خاک به روش ته نشینی (Sedimentation) تغییر دمای سوسپانسیون در طول آزمایش از کدام طریق باعث خطا می شود؟
1 ) تغییر در چگالی آب
2 ) تغییر در روانی (fluidity) آب
3 ) تغییر در ضریب هدایت گرمایی آب
4 ) تغییر در حجم ذرات خاک در اثر انقباض یا انبساط
.
.
جواب : گزینه
.
24) بخش وسیعی از مثلث بافت خاک به رس تعلق دارد، علت چیست.
1 ) سطح ویژه بالای رس
2 ) قدرت بالای جب آب
3 ) ظرفیت تبادل کاتیونی بالا
4) هر سه مورد
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) در آغاز نفوذ آب به خاک (Infiltration) عامل اصلی اختلاف کدام پتانسیل است؟
1 ) اسمزی
2 ) ثقلی
3 ) هیدرولیکی
4 ) ماتریک
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) رابطه بین افزایش کشش سطحی آب با عواملی چون حرارت ونمک ها به ترتیب چگونه است؟
1 ) مستقیم – مستقیم
2 ) مستقیم – غیر مستقیم
3 ) غیر مستقیم – مستقیم
4 ) مستقیم – مستقیم
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) پتانسیل آب در خاک عبارت است از انرژی آب در واحد:
1 ) جرم
2 ) حجم
3 ) وزن
4 ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) با ........... ضخامت لایه دوگانه پخشیده ، ضریب آبگذری اشباع .................... می یابد.
1 ) افزایش – کاهش
2 ) کاهش – افزایش
3 ) کاهش- کاهش
4 ) افزایش – افزایش
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) برای مشاهده سوال شماره 29 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) برای مشاهده سوال شماره 5 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه

1 comment:

parsdargah said...

مدير محترم وبلاگ

با سلام،

احتراماً با توجه به اينكه وبلاگ شما بر اساس کيفيت و تعداد مطالب تخصصي، جزو پايگاه هاي برتر اطلاع رساني حوزه كشاورزي ارزيابي شده، يك ايميل براي توضيح نحوه همكاري بيشتر با شما برايتان ارسال شد با توجه به احتمال عدم دريافت آن ، مي توانيد متن نامه ها را در آدرس هاي:


http://parsdargah.team.googlepages.com/keshavarzi-gozaresh-87-10-29.gif
و
http://parsdargah.team.googlepages.com/moaref-site-1387-8-27.jpg
و
http://parsdargah.team.googlepages.com/moarefi-baner-1387-8-27.gif

مشاهده نماييد.

با احترام

هيات امناي مجموعه سايت هاي علمي پارس درگاه