سوالات فیزیک خاک سال 1383


1 ) میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در یک خاک با کدام یک از ویژگی های خاک می تواند مرتبط باشد؟
الف ) Ks خاک
ب ) SAR محلول خاک
ج ) EC خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) مهمترین مزیت سیستم حداقل خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی متداول یا سنتی کدام است ؟
الف ) کنترل بهتر علف هرز
ب ) افزایش توان ذخیره سازی آب در خاک
ج ) اجتناب از بکار گیری علف کش ( بعنوان آلاینده )
د ) کنترل بهتر دمای خاک در عمق کاشت
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدام یک از ابزار زیر با استفاده از ثابت دی الکتریک مقدار آب خاک را تعیین می نماید؟
الف ) TDR
ب ) نوترون متر
ج ) Tataprob
د ) بلوک های گچی
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) علت کمتر بودن ضریب پخش گازها در خاک نسبت به ضریب پخش آنها در هوا کدام مورد است؟
الف ) جذب گازها توسط ریشه گیاهان در خاک
ب ) جذب سطحی گازها توسط ذرات خاک
ج ) رطوبت خاک و پر پیچ و خم بودن مسیر جریان خاک
د ) جذب گازها توسط میکروارگانیسم های خاک
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) اگر رطوبت خاکی در مکش 50+ سانتیمتر 33 درصد حجمی و وزن مخصوص ظاهری و حقیقی آن به ترتیب 5/1 و 5/2 گرم بر سانتیمتر مکعب باشد تخلخل تهویه ای خاک چند درصد است ؟
الف ) 7
ب ) 26
ج ) 33
د ) 40
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) تبخیر یکنواختی از سطح خاکی برابر با میانگین هدایت هیدرولیکی mm/d 10 در حال انجام است شیب هیدرولیکی این جریان کدام است؟
الف ) 10-
ب ) 5/1-
ج ) 1-
د ) صفر
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) برای مشاهده سوال شماره 7 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) برای مشاهده سوال شماره 8 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) برای مشاهده سوال شماره 9 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
چواب : گزینه
.
11 ) اگر جهت انجام آزمایش 240 گرم خاک مرطوبی با رطوبت 20 درصد را در اتو و خشک نمائیم وزن خاک خشک چند گرم خواهد شد ؟
الف ) 48
ب ) 129
ج ) 192
د ) 200
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) هر سانتیمتر مکعب خاکی 2/0 سانتیمتر مکعب آب دارد. اگر تخلخل این خاک 6/0 باشد . اشباع نسبی آب این خاک چقدر است ؟
الف ) 12%
ب ) 5/20%
ج ) 3/33%
د ) 60%
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در یک خاکی جرم مخصوص ظاهری و حقیقی به ترتیب 3/1 و 6/2 گرم بر سانتیمتر مکعب است نسبت پوکی خاک چقدر است ؟
الف ) 25/0
ب ) 5/0
ج ) 1
د ) 5/1
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) اگر وزن مخصوص ظاهری و حقیقی خاکی به ترتیب برابر با 25/1 و 65/2 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقدار اولیه حجمی آب خاک 14/0 باشد 80 میلیمتر آب تا عمق چند سانتیمتر از این خاک را اشباع می کند؟
الف ) 1/15
ب ) 5/20
ج ) 5/21
د ) 57
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) در مزرعه ای به وسعت 5 هکتار اگر وزن مخصوص ظاهری خاک 25/1 گرم بر سانتیمتر مکعب باشد و بخواهیم تا عمق 20 سانتیمتری خاک مقدار رطوبت حجمی آن از 15 درصد اولیه به 35 درصد برسد چند میلیمتر بارندگی نیاز است؟
الف ) 40
ب ) 45
ج ) 50
د ) 55
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) زمان سقوط ذرات با توجه به معادله استوکس :
الف ) با گرانروی سیال رابطه مستقیم دارد.
ب ) با مجذور قطر ذرات رابطه مستقیم دارد.
ج ) مستقل از دما
د ) ارتباطی با شتاب ثقل زمین ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) در کدام یک از افق های زیر در خاک ، کلاس بافت خاک به روش لمسی به احتمال قوی متفاوت تر از روش آزمایشگاهی خواهد بود؟
الف ) افق A فقیر از ماده آلی
ب ) افق B غنی از رس
ج ) افق C غنی از شن
د ) افق انتقالی BC
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) سطح ویژه برای کدام یک از گروه ذرات زیر رابطه مستقیم با عکس متوسط قطر ذرات ندارد؟
الف ) بخش سیلت ریز
ب ) بخش شن خیلی ریز
ج ) رس های غیر کلوئیدی
د ) رس های کلوئیدی
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) آب .... عامل بروز رفتار خمیرایی و آب ..... عامل بروز خاصیت روانی در خاک است.
الف ) آزاد – جذب سطحی شده
ب ) آزاد – آزاد
ج ) جذب سطحی شده – جذب سطحی شده
د ) جذب سطحی شده – آزاد
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) در زیر خاک چمن ورزشگاه ها قدری ماسه می ریزند این بخاطر کدام یک از خواص ماسه است ؟
الف ) عدم انتقال آب به بالا
ب ) قدرت کم انتقال آب به پایین
ج ) قدرت بالای انتقال آب به پایین
د ) ظرفیت کم نگهداشت آب
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) در اثر افزایش رطوبت خاکی از 10% به 15% وزنی ، هدایت گرمائی 2/2 و گرمای ویژه حجمی برابر 2/1 افزایش می یابد . گرما پخشی خاک چه تغییری پیدا می کند؟
الف ) به نصف می رسد.
ب ) یک و نیم برابر می شود.
ج ) دو برابر می شود.
د ) بسته به وزن مخصوص ظاهری خاک هر یک از سه حالت فوق می تواند صحیح باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) اگر جریان گرمائی برابر با 100 کالری بر سانتیمتر مربع در روز از بالا به پایین ( درون ) خاک وجود داشته باشد در صورتیکه مقدار حجمی آب خاک 20 درصد و وزن مخصوص ظاهری 30/1 گرم بر سانتیمتر مکعب باشد متوسط افزایش درجه حرارت در 50 سانتیمتر خاک در مدت یک روز با فرض یکسان بودن توزیع چند درجه سانتی گراد است ؟
الف ) 19/1
ب ) 25/1
ج ) 38/2
4 ) 76/4
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) دو مالچ A وB به ترتیب ضریب انعکاس 3/0 و 5/0 برای تابش خورشیدی هستند. ضخامت هر دو مالچ در سطح خاک mm6 می باشد . دمای خاک در عمق Cm 5 /2 در زیر کدام مالچ کمتر است ؟
الف ) مالچ A
ب ) مالچ B
ج ) بستگی به هدایت گرمایی مالچ دارد.
د ) به علت گرمایی ویژه بالای خاک دما در عمق مذکور برای دو مالچ تقریباً یکسان است .
.
.
جواب :
.
25 ) وقتی جریان آب غیر اشباعی از ستون خاک درشت بافتی به سمت پایین در حال حرکت است و به یک لایه ریز بافت برخورد می کند کدامیک از حالات زیر حادث می شود؟
الف ) بلافاصله وارد خاک زیرین شده و جبهه رطوبتی تشکیل می دهد.
ب ) در بین دو لایه تجمع یافته و پس از اشباع به سمت پایین حرکت می کند.
ج ) بصورت انگشتی بداخل خاک زیرین رسوخ می کند.
د ) بصورت حرکت ترجیحی به قسمت زیرین حرکت می کند.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) فشار هوای منفذی ( Air Entry Value ) وابسته به کدامیک از پارامترهای زیر است؟
الف ) منافذ متوسط
ب ) بزرگترین اندازه منافذ
ج ) کوچکترین اندازه منافذ
د ) منافذ کوچکتر از 20 میکرون
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) برای مشاهده سوال شماره 27 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Phy83-27.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Phy83-28.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) کدام عبارت زیر درست است؟
الف ) در یک پتانسیل ماتریک مشخص ضخامت پوسته آبی در دو خاک سبک و سنگین برابر و مقدار رطوبت آنها متفاوت است.
ب ) یکسانی ضخامت پوسته آبی در دو خاک با بافت های مختلف موید برابری مقادیر رطوبت آنهاست.
ج ) مقدار رطوبت خاک پارامتری دقیق برای بیان انرژی آب و خاک است.
د ) یکسانی ضخامت پوسته های آبی در دو خاک با بافت مختلف مصادف است با مقدار رطوبت بیشتر در خاک سبک به خاک سنگین .
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) رطوبت نسبی خاکی در پتانسیل 15- و 25 درج سانتیگراد چند درصد است؟
الف ) 80/45
ب ) 20/70
ج ) 50/90
د ) 89/98
.
.
جواب : گزینه
.

1 comment:

Anonymous said...

با سلام:
خواهشمند است در صورت امكان اين مطلب را در وبلاگ خود قرار دهيد.

‹‹‹وبلاگ علوم خاک ایران جهت ارائه خدماتی در جهت پیشبرد علوم خاک طراحی شده است. کاربران این وبلاگ و علاقه مندان علوم خاک می توانند ما را در جهت نیل به این هدف همراهی کنند و با دادن نظرات خود از عیب های ما کاسته و ما را هر چه بیشتر به اهداف خود نزدیک کنند.
از دوستاني كه مايل به خريد جزوات كنكور كارشناسي ارشد خاكشناسي هستند دعوت مي شود كه حتماً از وبلاگ Iransoil.blogfa.com ديدن كنند.›››
با تشكر
مدير وبلاگ علوم خاك ايران
مهندس جواد زماني