سوالات فرسایش خاک سال 1387


1 ) در روش شماره منحنی رواناب تلفات اولیه (Ia) شامل کدام بخش نمی شود؟
1 ) ذخیره برگابی
2 ) ذخیره سطحی
3 ) نفوذ سطحی
4 ) بخشی از باران که مستقیما وارد آبراهه ها می شود.
.
.
جواب : گزینه {4}
.
2 ) برای مشاهده سوال شماره 2 روی لینک زیر کلیک کنید.
http://elistiyen.googlepages.com/Ero87-2.jpg
.
.
جواب : گزینه {4}
.
3 ) فرسایش شیاری معمولا در اراضی ....................... انجام می شود.
1 ) مسطح و تحت تأثیر آب
2 ) مسطح و تحت تأثیر باد
3 ) شیبدار و تحت تأثیر آب
4 ) شیبدار و تحت تأثیر باد
.
.
جواب : گزینه {3}
.
4 ) در صورتیکه جهت تشکیل یک سانتیمیتر خاک در منطقه زاگرس مرکزی 500 سال وقت لازم باشد حد فرسایش قابل قبول چند تن در کیلومتر مربع در سال است .(جرم مخصوص ظاهری 5/1 گرم بر سانتی متر مکعب )؟
1 ) 30
2 ) 0.3
3 ) 300
4 ) 1500
.
.
جواب : گزینه {1}
.
5 ) روش شماره منحنی رواناب برای محاسبه رواناب حاصل از .................. مورد استفاده قرار می گیرد.
1 ) جریان پایه
2 ) جریان سطحی
3 ) جریان سطحی و جریان زیر سطحی
4 ) ذوب برف
.
.
جواب : گزینه {3}
.
6 ) در کدامیک از فرسایش های زیر انتقال رسوبات به صورت انتخابی انجام نمی شود؟
1 ) شیاری
2 ) بین شیاری
3 ) ورقه ای
4 ) طبیعی یا ژئولوژیکی
.
.
جواب : گزینه {1}
.
7 ) چرا فرمول جهانی بعنوان یک فرمول شاخصی نیز مطرح است؟
1 ) برای منطقه مشخصی طراحی شده است.
2 ) زیرا نقش هر یک از فاکتورهای موثر در فرسایش در فرمول دیده می شود.
3 ) زیرا این فرمول میزان فرسایش و رسوب را برای منطقه مشخصی تعیین می نماید.
4 ) زیرا این فرمول در بین مدل های دیگر شاخص می باشد.
.
.
جواب : گزینه {2}
.
8 ) کدام عامل در فرسایش پذیری خاک به طور مستقیم تاثیر ندارد؟
1 ) مقدار نیتروژن خاک
2 ) درصد ماده آلی خاک
3 ) بافت خاک سطحی
4 ) سرعت نفوذپذیری خاک
.
.
جواب : گزینه {1}
.
9 ) معمولا بیشترین فرسایش در کدام شکل شیب مشاهده می شود؟
1 ) محدب
2 ) مخلوط
3 ) مقعر
4 ) یکنواخت
.
.
جواب : گزینه {1}
.
10 ) یک تپه هلالی شکل با ارتفاع 5 متر چه نام دارد ؟
1 ) بارخان
2 ) سیف
3 ) لس
4 ) نبکا
.
.
جواب : گزینه {1}
.
11 ) در صورتیکه مساحت موثر در تولید رواناب بالا دست یک بانکت 6000 متر مربع و شدیدترین بارندگی مورد انتظار برابر با 10 میلی متر در دقیقه باشد حداکثر دبی ایجاد شده برابر است با ..........
1 ) یک متر مکعب
2 ) 10 متر مکعب
3 ) یک متر مکعب در ثانیه
4 ) 10 متر مکعب در ثانیه
.
.
جواب : گزینه {3}
.
12 ) کدام نوع فرسایش دارای تفاوت ذاتی با انواع دیگر است؟
1 ) خندقی
2 ) زمین لغزه
3 ) شیاری
4 ) ورقه ای
.
.
جواب : گزینه {2}
.
13 ) در نمو گراف ویشمایر کدام دسته از خصوصیات زیر برای تعیین مقدار فرسایش پذیری خاک (K) مورد استفاده قرار می گیرد؟
1 ) درصد آهک + درصد رس + درصد ماده آلی + نفوذپذیری + ساختمان خاک
2 ) درصد شن + درصد ماده آلی + درصد آهک + نفوذپذیری + ساختمان خاک
3 ) درصد سیلت و شن خیلی ریز + درصد شن + درصد رطوبت + درصد ماده آلی + نفوذپذیری
4 ) درصد سیلت و شن خیلی ریز + درصد شن + درصد ماده آلی + ساختمان خاک + نفوذپذیری
.
.
جواب : گزینه {4}
.
14 ) در حوزۀ آبخیزی به وسعت 10000 هکتار در صورتیکه رسوب ویژه در این حوزه آبخیز 500 تن در کیلو متر مربع در سال باشد مقدار رسوب حاصله سالانه از این حوزه عبارت است از .................
1 ) 500 تن در هکتار در سال
2 ) 50000 تن
3 ) 500000 تن
4 ) 5000000 تن
.
.
جواب : گزینه {2}
.
15 ) فرسایش پذیری خاک با میزان ماده آلی چه رابطه ای دارد ؟
1 ) مکعوس و خطی
2 ) در دامنه 0 تا 4 درصد ماده آلی رابطه ای مستقیم دارد.
3 ) در دامنه 0 تا 4 درصد ماده آلی ، رابطه ای مکعوس دارد.
4 ) رابطه ای مستقیم دارد اگر بافت خاک سنگین باشد.
.
.
جواب : گزینه {3}
.
16 ) عامل اصلی ایجاد فرسایش خاک در اراضی شیبدار بستگی به ................ دارد.
1 ) نوع فرسایش غالب
2 ) مقدار بارندگی تولید شده
3 ) حداکثر رواناب تولید شده
4 ) حاصلضرب حداکثر رواناب و حجم رواناب تولید شده
.
.
جواب : گزینه {4}
.
17 ) فرمول جهانی محاسبه فرسایش خاک، مقدار فرسایش ................... را محاسبه می نماید.
1 ) خالص
2 ) ناخالص
3 ) لغزشی – شیاری
4 ) گامی – ورقه ای
.
.
جواب : گزینه {2}
.
18 ) در فرسایش بادی بیشترین حرکت ذرات ...................... وبه صورت .......................... انجام می شود.
1 ) در نزدیکی سطح زمین – جهشی
2 ) در نزدیکی سطح زمین – معلق
3 ) در فاصله یک متری سطح زمین – جهشی
4 ) در فاصله یک متری سطح زمین – معلق
.
.
جواب : گزینه {1}
.
19 ) با توجه به نقش و ویژگی های عوامل مختلف معادله جهانی فرسایش خاک، کدام عامل در مدیریت اراضی می تواند بیشترین و ارزانترین نقش را داشته باشد؟
1 ) عامل C
2 ) عامل L
3 ) عامل P
4 ) عامل S
.
.
جواب : گزینه {1}
.
20 ) پوشش زمین (Ground cover) در کاهش کدام نوع فرسایش بیشتر تاثیر دارد؟
1 ) انحلالی
2 ) شیاری
3 ) بین شیاری
4 ) سیلان گل
.
.
جواب :گزینه {20}
.
21 ) جهت کاهش تخریب برای منابع طبیعی تجدید شونده در کشور مهمترین گزینه کدام است؟
1 ) افزایش سطح زیر کشت
2 ) یافتن منابع غذایی دیگر
3 ) ورود مواد غذایی خارج از کشور
4 ) افزایش راندمان محصول در واحد سطح اراضی کشاورزی ( آبی و دیم ) کشور
.
.
جواب : گزینه {4}
.
22 ) مقدار Erodibility به کدام عامل بستگی دارد؟
1 ) شدت بارندگی
2 ) شاخص فرسایش باران
3 ) خصوصیات فیزیکی باران
4 ) خصوصیات فیزیکی خاک
.
.
جواب: گزینه {4}
.
23 ) برای مشاهده سوال شماره 23 روی لینک زیر کلیک کنید.
http://elistiyen.googlepages.com/Ero87-23.jpg
.
.
جواب : گزینه {3}
.
24 ) مقدار عددی عامل C در معادله جهانی فرسایش به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟
1 ) شیب زمین
2 ) نوع و مقدار مالچ سطحی
3 ) نوع شخم و زبری سطح زمین
4 ) میزان تاج و پوشش گیاهی
.
.
جواب : گزینه {1}
.
25 ) در یک زمین شیب دار ، شروع احداث تراس ها باید ....................... باشد.
1 ) از پایین شیب
2 ) از وسط شیب
3 ) از بالای شیب
4 ) از بالا و پایین شیب به طور همزمان
.
.
جواب : گزینه {3}
.
26 ) با افزایش مساحت حوزه آبخیز معمولاً فرسایش کل حوزه ................... می یابد.
1 ) افزایش و فرسایش ویژه آن کاهش
2 ) کاهش و فرسایش ویژه آن افزایش
3 ) فرسایش ویژه آن افزایش
4 ) فرسایش ویژه آن کاهش
.
.
جواب : گزینه {1}
.
27 ) در کشت نواری با افزایش درصد شیب زمین عرض نوراها ........................
1 ) کاهش می یابد
2 ) افزایش می یابد
3 ) ثابت می ماند
4 ) با توجه به شکل شیب تعییر می کند
.
.
جواب : گزینه {1}
.
28 ) دلیل فرسایش پذیری زیاد اراضی لسی چیست؟
1 ) خاک های لسی نفوذپذیری کمی دارند.
2 ) خاک های غیر حاصلخیزی هستند.
3 ) پوشش گیاهی توانائی استقرار بر روی این خاک ها را ندارد.
4 ) خاک های لسی حاوی مقادیر زیادی از ذرات سیلتی می باشند.
.
.
جواب : گزینه {4}
.
29 ) از روش عدد منحنی یا CN برای تخمین چه فاکتوری استفاده می شود؟
1 ) رسوب یک حوضه
2 ) شدت بارندگی
3 ) عمق روان آب
4 ) متوسط بارندگی
.
.
جواب : گزینه {3}
.
30 ) چرا میزان رسوب ، اغلب از میزان فرسایش خاک در حوزه های آبخیز بزرگ کمتر است؟
1 ) زیرا میزان رسوب کاملاً بدون ارتباط با فرسایش است
2 ) زیرا جریان ها معمولا نمی توانند تمام رسوبات فرسایش یافته را حمل کنند
3 ) زیرا بسیاری از حوزه های آبخیز در مناطق با بارندگی بالا قرار دارند.
4 ) زیرا مواد کف بستر در جریانات معمولا بیشتر از مواد معلق آن است.
.
.
جواب : گزینه {2}

No comments: