کلید سوالات کارشناسی ارشد سال 1386 - علوم خاک


جواب تمامی تست های کارشناسی ارشد سال 1386 مهندسی کشاورزی - علوم خاک ( خاکشناسی ) با کلیک روی لینک زیر قابل مشاهده است.
.
... ...................................... http://elistiyen.googlepages.com/130811.jpg
.
.
مواد امتحانی رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک و شماره سوالات
1 – زبان عمومی و تخصصی از شماره 1 تا شماره 30
2 – شیمی و حاصلخیزی خاک از شماره 31 تا شماره 60
3 – فیزیک خاک از شماره 61 تا شماره 90
4 – بیولوژی خاک از شماره 91 تا شماره 120
5 – پیدایش و ره بندی خاکها از شماره 121 تا شماره 150
6 – فرسایش و حفاظت خاک از شماره 151 تا شماره 180
.
منبع سایت سازمان سنجش : ........ http://www.sanjesh.org

سوالات زبان عمومی و تخصصی سال 1386


بنابه درخواست Ouldouz

Part A: Vocabulary and Grammar
Directions: Choose the number of the answer (1) , (2) , (3) , or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.

.
1- We have ------------- all the latest safety features into the design so there is no need to worry about the project on that count.
1) derived
2) consisted
3) comprised
4) incorporated
.
.
Answer:
.
2 – She’s working for an overseas ----------------- of the company and earning a huge salary for an employee of her experience.
1) authority
2) accessory
3) subsidiary
4) supplementary
.
.
Answer:
.
3 – Many experts ---------------- rewarding your child for good behavior but few would suggest punishment for bad behavior.
1) amend
2) acquire
3) attribute
4) advocate
.
.
Answer:
.
4 – Malnutrition in the region is quite ----------------, affecting up to 78% of children under five.
1) conflicting
2) widespread
3) inconsistent
4) obligatory
.
.
Answer:
.
5 – The explosion was of such -------------- that it was heard five miles away ; it smashed shop windows all around the area.
1) intensity
2) deviation
3) enthusiasm
4) complement
.
.
Answer:
.
6 – Like any other activity, there are risks --------------- in almost every sport, even in the so-called safe sports.
1) inherent
2) possessive
3) proportional
4) foundational
.
.
Answer:
.
7 – Some children --------------- a complete transformation when they become teenagers.
1) evolve
2) compile
3) generate
4) undergo
.
.
Answer:
.
8 – You ought to -------------- till the lights were green before crossing the road if you wanted to avoid the accident.
1) be waiting
2) waiting
3) be waited
4) have waited
.
.
Answer:
.
9 – He went up the mountain with a group of people, few of --------------- were correctly equipped for such a climb.
1) them
2) those
3) whom
4) which
.
.
Answer:
.
10 – You know -------------- that it is impossible to pass the interview without good communication skills.
1) too good
2) well enough
3) very good
4) too well
.
.
Answer:
.
Part B: Cloze Test
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each blank. Then mark your choice on your answer sheet.

.
Rescue teams in Vietnam are racing (11) --------------- tens of thousands of people to safety ahead of rising flood-waters (12) ---------------- the expectation of further rainfalls. Officials say up to seven million people in Vietnam (13) ---------------- severe food shortages as the area copes (14) -------------- the worst flooding in decades. Officials say more than 400 people are dead, --------------- (15) the government has ordered all military personnel to help with rescue efforts
11 - 1) move .....2) to move.... 3) for moving.... 4) movement
12 - 1) or ....2) and ....3) as soon as.... 4) no sooner than
13 - 1) face.... 2) facing ....3) that face ....4) are faced
14 - 1) to ....2) by ..... 3) with .....4) over
15 - 1) while .....2) that..... 3) which...... 4) so that
.
PART C: Reading Comprehension
Directions: Read the following two passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.
.
The soils of both portions of Malaysia have been exposed for a long period of time to intense tropical weathering, with the result that most of their plant nutrients have been leached out. Soils typically are strongly acidic and coarse-textured and have low amounts of organic matter. Any organic matter when exposed to weathering is rapidly oxidized, and the soils consequently become even poorer. Soil erosion is always a danger on sloping ground, where such additional measures as building contour embankments or planting protective cover crops are required.
16 – What does the passage mainly discuss?
1) Poor soil quality in Malaysia due to weathering
2) Steps needed to be taken to prevent soil erosion
3) Malaysian soil characteristics on sloping ground
4) Nutrients typically found in soils exposed to weathering
.
.
Answer:
.
17 – the phrase “leached” in line 3 is closest in meaning to ----------------- .
1) absorbed
2) enhanced
3) protruded
4) removed
.
.
Answer:
.
18 – According to passage, soils are usually all of the of the following EXCEPT ---------------.
1) acidic
2) weathered
3) coarse in structure
4) low in organic matter
.
.
Answer:
.
19 – Where does the author state that more additional steps are required for soil protection?
1) Sloping ground
2) Both portions of Malaysia
3) Tropical regions
4) Soils with oxidized organic matter
.
.
Answer:
.
20 – The passage includes all of the following EXCEPT -----------------.
1) description
2) problem presentation
3) classification
4) cause and effect
.
.
Answer:
.
Although measures to stop soil erosion are now used in most technologically advanced countries, the problem remains a major one. It is particularly severe in the tropics, where high rainfall and steeply sloping ground favour the rapid loss of any soil exposed by agriculture, and around the edges of the world’s deserts, where destruction of natural plant cover by cultivation or livestock grazing causes soil loss through wind action and the spread of desert-like conditions.
To prevent wind erosion, shelter belts of trees have been planted to break the force of the wind. The practice of covering soils with plant litter ( mulch ) when they are not actually covered with growing plants also helps to hold them in place. Cultivating at right angles to the direction of the wind further serves to prevent wind erosion.
.
21 – Paragraph 1 presents ---------------.
1) the causes of a problem
2) a paradoxical situation
3) a problem along with its solution
4) the effects of a malpractice in agriculture
.
.
Answer:
.
22 – The word “one” in line 2 refers to ------------------.
1) country
2) erosion
3) measure
4) problem
.
.
Answer:
.
23 – Paragraph 2 is mainly concerned with ---------------------------.
1) how to fight wind erosion
2) what causes wind erosion
3) where to cover soils with plant litter
4) what shelter belts do to prevent wind erosion
.
.
Answer:
.
24 – Where in the passage does the author mention the role played by animals toward soil loss?
1) Lines 1- 2
2) Lines 3 -4
3) Line 5
4) Line 8
.
.
Answer:
.
25 – For which of the following words does the passage include an equivalent?
1) Angle
2) Edge
3) Litter
4) Tropics
.
.
Answer:
.
In irrigation agriculture, in which water is brought in to supply the needs of crops in an area with in sufficient rainfall, a particular soil-management problem that develops is the salinization (concentration of salts) of the surface soil. This most commonly results from inadequate drainage of the irrigated land; because the water cannot flow freely, it evaporates, and the salts dissolved in the water are left on the surface of the soil. Even though the water does not contain a large concentration of dissolved salts, the accumulation over the years can be significant enough to make the soil unsuitable for crop production. Effective drainage solves the problem; in many cases, drainage canals must be constructed and drainage tiles must be laid beneath the surface of the soil. Drainage also requires the availability of an excess of water to flush the salts from the surface soil. In certain heavy soils with poor drainage, this problem can be quite severe; for example, large areas of formerly irrigated land in the Indus basin, in the Tigris-Euphrates region, in the Nile Basin, and in the western United States have been seriously damaged by salinization.
.
26 – What is the best title for the passage?
1) Salinization of Soil
2) Effective Drainage System
3) Problems of Irrigation Agriculture
4) Surface Soil-Management
.
.
Answer:
.
27- According to the passage, the main cause of the problem discussed in the passage is --------------.
1) Insufficient rainful
2) Inadequate drainage
3) Porous soil surface
4) Inadequate water evaporation
.
.
Answer:
.
28 – Effective drainage involves all of the following EXCEPT ---------------------.
1) construction of drainage canals
2) utilization of heavy soils on the surface
3) laying drainage tile under soil surface
4) extra water to wash the salts off the surface
.
.
Answer:
.
29 – Where in the passage does the author refer to some places severely affected by salinization?
1) Lines 1-3
2) Lines 6- 8
3) Lines 10 – 11
4) 4Lines 12- 14
.
.
Answer:
.
30 – What is the author’s attitude towards the main subject of the passage?
1) concerned
2) indifferent
3) sarcastic
4) supportive
.
.
Answer:
.

سوالات پیدایش و رده بندی خاکها 1377


1 ) افق دوری پن افقی است سیمانی که بیش از 50% ( حجمی ) آن در اثر خیساندن ............... از بین می رود.
الف ) در آب
ب ) در اسید
ج ) در اسید و باز
د ) در آب و اسید
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) خواص خاکهای مناطق خشک بیشتر تحت تاثیر کدام فاکتور است ؟
1 ) اقلیم
2 ) زمان
3 ) موجودات زنده
4 ) مواد مادری
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدام گزینه صحیح است؟
الف ) همه افق های B_(t ) افق آرجیلیک می باشند.
ب ) همه افقهای آرجیلیک افق B_(t ) می باشند.
ج ) افقهای B_(t ) و آرجیلیک معادل هم اند.
د ) افقهای B_(t ) و آرجیلیک اصلاً بهم مربوط نیستند.
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در افق B بایستی ساختمان سنگی در ........... از بین رفته باشد.
الف ) بیش از 25% حجمی
ب ) بیش از 50% حجمی
ج ) بیش از 50% وزنی
د ) تماماً از بین رفته باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) خاکی دارای افق ناتریک و افق سطحی اکریک و رژیم رطوبتی زریک است. بهترین مکان برای رده بندی این خاک کدام است ؟
الف ) Xeralfs
ب ) Xerolls
ج ) Xerorthents
د ) Argids
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در رابطه با مشخصات افقهای Gypsic میزان گچ بایستی حداقل چند درصد باشد؟
الف ) 15
ب ) 5 بیش از افق زیرین
ج ) 5 بیش از روئین
د ) 5 باشد و گچ ثانویه آن حداقل 1
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) برای مشاهده سوال شماره 7 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/GENESIS77-7.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) کدام خاک بیش از دیگران مونتموریلونیت دارند؟
الف ) آلفی سول
ب ) آلتی سول
ج ) ورتی سول
د ) اینسپتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) در کدام خاک احتمال وجود کوارتز به عنوان کانی غالب بیشتر است؟
الف ) Orthoxs
ب ) Psamments
ج ) Udults
د ) Saprists
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) قرمزترین رنگ کدام است ؟
الف ) Y 5/2
ب ) YR 5/2
ج ) YR 5/7
د ) YR 10
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) Eluviation عامل تشکیل کدام افق در خاک است ؟
الف ) B
ب ) C
ج ) E
د ) R
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) مهمترین مزیت سیستم طبقه بندی خاک آمریکائی بر کدام اساس است ؟
الف ) اقلیم
ب ) رده ها
ج ) مواد مادری
د ) مورفولوژی و نیز کمی بودن آن
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) اصطلاح Lessivage یعنی چه ؟
الف ) مهاجرت کانیهای رسی از افق A به B
ب ) تجمع مواد آلی در سطح خاک
ج ) خروج املاح محلول از خاک
د ) مهاجرت Al و Fe یا مواد آلی به افقهای پائینتر
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) بای سکوم یعنی ؟
الف ) خاک روئین و خاک مدفون زیرین
ب ) دو خاک مدفون بر روی هم
ج ) دو سکوم که در روی هم قرار گرفته باشند.
د ) خاک مدفون و مواد تحول نیافته روئین
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) خاکی با افق مشخصه سطحی مالیک Mollic و افق مشخصه عمقی کلسیک و رژیم رطوبتی Ustic ، رده بندی این خاک تا حد زیر رده کدام است؟
الف ) Borolls
ب ) Udolls
ج ) Ustolls
د ) Xerolls
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) علامت B/A نشانگر چه افقی است؟
الف ) B روی افق A قرار گرفته است.
ب ) این علامت در توصیف افقها به کار نمی رود.
ج ) انتقالی که خصوصیات B و A را بصورت مساوی دارا می باشد.
د ) انتقالی که قسمتهایی از افق A بوسیله افق B احاطه شده است.
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) کدام فرآیند باعث تشکیل Gilgai می شود؟
الف ) Alkalization
ب ) Eluviation
ج ) Ferralization
د ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) خاکهای Salid و Gypsid در رده خاکهای زیر از رده بندی جدید امریکایی واقع می شوند؟
الف ) اریدی سلها
ب ) التی سلها
ج ) اندی سلها
د ) مالی سولها
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام مورد بیانگر Lithosequence در رابطه با تشکیل خاک می باشد؟
الف ) S = f(P) , O , P , r , H , t
ب ) S = f(P) , O , Cl , r , t
ج ) S = f(r) , P , O , Cl , t
د ) S = f(r) , P , O , Cl , H , t
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) خاکی با افق مشخصه سطحی Ochric و افق مشخصه تحت الارضی Calcic و رژیم رطوبتی Xeric را تا حد گروههای بزرگ رده بندی می کند:
الف ) Xerochrepts
ب ) Xerorthents
ج ) Calcixerolls
د ) Calciochrepts
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام خاک در هر نوع رژیم رطوبتی و حرارتی خاک می تواند وجود داشته باشد؟
الف ) Entisols , Vertisols
ب ) Vertisols , Inceptisols
ج ) Inceptisols , Oxisols
د ) Inceptisols , Entisols
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) رژیم رطوبتی ....... مرطوبتر از رژیم رطوبتی .......... است؟
الف ) Udic - Ustic
ب ) Ustic - Udic
ج ) Aquic - Ustic
د ) Udic – Xeric
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) طبق طبقه بندی ماربوت ، Pedocals خاکهائی هستند که در عمق پروفیل آنها مواد زیر تجمع یافته است ؟
الف ) اکسیدهای آهن و آلومینیوم
ب ) رس
ج ) کربنات کلسیم
د ) مواد آلی
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) افق تجمع رس در کدام خاک دیده می شود؟
الف ) Alfisols
ب ) Entisols
ج ) Inceptisols
د ) Spodosols
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) کدام رده نمی تواند در رژیم رطوبتی Aridic وجود داشته باشد؟
الف ) Andisols
ب ) Oxisols
ج ) Vertisols
د ) Ultisols
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) اگر متوسط سالانه درجه حرارت خاک در عمق 50 سانتی متری سطح خاک 17 درجه سانتیگراد باشد و اختلاف بین میانگین های تابستان و زمستان کمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد، رژیم حرارتی این خاک کدام است ؟
الف ) Isomesic
ب ) Isothermic
ج ) Mesic
د ) Thermic
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) عامل اصلی سیمانی شدن در افق مشخصه Duripan کدام است ؟
الف ) گچ
ب ) آهک ثانویه
ج ) Silica
د ) IIuvial Silica
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) در صورتیکه در یک خاک مقدار گچ ده درصد باشد، ضخامت افق Gypsic می بایستی حداقل چند سانتیمتر باشد؟
الف ) 6
ب ) 10
ج ) 15
د ) 30
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) تفاوت آمبریک اپی پدون با مالیک اپی پدون کدام است؟
الف ) مقدار فسفر آمبریک اپی پدون بیش از Ppm 250 می باشد .
ب ) درصد اشباع بازی آمبریک اپی پدون کمتر از 50 می باشد.
ج ) والیو مطلوب آمبریک اپی پدون بیش از 4 می باشد.
د ) ضخامت آمبریک اپی پدون کمتر از مالیک می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) hsm علامت کدام افق مشخصه است ؟
الف ) Ironpan
ب ) Ironstone
ج ) Petroferric
د ) Spodic
.
.
جواب : گزینه
.

تولید خاک مصنوعی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان از تولید خاک مصنوعی توسط یکی از واحدهای فناوری مستقر در این شهرک خبر داد. این خاک تمامی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک طبیعی را برای گیاهان زینتی دارد. مدیر عامل شرکت تولید کننده خاک مصنوعی گفت : عناصر این خاک با توجه به نوع گیاه قابل تنظیم است. وی جلوگیری از بروز بیماری های قارچی ایجاد شونده در خاکهای طبیعی را از مزیت های این خاک عنوان کرد. وی مدت زمان لازم برای تولید این خاک را شش ماه عنوان کرد و افزود : این خاک در صورت تجدید مواد غذایی توسط کاربر پنج تا شش سال قابل استفاده است.
.
منبع خبر : روزنامه اطلاعات – سه شنبه 27 شهریور 1386 – شماره 24011
.
خبر دیگر اینکه چند روز پیش در سایت سازمان سنجش اعلام شد که عنوان رشته مهندسي كشاورزي- خاكشناسي دركليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مجري، به مهندسي كشاورزي- علوم خاك تغيير يافته است.
.
منبع خبر : سایت سازمان سنجش – اطلاعیه برای پذیرفته شدگان 1386 دانشگاه ها

اثر کمبود مواد غذایی در درختان مرکبات و نحوه جلوگیری از آن


درختان مرکبات مانند سایر درختان در طبیعت علاوه بر گاز کربنیک ، اکسیژن و هیدروژن به 15 عنصر غذائی دیگر احتیاج دارند. نیاز درختان مرکبات به عناصر مذکور از نظر مقدار و اندازه متفاوت میباشد ، چنانچه نیاز به ازت – فسفر – پتاس – منیزیم – کلسیم – در مقایسه با سایر عناصر مورد نیاز حتی به چند صد برابر می رسد ولی این اختلاف کمی است کیفی و مقدار آنها رابطه ای با مقدار برداشت محصول نخواهد داشت زیرا هر یک از این عناصر از نظر وظایفی که دارند نمی توانند جای یکدیگر را بگیرند، بنابراین مقدار تولید محصول بستگی کامل به وجود همه عناصر لازمه رشد و نسبت های معین بین آنها دارد. عامل محدود کننده رشد درخت از نظر تغذیه ، آن عنصر غذائی می باشد که در خاک در حداقل قرار دارد ، به عبارت دیگر رشد گیاه همیشه از ماده غذائی موجود در خاک که در اقلیت قرار گرفته تبعیت می کند.
بیماری درخت مرکبات در اثر کمبود مواد غذائی
وقتی یک یا چند ماده غذائی در خاک کمیاب می شود درخت به کمبود مواد غذائی دچار می گردد ، بنابراین آثار کمبودهای مواد غذائی به صورت علائمی مانند زرد شدن برگ ها – کم شدن باردهی ، کوچک ماندن میوه ها و یا خشکیدن سر شاخه ها ظاهر می شود. جهت آگاهی بیشتر به باغداران بایستی تذکر داد که درختان مرکبات به دو طریق به کمبودهای مواد غذایی مبتلا می شوند : 1 ) کمبود مطلق 2 ) کمبود مشروط
1 ) در حالت کمبود مطلق ، ماده غذائی که علامت کمبود آن در گیاه پیدا می شود، اصولاً در خاک وجود ندارد و یا مقدار بسیار کم و غیر کافی موجود است ، در این حالت معمولاً با وارد کردن ترکیب قابل جذبی از آن ماده غذائی ، کمبود و علائم کمبود برطرف شده رشد و تولید محصول عادی می شود.
2 ) در حالت کمبود مشروط ، ماده یا مواد غذایی در خاک به مقدار کافی وجود دارد ولی شرایطی در خاک موجود است که مانع از جذب آنها بوسیله درخت می گردد ، در این حالت چنانچه ترکیبات قابل جذب آن مواد به خاک افزوده شود نتیجه رضایتبخش نخواهد داد مگر اینکه ترکیبات مذکور به مقدار خیلی زیاد داده شود که آن خود مشکلات دیگری مانند به هم زدن تناسب عناصر غذائی روی اعضای هوائی درخت مخصوصاً برگ ها می باشد . در اینجا بایستی توضیح داد که تغذیه درختان از طریق محلول پاشی مستلزم شرایط زیر خواهد بود:
الف – غلظت محلول مورد مصرف بایستی به اندازه ای باشد که موثر واقع شود چه غلظت کم تاثیر مطلوب نمی دهد و غلظت زیاد سبب سوختگی اندام های گیاه مخصوصاً برگ ها می باشد .
ب ) تقریباً از ترکیبات شیمیائی همه نوع مواد غذائی برای محلول پاشی می توان استفاده نمود و این ترکیبات می تواند معدنی یا آلی باشند به استثناء فسفر که می توان از ترکیبات فسفر آلی استفاده کرد. غلظت متناسب برای عناصر اصلی بین یک دهم تا یک درصد و برای عناصر فرعی 1 تا 4 درصد می باشد و در مورد مصرف اوره برای برطرف کردن کمبود ازت غلظت محلول نبایستی از 2 درصد تجاوز نماید.
چگونه می توان کمبودهای مواد غذائی را در درختان مرکبات تشخیص داد:
می دانیم که برگ ها محل تبادلات شیمیایی عناصر غذائی می باشند،بدین جهت علائم ناشی از اختلالات تغذیه ای بدواً در برگها ظاهر می شود. برای پی بردن به وضع تغذیه ای درختان از نمونه های برگ آنها استفاده می شود. بدین طریق که برگ های شاخه های جوان بین سنین 4 تا 7 ماهگی را جمع آوری نموده، مقدار مواد غذائی موجود در آنها را اندازه گیری می نمایند سپس اعداد بدست آمده را با ارقام استاندارد ( جدول – 1 ) مقایسه می کنند. برای مشاهده جدول روی لینک زیر کنید

..........................................http://elistiyen.googlepages.com/morakabat.jpg
تشخیص علائم ظاهری کمبودها در درختان مرکبات
ساده ترین راه تشخیص کمبودهای مواد غذائی شناسائی علائم ظاهری در روی اعضای مختلف است که باغداران می توانند با کمی دقت و شناختن این علائم به عنوان کمک های اولیه در رفع مشکلات تغذیه ای باغات خود اقدام کنند ذیلا علائم برخی از کمبودهای مواد غذائی شرح داده می شود :
1 – کمبود روی ( Zn )
برگ های جوان کوچک بوده و روی دمبرگ ها به حالت جاروئی قرار دارند.
رگبرگ ها سبزه تیره و کلفت می باشند ، میوه نیز کوچک است.
2 – کمبود مس ( Cu)
برگ ها غیر عادی و ضخیم هستند و رنگ آنها سبز تیره می باشد و برگ ها روی سر شاخه ها به شکل دسته جمعی ( Roset ) قرار دارند.
دمبرگ ها دارای حفره های صمغی می باشند ، روی پوست میوه لکه های قهوه ای رنگ بزرگ با حالت شکنندگی ظاهر می شود و در داخل میوه در محل تجمع دانه ها نیز لکه های قهوه ای رنگ صمغی دیده می شود.
3 – کمبود آهن ( Fe )
سطح برگ زرد رنگ و رگبرگ ها تا آخرین مرحله رشد برگ به رنگ سبز می مانند.
4 – کمبود منگنز ( Mn )
کلروز بین رگبرگ ها با رنگ مخلوط هستند و در تمام سطح برگ لکه های کلروزه شده دیده می شود. کلروزه ( زردی ) ، تبدیل رنگ سبز به زرد می باشد.
5 – کمبود بر ( B )
رگبرگ های اصلی چوب پنبه ای شده و شکاف می خورند . تنه درختان صمغ ترشح کرده و به صورت غده هائی جمع می شوند. حد فاصل بین پوست خارجی و گوشت میوه کلفت می شود، میوه شکل طبیعی ندارد و ناهموار است و لکه های قهوه ای رنگ در این قسمت دیده می شود.
6 – ازدیاد بر ( B )
حاشیه برگ ها از قسمت نوک برگ زرد و حالت شکنندگی دارد قسمت سطح برگ به رنگ سبز است.
وضع باغات مرکبات کشور از نظر تغذیه
طبق آزمایشات انجام شده مسائل تغذیه ای یکی از عوامل محدود کننده برداشت محصول مرکبات از نظر کمی و کیفی می باشد. از عناصر اصلی تغذیه در درختان مرکبات ازت در درجه اول اهمیت قرار دارد. کمبود ازت در باغات مرکبات شمال و جنوب کشور مشاهده و به همین علت مصرف کودهای ازته در تمام مناطق ضروری می باشد.کمبود فسفر در باغات مرکبات در پایان زمستان بیش از بهار و تابستان است بنابراین بایستی کودهای فسفره را پائیز مصرف نمود.پتاس عامل محدود کننده برداشت محصول به شمار نمی آید مگر در مواقع استثنائی که مصرف کودهای پتاسی ضروری می باشد.عناصر فرعی مانند روی و بر و همچنین آهن در زرد شدن و خشکیدن سر شاخه های درختان دخالت داشته مصرف کودهای محتوی عناصر فوق نیز ضروری می باشد. در صورت مصرف عناصر غذائی مانند آهن – روی – مس – منگنز – و بر می توان املاح فلزات فوق و یا ترکیبات آلی آنها را به صورت محلول با غلظت های بین یک تا دو درصد به صورت محلول پاشی مصرف نمود.
منبع
علیرضا شیخ اشکوری و بیژن مرادی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
ماهنامه دانش کشاورزی - شماره 78 – تیر ماه .

سوالات شیمی وحاصلخیزی خاک 1386


1 ) برای مشاهده سوال شماره 1 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) در اندازه گیری CEC خاکها اگر بجای استات سدیم از استات آمونیم برای اشباع مکان های تبادلی استفاده و در مرحله آخر از نیترات منیزیم برای جایگزین شدن با این کاتیونها استفاده و سایر شرایط یکسان باشد، CEC اندازه گیری شده ممکن است :
الف ) بیشتر باشد، زیرا اندازه هیدارته یون سدیم بزرگتر از آمونیم می باشد.
ب ) کمتر باشد، زیرا اندازه هیدارته یون آمونیم کمتر از یون سدیم می باشد.
ج ) بیشتر باشد، زیرا یون آمونیم نسبت به سدیم در جایگزین کردن کاتیون های تبادلی موثرتر عمل می کند.
د ) کمتر باشد، زیرا یون آمونیم سبب فروریزش لایه ای در بعضی از رس های 1 : 2 می گردد.
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) اگر فرض کنیم در عصاره اشباع خاکی تنها آنیون های کلرو بی کربنات موجود بوده و غلظت سایر آنیون ها ناچیز باشد و در آن انواع کاتیون ها وجود داشته باشد، در این عصاره ...........
الف ) نسبت مولی آنیون ها به کاتیون ها برابر با 1 خواهد بود.
ب ) نسبت مولی آنیون ها به کاتیون ها برابر با 2 خواهد بود.
ج ) نسبت مول بار آنیون ها به کاتیون ها برابر با 1 خواهد بود.
د ) نسبت مول بار کاتیون ها به آنیون ها برابر 2 خواهد بود.
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) کدام دسته از نمک های زیر اثر بیشتری بر PH خاک دارند؟
الف ) سولفات ها
ب ) کربنات ها
ج ) کلرورها
د ) نیتراتها
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) اثر متقابل EC و SAR آب آبیاری در ارزیابی کیفیت آب برای کشاورزی چگونه است؟
الف ) هر چه EC بیشتر باشد اثرات زیانبار SAR بالا کمتر است.
ب ) هر چه EC کمتر باشد اثرات زیانبار SAR بالا کمتر است.
ج ) هر چه SAR کمتر باشد اثرات زیانبار EC بالا کمتر است.
د ) هر چه SAR بیشتر باشد اثرات زیانبار EC بالا کمتر است.
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) چرا نقش آلومینیم در اسیدیته خاک های اسیدی مهمتر از نقش آهن است؟
الف ) چون در PH های اسیدی آلومینیم زودتر رسوب می کند.
ب ) چون حلالیت آهن در تمامی طیف PH خاکها از آلومینیم به مراتب بیشتر است.
ج ) چون حلالیت آلومینیم در تمامی طیف PH خاکها از آهن به مراتب بیشتر است.
د ) چون آهن در PHهای پایین تری نسبت به آلومینیم شروع به هیدرولیز می کند.
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) در یک درصد اشباع بازی مشخص ( مثلاً 50 درصد ) PH کدام یک از خاکهای زیر احتمالاً کمتر است؟
الف ) خاک با رس غالب نوع 1: 2
ب ) خاک با رس غالب نوع 1 : 1
ج ) خاک با رس غالب از نوع اکسیدهای آهن و آلومینیم
د ) خاک آلی ( بیش از 30 درصد ماده آلی )
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) برای مشاهده سوال شماره 8 روی لینک زیر کلیک کنید!!

http://elistiyen.googlepages.com/Ch86-8.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) چنانچه قابلیت هدایت الکتریکی خاکی برابر 4 میلی موس بر سانتی متر و درصد اشباع آن برابر 40 باشد میزان نمک خاک چند درصد است؟
الف ) 1/0
ب ) 15/0
ج ) 1
د ) 15
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) رس مونت موریلونیت یک رس :
الف ) دی اکتاهدرال Mg دار از گروه ورمیکولایت ها می باشد.
ب ) دی اکتاهدرال Al دار از گروه اسمکتیت ها می باشد.
ج ) تری اکتاهدرال Mg دار از گروه اسمکتیت ها می باشد.
د ) تری اکتاهدرال Al دار از گروه اسمکتیت ها می باشد.
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) پتانسیل اکسایش – کاهش ( رداکس ) خاک غرقابی ( ماندابی ) را می توان با دستگاهی که دارای الکترود رفرنس و الکترود ....... باشد، اندازه گرفت.
الف ) پلاتین
ب ) شیشه
ج ) کالومل
د ) نقره
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام یک از اجزائ هوموس در اسید نامحلول ولی در قلیا محلول می باشد؟
الف ) اسید هومیک
ب ) اسید فولویک
ج ) هومین
د ) اسید هومیک و اسید فولویک
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) تمایل کاتیون های مختلف نسبت به جذب آب با افزایش نسبت Z/r ( نسبت ظرفیت به شعاع یون ) چه تغییری می کند؟
الف ) افزایش خواهد یافت.
ب ) کاهش خواهد یافت.
ج ) تفاوتی نخواهد کرد.
د ) بستگی به PH دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) برای مشاهده سوال شماره 14 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) ظرفیت تبادل کاتیونی یک خاک 25 میلی اکیوالان درصد گرم می باشد. برای کاهش ESP خاک به میزان 5 درصد، از طریق جایگزینی کلسیم و با فرض راندمان صد در صد به چند میلی اکیوالان کلسیم در 1000 کیلو گرم خاک نیاز خواهد بود؟
الف ) 5650
ب ) 12500
ج ) 25000
د ) 37500
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) کدام شکل، فسفر قابل جذب کود را تشکیل می دهد؟
الف ) محلول در آب
ب ) محلول در سیترات آمونیوم
ج ) غیر محلول در سیترات آمونیوم
د ) محلول در آب و محلول در سیترات آمونیوم
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) برای مشاهده سوال شماره 17 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) برای مشاهده سوال شماره 18 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف ) ناهنجاری سوختگی گلگاه گوجه فرنگی مربوط به کمبود بور و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود مس می باشد.
ب ) ناهنجاری سوختگی گلگاه گوجه فرنگی مربوط به کمبود کلسیم و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود بور می باشد و میزان تعرق بر شدت این دو ناهنجاری تأثیر دارد.
ج ) سوختگی گلگاه گوجه فرنگی مربوط به کمبود کلسیم و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود مس می باشد و میزان تعرق تأثیری بر شدت این دوعارضه ندارد.
د ) دو عارضه سوختگی گلگاه گوجه فرنگی و لکه تلخی سیب مربوط به کمبود کلسیم است و میزان تعرق در گیاه بر شدت این دو عارضه تأثیر دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای روی ( Zn ) در گیاه سنجش فعالیت کدام آنزیم را توصیه می کنید؟
الف ) دهیدروژناز
ب ) سوپراکسید دیسموتاز
ج ) کربنیک انهیدراز
د ) کاتالاز
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) در صورت که نیتروژن مورد نیاز گیاه بصورت نیترات توسط ریشه جذب شود کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف ) محیط رشد قلیایی شده، افزایش در سنتز آنیون های آلی در گیاه و مصرف دو ملکول NADH برای کاهش یون نیترات در سنتز پروتئین
ب ) مصرف جهار ملکول NADH برای کاهش هر یون نیترات در سنتز پروتئین و افزایش انباشتگی آنیون های معدنی در گیاه
ج ) pH محیط رشد تغییر نکرده، کاهش در انباشتگی Ca 2+ ( کلسیم دو بار مثبت ) ، Mg 2+ ( منیزیم دو بار مثبت ) ، K + ( پتاسیم یک بار مثبت ) در گیاه و مصرف سه مولکول NADH برای کاهش هر یون نیترات در سنتز پروتئین
د ) محیط رشد اسیدی شده، کاهش در سنتز آنیون های آلی در گیاه و مصرف یک ملکول NADH برای کاهش هر یون نیترات در سنتز پروتئین
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) کدام عنصر جزء ساختمانی آنزیم مسئول هیدرولیز اوره می باشد؟
الف ) آهن
ب ) روی
ج ) منیزیم
د ) نیکل
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) مکانیسم و یا مکانیسم های مقابله گیاهان آهن کارا ( Fe-efficient plant ) با تنش آهن ( کمبود آهن ) .........
الف ) در شاخسار است.
ب ) در ریشه است.
ج ) در ریشه و شاخسار است.
د ) در دو لپه ایها در ریشه و در تک لپه ایها در شاخسار است.
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) گیاهی 5 تن در هکتار ماده خشک با 5/2 درصد نیتروژن تولید می کند. اگر مقدار نیتروژن تأمین شده از خاک 25 کیلوگرم، بازده کود مصرفی 50 درصد و درصد عنصر غذایی در کود مصرفی 20 باشد چند کیلوگرم کود نیتروژنی در هکتار نیاز می باشد؟
الف ) 250
ب ) 500
ج ) 1000
د ) 1250
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) در برخی خاکها شور با وجود این که کشاورزان کود نیتروژنی را به همراه کودهای فسفاته و پتاسیمی قبل از کاشت با خاک مخلوط می کنند، کمبود این عنصر در مراحل اولیه رشد گیاه مشاهده می شود. علت احتمالی چیست؟
الف ) تصاعد نیتروژن به شکل گاز
ب ) کاهش قابلیت استفاده آب خاک
ج ) مصرف زیاد نیتروژن توسط گیاه و ناکافی بودن کود مصرفی
د ) آبشویی نیتروژن به واسطه آبیاری های سنگین اولیه و رقابت کلر با نیترات
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) فرایند احیای نیترات در گیاه چه تأثیری بر pH شیره سلولی دارد؟
الف ) افزایش
ب ) کاهش
ج ) کاهش سریع
د ) بدون تأثیر
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مقدار یکسانی فاضلاب شهری به دو خاک اضافه شده است. در خاک اول غلظت فسفر محلول ازبیست وپنج صدم به 38/0 و در خاک دوم از 40/0 به 82/0 قسمت در میلیون افزایش یافته است. کدام گزینه درست می باشد؟
الف ) قدرت بافری خاک اول بیش از خاک دوم است.
ب ) حاصلخیزی خاک دوم بیش از خاک اول است.
ج ) فاکتور ظرفیت ( Capacity ) در خاک دوم بیش از خاک اول است.
د ) فاکتور شدت ( Intensity ) در خاک اول بیش از خاک دوم است.
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) کدام گزینه در مورد فرآیند نیترات سازی در خاک صحیح می باشد؟
الف ) نیترات سازی یک فرآیند قلیازا می باشد.
ب ) نیترات سازی تأثیری در pH خاک ندارد.
ج ) نیترات سازی یک فرآیند اسیدزا می باشد.
د ) نیترات سازی توسط باکتری های هتروتروف انجام می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) کاربرد کدام یک از کودهای زیر تثبیت آمونیوم را توسط رس ها کاهش می دهد؟
الف ) کودهای نیتروژن دار
ب ) کودهای گوگرد دار
ج ) کودهای فسفردار
د ) کودهای پتاسیم دار
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) کدام یک از ترکیبات زیر مهمترین جزء فسفر آلی خاک را تشکیل می دهد؟
الف ) Aminosugares
ب ) Nucleic acids
ج ) Inositol phosphate
د ) Phospholipides
.
.
جواب : گزینه

.

سوالات شیمی وحاصلخیزی خاک 1383


1 ) مقدار کاتیون های موجود در فاز تبادلی رسها عموماً بیشتر از مجموعه بارهای منفی موجود در سطح رس می باشد. چرا؟
الف ) چون دفع آنیونی وجود دارد.
ب ) چون غلظت کاتیون ها در محلول زیادتر است.
ج ) چون علی رغم بار الکتریکی مخالف مقداری آنیون در فاز تبادلی نفوذ می کند.
د ) چون مقداری بار مثبت نیز در سطح ذرات رس وجود دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) از محلولهایی با غلطت مساوی کلسیم و لیتیم، کدام کانی که قبلاً با یون سدیم اشباع شده و از نظر مقدار طوری تنظیم شده است که CEC مساوی دارد، کلسیم بیشتری جذب می کند؟
الف ) کائولینیت
ب ) کلریت
ج ) مونت موریلونیت
د ) ورمی کولیت
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) تغییرات بارهای وابسته به pH در کانیها سیلیکاتی عمدتاً مربوط به گرفتن یا آزاد شدن پروتون از کدام یک از گروههای زیر می باشد؟
الف ) AL – OH – Si
ب ) Si – OH
ج ) AL – OH
د ) Fe – OH
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) پس از مانداب کردن، pH خاک اسیدی .......... و pH خاک آهکی .......... می یابد.
الف ) افزایش – افزایش
ب ) افزایش – کاهش
ج ) کاهش – افزایش
د ) کاهش – کاهش
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) فرم شیمیایی فسفر در کود سوپر فسفات چیست و پس از اضافه شده به خاک آهکی ابتداء عموماً به چه فرم تبدیل می شود؟
الف ) به صورت مونو کلسیم فسفات است و به دی کلسیم فسفات تبدیل می شود.
ب ) به صورت مونو کلسیم فسفات است و به تری کلسیم فسفات تبدیل می شود.
ج ) به صورت دی کلسیم فسفات است و به اکتا کلسیم فسفات تبدیل می شود.
د ) به صورت دی کلسیم فسفات است و به مونو کلسیم فسفات تبدیل می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در خاکهای قلیا در اثر تنش خشکی :
الف ) جذب سطحی سدیم کاهش می یابد.
ب ) جذب سطحی سدیم افزایش می یابد.
ج ) سدیم جذب سطحی شده آزاد می شود.
د ) تغییری در جذب سطحی سدیم ایجاد نمی شود.
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) مواد آلی چه اثری بر تثبیت فسفر در خاک دارند؟
الف ) مواد آلی با تشدید فعالیتهای میکربی تثبیت فسفر را تشدید می کنند.
ب ) مواد آلی با جذب بر روی ذرات خاک تثبیت فسفر را تشدید می کنند.
ج ) مواد آلی با تشکیل کمپلکس های پایدار با Fe و AL از تثبیت فسفر می کاهند.
د ) مواد آلی اثری بر تثبیت فسفر ندارند.
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) جذب منفی در حضور کدام یک از کاتیونهای زیر کمترین مقدار می باشد؟
الف ) Ba
ب ) Ca
ج ) K
د ) Na
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) علت درشت بودن ذرات رس نوع 1:1 (کائولینیت ) نسبت به رسهای دیگر چیست؟
الف ) وجود پیوند بین لایه ای قوی هیدروژنی در این کانیها
ب ) کم بودن بارهای دائمی در این کانیها
ج ) بزرگتر بودن c- spacing کانیها تشکیل دهنده این ذرات
د ) زیاد بودن قابلیت انبساط این کانیها
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-10.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) غلظت کلسیم، منیزیم و سدیم محلول در عصاره یک خاک به ترتیب 2/0 ، 12/0 و 5/10 میلی اکی والان در لیتر و ضریب گاپون برای تبادل سدیم با کلسیم + منیزیم 013/0 است، درصد سدیم تبادلی خاک کدام است؟
الف ) 4/15
ب ) 4/25
ج ) 4/35
د ) 4/52
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) سه خاک A ، B ، C به ترتیب دارای درصد اشباع بازی 85 ، 65 ، 40 می باشند. ترتیب حاصلخیزی این خاکها چگونه است؟
الف ) C > B > A
ب ) B > A > C
ج ) A > B > C
د ) B > C > A
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) اگر CEC خاکی تنها بوسیله یونهای کلسیم و سدیم اشباع باشد و نسبت غلظت سدیم به کلسیم در عصاره 2 به 1 ( آب به خاک ) برابر 10 باشد، این نسبت در عصاره 10 به 1 چه تغییری می کند؟
الف ) افزایش می یابد.
ب ) کاهش می یابد.
ج ) تغییر نمی کند.
د ) بستگی به نوع رس دارد.
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) از مقداری ماده آلی توسط مخلوط پیروفسفات سدیم و هیدراکسید سدیم عصاره گیری بعمل آمد و سپس pH عصاره با کمک اسید کلریدریک به 2 رسانده شد که باعث تشکیل رسوب در ته محلول گردید. رسوب حاصل و محلول رنگی بالایی به ترتیب چه نام دارد؟
الف ) هومین – فولویک اسید
ب ) هومین – هومیک اسید
ج ) فولویک اسید – هومیک اسید
د ) هومیک اسید – فولویک اسید
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) واژه ECEC یا CEC موثر معادل کدام یک از مقادیر زیر است ؟
الف ) CEC حاصل از بارهای منفی دائمی کانی
ب ) CEC حاصل از بارهای منفی تولید شده بوسیله بارهای وابسته به pH
ج ) مجموع کاتیونهای قابل تبادل با استات آمونیوم و آلومینیوم قابل استخراج بو سیله KCL یک نرمال
د ) مجموع CEC حاصل از بارهای دائمی و بارهای وابسته با pH
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) آنزیم کاتالاز در کلروپلاست سلول توسط کدام عنصر فعال می شود و نقش آن چیست؟
الف ) آهن – ساخت لیگنین
ب ) آهن – تجزیه آب اکسیژنه
ج ) روی – تجزیه آب اکسیژنه
د ) روی – ساخت لیگنین
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) مصرف بی رویه کدام کود موجب افزایش میزان اسید فیتیک دانه غلات و حبوبات می شود؟
الف ) ازتی
ب ) پتاسیمی
ج ) فسفری
د ) روی و آهن
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) چرا اختلاط کود اوره و سوپر فسفات ساده توصیه نمی شود؟
الف ) موجب آزاد شدن آب و مرطوب شدن مخلوط کودی می گردد.
ب ) موجب کاهش نقطه بحرانی رطوبت هوا می گردد.
ج ) موجب آزاد شدن آمونیاک از کود می شود.
د ) موجب افزایش نقطه بحرانی رطوبت هوا می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) برای مشاهده سوال شماره 19 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-19.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) روشهایی که به طور متداول برای ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک بکار گرفته می شود، کدامند؟
الف ) علائم ظاهری کمبود مواد غذایی گیاهان
ب ) تجزیه بافتهای اندامهای مختلف گیاه
ج ) تجزیه خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام یک از گزینه های زیر نشانه ( نشانه های ) کمبود Ca می باشد؟
الف ) کلروزه شدن بین رگبرگهای برگهای جوانتر
ب ) کلروزه شدن بین رگبرگهای برگهای پیرتر
ج ) توقف رشد کلی گیاه و کلروزه شدن برگهای جوانتر
د ) ایجاد ناهنجاری در بافتهای ذخیره ای میوه ها و سبزیجات
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-22.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) برای مشاهده سوال شماره 23 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب: گزینه
.
24 ) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف ) تمام نیترات جذب شده بوسیله ریشه گیاه، در داخل گیاه احیاء شده و تبدیل به اسیدهای آمینه و پروتئین می شود.
ب ) جزء کوچکی از نیترات جذب شده بوسیله گیاه، در ریشه یا اندام هوایی گیاه احیاء شده و نهایتاً به اسیدهای آمینه و پروتئین تبدیل می شود.
ج ) بخش مهمی از نیترات جذب شده بوسیله ریشه معمولاً در ریشه و یا اندام هوایی احیاء شده و نهایتاً به اسیدهای آمینه و پروتئین تبدیل می شود. احیاء نیترات در اندام هوایی بیشتر از ریشه است.
د ) بخش عمده نیترات جذب شده بوسیله ریشه گیاه، در داخل ریشه تمام گیاهان احیاء شده و تبدیل به اسیدهای آمینه و پروتئین می شود.
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) در جذب پتاسیم بوسیله گیاه، کدام عناصر غذایی با این عنصر رقابت می کنند؟
الف ) کلسیم و منیزیم و این رقابت بعلت اینکه این سه عنصر غذایی دارای یک حامل ( Carrier ) می باشند.
ب ) کلسیم و منیزیم و این رقابت نتیجه اثر تکمیلی ( مکملی ) یونی ( Complementary – ion effect ) می باشد.
ج ) آلومینیوم زیرا با قدرت بیشتری توسط ذرات باردار خاک جذب می شود.
د ) منگنز دو ظرفیتی زیرا این عنصر و پتاسیم دارای یک حامل ( Carrier ) می باشند.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) برای مشاهده سوال شماره 26 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ch83-26.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مطابق با قانون حداقل لیبیگ کدام گزینه صحیح است؟
الف ) محدود کننده ترین عنصر غذایی آن است که رشد گیاه را محدود می کند.
ب ) اگر N محدود کننده ترین عنصر باشد، افزایشهای اضافی P رشد گیاه را افزایش نخواهد داد.
ج ) اگر N محدود کننده ترین عنصر باشد، رشد گیاه افزایش نخواهد یافت مگر N مصرف گردد.
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/ch83-28.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) منظور از DN ) Dissolution No ) در کودهای کندرها ( Slow – relesed fertilizer ) مانند اوره با پوشش گوگرد دار، مقدار کود محلول ( اوره ) آزاد شده در آب در مدت ........ روز است.
الف ) 1
ب ) 7
ج ) 14
د ) 30
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) احتیاط های اولیه در تقسیر نشانه های ظاهری کمبود عنصر غذایی شامل کدام مورد است؟
الف ) نشانه های ظاهری کمبود ممکن است توسط بیش از یک عنصر ایجاد شود.
ب ) کمبود یک عنصر غذایی ممکن است به مقدار بیش از حد عنصر غذایی دیگر یا عنصر غیر غذایی مربوط شود.
ج ) صدمات ناشی از بیماری، آفت، یا علف کش می تواند علائمی شبیه به علائم کمبود بعضی از عناصر کم مصرف را ایجاد نماید.
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.سوالات فیزیک خاک سال 1386

سال
1 ) کلاهک سرامیکی تانسیومتر باید همواره اشباع باشد. معمولاً تحت چه تنشی آب منافذ آن تخلیه می شود؟
الف ) یک بار
ب ) سه دهم بار
ج ) پانزده بار
د ) یک دهم بار در خاک های
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) پتانسیل ماتریک خاک با شعاع منافذ آن و کشش سطحی آب به ترتیب چه رابطه ای دارد؟
الف ) معکوس، مستقیم
ب ) مستقیم، معکوس
ج ) معکوس، معکوس
د ) مستقیم، مستقیم
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) کدام یک از ویژگی های خاک بطور کیفی با استفاده از رطوبت پوسته ای ( هیگروسکوپیک ) قابل تشخیص است؟
الف ) بافت خاک
ب ) تخلخل خاک
ج ) ساختمان خاک
د ) سطح ویژه خاک
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) در ستونی از خاک با ارتفاع 30 سانتی متر و وزن مخصوص ظاهری 1/5 گرم بر سانتی متر مکعب و رطوبت وزنی 20 درصد عمق معادل آب در خاک چند میلی متر است؟
الف ) 6
ب ) 9
ج ) 60
د ) 90
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) اگر خاکی بطور یکنواخت دارای پتانسیل ماتریک برابر20- سانتیمتر ارتفاع آب باشد در نقطه ای به عمق 40 سانتیمتر از سطح خاک پتانسیل هیدرولیکی چند سانتی متر است؟ ( سطح خاک بعنوان سطح مرجع فرض شود )
الف ) 40-
ب ) 60-
ج ) 40+
د ) 60+
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) با گذشت زمان، نفوذ آب در خاک بر اساس کدام یک از حالات زیر اتفاق می افتد؟
الف ) نفوذ تجمعی آب در خاک افزایش یافته و سرعت نفوذ کاهش می یابد.
ب ) نفوذ تجمعی آب در خاک کاهش یافته و سرعت نفوذ افزایش می یابد.
ج ) نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ هر دو کاهش می یابد.
د ) نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ هر دو افزایش می یابد.
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) میزان تهویه در خاک تابع کدام یک از ویژگی های خاک است؟
الف ) تراکم
ب ) تخلخل
ج ) مکش
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) شعاع لوله کاپیلاری در یک خاک متوسط چند میلی متر است در صورتی که آب به ارتفاع 20 سانتیمتر در آن بالا رفته باشد؟ ( زاویه تماس را 90 درجه فرض کنید. )
الف ) 750/0
ب ) 75/0
ج ) 5/7
د ) 75
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدام عبارت درست است؟
الف ) اختلاف مقدار آب در دو نقطه از خاک، نیروی رانشی برای حرکت آب نیست.
ب ) اختلاف مقدار آب در دو نقطه از خاک، نیروی رانشی برای حرکت آب است.
ج ) مقدار گرما جهت جریان حرارتی را در دو نقطه خاک مشخص نمی کند.
د ) مقدار رطوبت در دو نقطه جهت جریان رطوبتی را در خاک مشخص نمی کند.
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ph86-10.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) مقدار آب نگهداری شده در خاک تحت پتانسیل ماتریک زیاد ( حدود 10- آتمسفر ) اساساً تابع کدام ویژگی خاک است؟
الف ) ساختمان خاک
ب ) مقدار خلل و فرج درشت خاک
ج ) بافت خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) در روش چاهک برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی زیر سطح ایستایی در حقیقت چه چیزی اندازه گیری می شود؟
الف ) هدایت هیدرولیکی افقی
ب ) نفوذپذیری آب در خاک
ج ) هدایت هیدرولیکی عمودی
د ) ترکیبی از هدایت هیدرولیکی عمودی و هدایت هیدرولیکی افقی
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در هنگام زهکشی ، خاک بلافاصله بالای سطح خروجی آب ، دارای پتانسیل ماتریک ....... است.
الف ) صفر
ب ) سه دهم بار
ج ) یک بار
د ) پانزده بار
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) در کدام یک از حالت های رطوبتی خاک در زیر، پتانسیل فشاری و ماتریک برابر است؟
الف ) آب قابل دسترس
ب ) اشباع
ج ) پژمردگی دائم
د ) ظرفیت زراعی
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) ستون خاکی با سطح مقطع 20 سانتیمتر مربع را اختیار نمودیم. اگر در حالت اشباع بعد از یک ساعت 200 سانتیمتر مکعب آب از آن خارج گردد، شدت جریان آب در این ستون چند متر در روز است؟
الف ) 4/2
ب ) 8/4
ج ) 24
د ) 48
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
الف ) رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با دما و ویسکازیته است.
ب ) رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با دما مستقیم و با ویسکازیته معکوس است.
ج ) رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع با دما معکوس و با ویسکازیته مستقیم است.
د ) هیچ رابطه ای بین هدایت هیدرولیکی اشباع با دما و ویسکازیته وجود ندارد
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) از اجزاء تشکیل دهنده خاک، کدام یک گرمای ویژه خاک را بیش از همه افزایش می دهد؟
الف ) هوای خاک
ب ) مواد معدنی خاک
ج ) آب خاک
د ) مواد آلی خاک
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) در یک خاک مشخص ظرفیت حرارتی خاک در کدام یک از شرایط رطوبتی زیر بیشتر است؟
الف ) خاک خشک
ب ) رطوبت هیگروسکوپیک
ج ) رطوبت تخلخل تهویه ای
د ) رطوبت اشباع
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) « میلی کالری بر سانتی متر در ثانیه در کلوین » بیانگر کدام یک از خصوصیات گرمایی خاک است؟
الف ) ظرفیت گرمایی
ب ) هدایت گرمایی
ج ) گرمای ویژه وزنی
د ) گرما پخشی
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) علت کمتر بودن ضریب پخشیدگی گازها در خاک نسبت به هوا کدام مورد است؟
الف ) جذب گازها توسط ریشه گیاهان در خاک
ب ) جذب سطحی گازها توسط ذرات خاک
ج ) جذب گازها توسط میکروار گانیسم های خاک
د ) مرطوب بودن خاک و پر پیچ و خم بودن مسیر حرکت گازها در آن
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) گرمای ویژه یک خاک معدنی که دارای 40 درصد تخلخل است در حالت نیمه اشباع چند کالری بر سانتی متر مکعب است؟ ( گرمای ویژه آب برابر یک، مواد معدنی خاک برابر 5/0 کالری بر سانتی متر مکعب و گرمای ویژه هوا قابل صرفنظر است )
الف ) 3/0
ب ) 5/0
ج ) 3
د ) 5
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) برای مشاهده سوال شماره 22 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ph86-22.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) اگر در 800 گرم خاک خشک 200 گرم سیلت وجود داشته باشد درصد ذرات رس، سیلت و شن موجود در این خاک به ترتیب چقدر است؟
الف ) 50، 25، 25
ب ) 40، 30، 30
ج ) 30، 30، 40
د ) 25، 25، 50
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) کدام یک از گازهای زیر در خاک غلظت بیشتری نسبت به هوای بالای خاک دارد؟
الف ) گاز ازت
ب ) بخار آب
ج ) گاز کربنیک
د ) گاز اکسیژن
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) اگر در یک خاک رسی انقباض ساختمانی ( Structural Shrinkage ) اتفاق بیافتد ............
الف ) حجم آب از دست رفته با کاهش حجم خاک برابر است.
ب ) حجم آب از دست رفته بیشتر از کاهش حجم خاک است.
ج ) با کاهش حجم آب حجم خاک تغییر چندانی نمی کند.
د ) حجم آب از دست رفته کمتر از کاهش حجم خاک است.
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) برای مشاهده سوال شماره 26 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ph86-26.jpg
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) کدام یک از ویژگی های خاک می تواند بطور کیفی و مقایسه ای بیانگر بافت خاک باشد؟
الف ) مقدار تخلخل کل خاک
ب ) وزن مخصوص ظاهری خاک
ج ) شکل ظاهری منحنی رطوبتی خاک
د ) هر سه
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) کدام یک از خصوصیات زیر به اندازه ذرات خاک بستگی ندارد؟
الف ) جرم مخصوص حقیقی
ب ) سطح ویژه
ج ) شاخص پلاستیکی
د ) گرمای خیسیدگی
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) کدام یک از پارامترهای زیر شاخصی از توزیع اندازه منافذ خاک محسوب می شود؟
الف ) تخلخل تهویه ای
ب ) نسبت پوکی
ج ) میانگین وزنی قطر خاکدانه
د ) هیچ کدام
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) آب موجود در محلول خاک که به سطح ذرات کلوئیدی چسبیده در مقایسه با آب آزاد خالص، وزن مخصوص و لزوجت ( گرانروی ) آن به ترتیب به چه صورت است؟
الف ) کم، کم
ب ) زیاد، زیاد
ج ) زیاد، کم
د ) کم، زیاد
.
.
جواب : گزینه
.

سوالات پیدایش و رده بندی خاکها 1383


1 ) کدام یک از افق های شناسایی کلسیک ( Calcic ) و کمبیک ( Cambic ) جزء افقهای ایلوویال ( Illuvial ) و یا عمدتاً هوازده ( Alterd ) می باشند؟
الف ) کلسیک ایلوویال – کمبیک هوازده
ب ) کلسیک هوازده – کمبیک ایلوویال
ج ) کلسیک و کمبیک هر دو جزء افقهای ایلوویال می باشند
د ) کلسیک و کمبیک هر دو جزء افقهای هوازده می باشند
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) کدام راسته ( رده ) در بر گیرنده خاکهایی است که به احتمال بیشترین مقدار کائولینت را دارند؟
الف ) اریدیسول
ب ) آلتی سول
ج ) مالی سول
د ) ورتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) رسوب حاصل از فعالیت یخچالها را چه می نامند؟
الف ) Alluviall
ب ) Colluvial
ج ) Eollan
د ) Glacial
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) فرآیند الویال – ایلویال در تشکیل کدامیک از خاکها زیر دارای بیشترین اهمیت است؟
الف ) اکسی سولها
ب ) اسپودوسولها
ج ) انتی سولها
د ) هیستوسولها
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) کدام یک از افق های شناسایی زیر در خاکهای مالی سول وجود دارند؟
الف ) اکسیک
ب ) آلبیک
ج ) کلسیک
د ) ناتریک
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) در کدام یک از راسته های ( رده های ) زیر تشکیل کانی ثانوی فرایند مهمی در تشکیل خاک بشمار می رود؟
الف ) هیستو سول
ب ) ورتی سول
ج ) آلتی سول
د ) آنتی سول
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) حداقل حجم پدون در کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟
الف ) در خاکهائیکه سیکل تغییرات افقها و خواص دیگر بیشتر از 7 متر باشد.
ب ) در خاکهائیکه افقها و سایر خواص آنها دارای تغییرات متناوب شدید باشد.
ج ) در خاکهائیکه افقها و سایر خواص آنها یکنواخت و فاقد تغییرات متناوب باشد.
د ) حجم پدون هواره ثابت است و ارتباطی با تغییرات افقها و خواص خاک ندارد.
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) برای اینکه لایه سطحی خاک اپی پدون مالیک بشمار رود، افزون بر شرایط دیگر می تواند ویژگیهای ساختمانی و پایداری زیر را دارا باشد؟
الف ) ساختمان توده ای ( Massive ) و پایداری ( Consistency ) کمی سخت.
ب ) ساختمان توده ای ( Massive ) و پایداری ( Consistency ) خیلی سخت.
ج ) ساختمان منشوری ( Prismatic ) با منشورهای بزرگتر از 30 سانتیمتر و پایداری سخت.
د ) ساختمان ستونی ( Columnar ) با ستونهای بزرگتر از 30 سانتیمتر و پایداری خیلی سخت.
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) کدامیک از گزینه های زیر یک زیر راسته ( زیر رده ) از مالی سول بشمار نمی رود؟
الف ) Albolls
ب ) Humolls
ج ) Rendolls
د ) Udolls
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) در کدام یک از وضعیتهای زیر در خاک مهاجرت رس از افقهای بالا به سمت پایین کمتر صورت می گیرد؟
الف ) خاکهای سرشار از رس ریز
ب ) خاکهای سرشار از رطوبت
ج ) خاکهای سرشار از سدیم
د ) خاکهای سرشار از کربنات کلسیم
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) خاکی با رژیم رطوبتی Aridic اپی پدون Ochric که دارای Duripan درون 100 سانتی متر از سطح خاک معدنی می باشد مطالعه شده، اگر این خاک دارای افق Natric در بالای Duripan باشد، در کدام یک از گروههای بزرگ زیر قرار می گیرد؟
الف ) Argidurids
ب ) Haplodurids
ج ) Natridurids
د ) Petrodurids
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) کدام یک از موارد زیر یک کانی یا میینرال بشمار می رود؟
الف ) آندزیت
ب ) کوارتزیت
ج ) گرانیت
د ) موسکویت
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) کدام یک از فرایندهای زیر به تشکیل افق E می انجامد؟
الف ) پادزولی شدن
ب ) گلئی شدن
ج ) لاتریتی شدن
د ) معدنی شدن
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) اگر رژیم رطوبتی خاکی Aridic نباشد و این خاک دارای افق شناسایی calcic باشد، طبقه بندی این خاک چیست؟
الف ) Aridisols
ب ) Calcids
ج ) Entisols
د ) Inceptisols
.
.
جواب : گزینه
15 ) پدیده Pedoturbation در خاکهای ورتی سول در راستای ........ می باشد.
الف ) Eluviation
ب ) Haploidization
ج ) Horizonation
د ) Illuviation
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) اگر در یک افق خاکی شرایط برای گرفتن پیوندهای t ، g ، k و w دیده شود، معمولاً آن افق چگونه نمایش داده می شود؟
الف ) Btwk
ب ) Btwkg
ج ) Btkg
د ) Btgk
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) در کدام یک از رده های ( راسته های ) خاک افق Duripan معمول است؟
الف ) Histosols , Oxisols
ب ) Entisols , Oxisols
ج ) Mollisols , Aridisols
د ) Spodosols , Entisols
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) محتمل ترین تئوری شناخته شده در رابطه با مکانیسم تشکیل افق Glossic کدام است؟
الف ) خروج رس در اثر تجزیه و تخریب
ب ) خروج رس در اثر عمل آبشوئی
ج ) افزایش رس به قسمتهای مجاور در اثر آبشوئی
د ) افزایش رس به قسمتهای مجاور در اثر نوتشکیلی
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) کدام یک از رده ( راسته ) خاکهای زیر غالباً کمترین تشابه مینرالوژیکی را با مواد، مادری خود دارند؟
الف ) اریدی سول ها ( Aridisols )
ب ) اکسی سول ها ( Oxisols )
ج ) مالی سول ها ( Mollisols )
د ) ورتی سول ها ( Vertisols )
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) کدام یک از خاکهای زیر نمی توانند در فاصله 200 سانتیمتری از سطح خاک دارای دو یا چند لایه اشباع و دو یا چند لایه غیر اشباع باشند؟
الف ) Anthraquepts
ب ) Epiaquepts
ج ) Epiaqolls
د ) Endoaquepts
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) کدام یک از فرایندهای خاکسازی زیر در تشکیل افقهای ناتریک Natric می توانند نقش بیشتری داشته باشند؟
الف ) Alkalization
ب ) Calcification
ج ) Salinization
د ) Silication
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) در اثر عمل هیدرولیز کانیها سیلیکاته خاک انتظار می رود که واکنش ( pH ) خاک چه تغییراتی حاصل نماید؟
الف ) اسیدی شود
ب ) بازی شود
ج ) خنثی شود
د ) تغییر نمی کند
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) کدام کانی معمولاً در خاکهای مناطق خشک فراوان است؟
الف ) جیپسم ( Gypsum )
ب ) زیر کان ( Zircon )
ج ) کائولینایت ( Kaolinite )
د ) گیبسایت ( Gibbsite )
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) کدام یک از خاکهای زیر حاصلخیزی بیشتری دارند؟
الف ) Quartzipsmmens
ب ) Torrox
ج ) Torripsamments
د ) Torrifluvents
.
.
جواب : گزینه
.
25 ) ضریب انبساط خطی ( COLE ) در کدام یک از خاکهای زیر بیشتر است؟
الف ) Argids
ب ) Xeralfs
ج ) Xerults
د ) Xerrerts
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) Eluviation یا Lessivage در کدام یک از خاکهای زیر به عنوان فرآیند مهم خاکسازی بشمار می رود؟
الف ) Xeralfs
ب ) Xerepts
ج ) Xerands
د ) Xerolls
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) مواد بدست آمده از بقایای گیاهی و جانوری با تجزیه خیلی زیاد در فرآیند Humification شامل کدام یک از مواد زیر است؟
الف ) Fibric
ب ) Limnic
ج ) Sapric
د ) Hemic
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) خاکهای Perox در کدام یک از اقلیمهای زیر یافت می شوند؟
الف ) Subhumid – humid با رژیم رطوبتی Perudic
ب ) Subhumid – humid با رژیم رطوبتی udic
ج ) Tropical – Subtropical با رژیم رطوبتی Perudic
د ) Tropical – Subtropical با رژیم رطوبتی Udic
.
.
جواب : گزینه
29 ) مجموعه افقهائی که وجه مشترک آنها سخت و سیمانی بودن می باشد کدام است؟
الف ) Natric , Oxic , Petrogypsic
ب ) Placic , Petroccalcuic , Duripan
ج ) Ochric , Cambic , Calcic
د ) Placic , Umbric , Kandic
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) در خاکهای Udert کدامیک از فرآیندهای زیر چیرگی دارد؟
الف ) Geliturbation
ب ) Cryoturbation
ج ) Bioturbation
د ) Pedoturbation
.
.
جواب : گزینه
.


زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2


مقدمه
گندم از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده است و مهم ترین گیاه زراعتی بشمار می رود. زیرا زراعت آن در مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی متفاوت صورت گرفته و غذای اصلی اغلب مردم جهان را تشکیل می دهد. در ایران نیز تولید و سطح زیر کشت این گیاه از اهمیت ویژه ای برخودار است. عواملی نظیر هزینه های پایین ، در آمد نسبتاً زیاد ، استفاده از کاه آن جهت تغذیه دام و ... باعث شده است که این محصول روز به روز بیشتر مورد توجه کشاورزان قرار گیرد . بنابراین توجه ویژه ای به تغذیه مناسب این گیاه جهت افزایش کمی و کیفی این محصول و در نتیجه افزایش در آمد کشاورزان می شود. از طرف دیگر برای جلوگیری از مصرف بیش از حد کود های شیمیایی به خصوص کودهای فسفاته و تاثیرات مخرب آنها ، توجه پژوهشگران به سوی استفاده از کودهای زیستی جلب شده است. کود زیستی فسفاته بارور – 2 نیز از جمله این محصولات است.
تغذیه گندم
نیتروژن ، فسفر و پتاسیم از عناصر پر مصرف برای گیاه گندم می باشند که بایستی برای رشد کافی در اختیار گیاه قرار گیرند . در زراعت های آبی ، کودهای فسفاته ، پتاسه و یک سوم تا یک دوم کودهای ازته قبل از کاشت به زمین داده می شود. بقیه کود ازته به عنوان سرک تا قبل از ساقه رفتن گندم، به مزرعه داده می شود. در زراعت دیم در برخی نقاط نیمی از کود ازته را قبل از کاشت می دهند، برخی تمام آن را بعد از سبز شدن به عنوان سرک می دهند.
عنصر فسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه گندم
پس از نیتروژن ، عنصر فسفر یکی از عناصر پر مصرف برای گیاه به شمار می رود. این عنصر در تمام فرآیندهای بیوشیمیایی ، سازوکارهای انتقال انرژی و انتقال پیام ها دخالت می نماید. این عنصر از اجزای مهم تشکیل دهنده RNA ،DNA ، فسفوپروتئین ها، فسفولیپیدها ، کوآنزیم های DNA و PNAD و مولکول های حامل انرژی ADP ( آدنوزین دی فسفات ) و ATP ( آدنوزین تری فسفات ) به شمار می رود.
با وجودی که فسفر خاک های مختلف از 400 تا 1000 میلی گرم در کیلوگرم (ppm) گزارش شده است ( Rodriguez , 1999 ) ، ولی گیاهان می توانند این عنصر را فقط به صورت آنیون های یک ظرفیتی H_2 〖PO4〗^(-1) یا دو ظرفیتی 〖HPO4〗^(-2) جذب نمایند که در اغلب موارد مقدار آنها در خاک بسیار پایین است. از نظر زراعی ، فسفر نقشی اساسی در توسعه ریشه ، رشد رویشی ، گلدهی ، میوه دهی ،رسیدن محصول و افزایش کیفیت گیاه دارد.
جذب فسفر همچنین اثر متقابل بر جذب و انتقال عناصر کم مصرف همچون روی و آهن دارد.فسفر دارای اثرات مثبتی بر رشد ریشه ها ، پنجه زنی ، مقاومت گیاه به سرمای زمستان ، خوابیدگی و زودرسی می باشد. فسفر همچنین باعث افزایش جذب نیتروژن و بالا رفتن مقاومت گندم نسبت به بیماری های شده و کنترل کننده تاثیر منفی نیتروژن اضافی است. مقادیر بیش از حد فسفر باعث افزایش هیدروکربن ها ( نشاسته ) و کاهش میزان پروتئین در دانه می گردد. مصرف صحیح و به اندازه کودهای فسفره در خاک و در نتیجه تامین میزان مورد نیاز گیاه ، کاهش حساسیت غلات به درجه حرارت و محافظت از آن در برابر اثرات نامطلوب حرارت های پایین تر یا بالاتر از حد مناسب برای رشد و نمو را در پی دارد.
علایم کمبود فسفر در گیاه گندم
تیره شدن رنگ اندام های هوایی، کاهش سرعت رشد، کلروز تدریجی برگ ها که از قسمت نوک برگ شروع گشته و منتشر می گردد، از علایم کمبود فسفر در گندم به شمار می رود. در کمبود شدید فسفر ، برگ ها ساقه ها و به خصوص اطراف رگبرگ ها ارغوانی شده و سرانجام به رنگ بنفش در می آید . در این حالت اندازه سنبله ها کوچکتر از حد معمول خواهد شد.
تثبیت فسفر در خاک
فسفر به صورت ترکیبات آلی و معدنی در خاک وجود دارد. قسمت آلی از بقایای گیاهی ، جانوری و میکروبی تشکیل می گردد که شامل فسفولیپیدها ، اسید نوکلئیک و ترکیباتی مانند اسید فیتیک می باشد ومقدار آن به شدت وابسته به تجزیه میکروبی و معدنی شدن مواد آلی است. قسمت معدنی بیشتر شامل ترکیبات کلسیم ، آهن و آلومینیم می باشند که به اشکال مختلفی در طبیعت وجود دارند.
یون فسفات بسته به درجه قلیایی بودن خاک به اشکال مختلف در خاک یافت می شود که برخی از این اشکال به ترتیب کاهش حلالیت عبارتند از : ترکیبات مونو ، دی و تری کلسیم فسفات و انواع آپاتیت . گاهی فسفر در اشکال سیلیکات های آهن و آلومینیم ( مثل کائولینایت ) نیز یافت می شود. در خاک های نواحی نیمه خشک ، کربنات کلسیم به مقدار فراوان یافت می شود. در این خاک ها ، فسفات جذب سطوح کربنات کلسیم می گردد.
در خاک های اسیدی مقادیر بالایی از آهن ، آلومینیوم و منگنز به شکل محلول وجود دارند که با یون فسفات ترکیب شده و آن را به شکل غیر محلول در می آورند. لازم به ذکر است که اکسید هیدروژن غیر محلول آهن، آلومینیوم و منگنز نیز با آنیون یک ظرفیتی ترکیب شده وتبدیل به شکل غیر محلول می گردد. یکی از عوامل مهم که بر تثبیت فسفر تاثیر می گذارد، بافت خاک است. به طور مثال ، تثبیت فسفر در خاک های رسی نسبت به خاک های شنی بیشتر است. اندازه ذرات کودهای شیمیایی نیز در تثبیت فسفر تاثیر دارد، به عبارت دیگر ، هر چه اندازه ذرات کود بزرگتر باشد، میزان تثبیت فسفر موجود در آن بیشتر خواهد بود. علاوه بر این ، ظرفیت تثبیت فسفر در خاک های مختلف با توجه به خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، اقلیم و مدیریت زراعی متغیر است. به طور کلی ، بیش از 80 درصد کود مصرفی جذب گیاه نمی شود که یا در خاک تثبیت می شود و یا به آب های راکد و جاری نفوذ می نماید و باعث آلودگی محیط زیست می گردد.
قابلیت در دسترس بودن فسفر بستگی به عوامل زیادی چون PH ، تهویه خاک ، رطوبت ، دما، میزان مواد آلی ، مقدار آهن ، آلومینیم و منگنز محلول و غیر محلول ، نوع ماده حاوی این عنصر ، فعالیت ریزسازواره ها و روش های زراعی دارد.
خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته
ترکیبات فسفره بر خلاف ترکیبات نیتروژنی تقریبا نامحلول هستند و بنابراین انتشار آنها در خاک بسیار کند است. به همین دلیل استفاده بی رویه کشاورزان از کودهای فسفاته در دهه های گذشته موجب تجمع ترکیبات آن در خاک شده است. در اغلب اراضی زراعی ، تجمع فسفر موجب بروز مشکلاتی در جذب عناصر کم مصرف می شود.علاوه برآن ، شستشوی فسفر به آب های زیرزمینی و راکد موجب خسارات جبران ناپذیر اکوسیستمی می شود به طوری که آلودگی فسفر و فلزات سنگین همراه آن ( مانند کادمیم ، اورانیوم و بور ) به عنوان یک خطر زیست محیطی در دهه های اخیر به شدت موجب جلب توجه بوم شناسان جهان
شده است.
معرفی کودهای زیستی
کودهای زیستی، حاوی ریزسازواره های مفید در تغذیه گیاه می باشند که می توانند مشتمل بر گروه های مختلف از قبیل باکتری ها، قارچ ها، اکتینومیست ها و مانند آن باشند. امروزه استفاده از این کودها در جهت گام برداشتن به سوی کشاورزی پایدار و استفاده از اثرات مفید آنها رو به افزایش است.
کودهای زیستی فسفاته
در طبیعت گروهی از ریزسازواره های حل کننده فسفات وجود دارند که با رهاسازی تدریجی یون فسفات، نیاز به کودهای فسفاته شیمیایی را کاسته و کارایی آنها را بالا می برند. این ریزسازواره با استقرار در منطقه ریزوسفر، از ترشحات ریشه استفاده نموده و با تغییر PH و یا ترشح آنزیم ها، شرایط را برای تبدیل فسفر نامحلول به شکل قابل استفاده گیاه فراهم می سازند. یکی از سازوکارهای تبدیل فسفات به شکل معدنی و محلول ، ترشح اسیدهای آلی مانند اسیدهای استیک ، پروپیونیک ، لاکتیک ، گلیکولیک ، فوماریک و سوکسینیک است. نقش این اسیدها ، کاهش PH به صورت موضعی است را در پی دارد. سازوکار دیگر ، ترشح آنزیم های فسفاتاز توسط میکروارگانیسم ها و تجزیه ترکیبات فسفاته آلی و حتی معدنی است.
کود زیستی فسفاته بارور – 2
کود زیستی فسفاته بارور – 2 حاصل پژوهش 8 ساله گروهی متشکل از 24 نفر پژوهشگر در جهاد دانشگاهی واحد تهران می باشد. از آنجایی که اقلیم های مختلف ممکن است اثرات مختلفی بر رشد و فعالیت باکتری های حل کننده فسفات داشته باشد، تلاش هایی برای جداسازی سویه های بومی که با شرایط دلخواه زیست محیطی سازگار هستند، انجام شد که نتیجه آن معرفی کود زیستی بارور – 2 بود. این کود، حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات از گونه های باسیلوس لنتوس ( سویهP5 ) و سودوموناس پوتیدا ( سویهP13 ) می باشد که به ترتیب با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول و در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه می گردند. طی پژوهش های پنج ساله، ابتدا جدا سازی باکتری های حل کننده فسفر از خاک های مناطق مختلف کشور انجام شد. سپس این باکتری های تحت آزمایش های متعددی مانند بررسی مقاومت به تنش های محیطی ( دما، شوری ،PH های مختلف ) و رقابت با ریزسازواره های دیگر قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که این باکتری ها قادرند دامنه وسیعی از PH بین 5 تا 11 ، دمای بالا تا 42 درجه سانتی گراد و شوری تا 5/3 درصد را به خوبی تحمل نمایند. وجود چنین مشخصه هایی باعث شده است که بتوان این کود زیستی را در طیف گسترده ای از خاک های ایران و برای محصولات گوناگون به کار برد.
مزایای بارور – 2
1 – سازگاری با اقلیم کشور ایران :
جداسازی سویه های باکتر از خاک های ایران و آزمایش متعدد انجام شده بر روی آنها نشان می دهد که بارور – 2 با شرایط محیطی بومی مزارع کشور سازگار است.
2 - توانایی حل کنندگی فسفات بالا :
در فرمولاسیون این کود سویه هایی از باکتری های ترشح کننده اسید و باکتر های ترشح کننده آنزیم های فسفاتاز استفاده شده است.روش های غربالگری برای جداسازی اولیه و آزمایش های مقایسه ای متعدد نشان می دهد که سویه های باکتری به کار رفته بیشترین قدرت حل کنندگی فسفات از ترکیبات معدنی و آلی فسفره را دارند.
3 – کلنی شدن با ریزوسفر گیاه
آزمایش ها نشان می دهند باکتری های موجود در کود زیستی بارور – 2 همیار ریشه گیاهان بوده و در زمین های زراعی به خوبی با سایر باکتری ها به ویژه باکتری های مضر رقابت می کند.
4 – افزایش عملکرد:
آزمایش های آماری صورت گرفته در سال های مختلف بر روی محصولات زراعی مختلف، افزایش عملکرد 10 تا 54 درصد را نشان می دهد. به طور خاص ، میانگین افزایش عملکرد گندم آبی 12/91 درصد و گندم دیم 7/9 درصد بوده است . به طوری که میانگین برداشت با استفاده از کود شیمیایی فسفاته در گندم آبی 4423 کیلوگرم در هکتار و در گندم دیم 9/1343 کیلوگرم بوده است. در حالی که میانگین برداشت با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2 در گندم آبی 4826 کیلوگرم در هکتار و در گندم دیم 5/1474 کیلوگرم در هکتار بوده است . ( جدول 1 و 2 )
جدول شماره دو http://elistiyen.googlepages.com/jadval2.jpg
مطالعات در بیش از 800 مزرعه نمونه نشان می دهد مصرف کود زیستی بارور – 2 باعث افزایش سود به طور میانگین 826150 ریال در هکتار در گندم آبی و 267730 ریال در هکتار در گندم دیم نسبت به مصرف کود شیمیایی فسفاته می شود. مشاهدات کشاورزان نشان می دهد ریشه توسعه بیشتری دارد و تعداد پنجه ها نیز بیشتر می شود. علاوه بر آن ، گندم حاصل از نظر بهداشتی سالم تر بوده و تشویق کشاورزان به مصرف کود زیستی بارور – 2 باعث حفظ محیط زیست از طریق کاهش تجمع فسفات و عناصر سنگین همراه کودهای شیمیایی ( مانند کادمیم ، اورانیوم و بور ) می گردد.
5 – کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته :
با مصرف کود زیستی فسفاته بارور – 2، استفاده از 20 تا 50 درصد مقدار توصیه شده می رشد.
6- کاهش بیماری ها
در منابع متعددی اثر باکتری سودوموناس پوتیدا در کاهش بیماری های باکتریایی و قارچی خاک زی ذکر شده است. در عمل ، مشاهدات تیم پژوهشی و همچنین کشاورزان حاکی از کاهش قابل توجه این بیماری ها در اثر استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2 بوده است.
7- سازگاری با سایر کودها و سموم :
آزمایش ها نشان می دهد تاثیر متقابلی بین این کود و سایر کودها و سموم در بازار فعلی وجود ندارد. به هر حال ، برای اجتناب از آثار سوء ناشی از فشار اسمزی بر باکتری های موجود در این کود، توصیه می شود از مخلوط کردن آن به ویژه با سموم تا حد امکان پرهیز شود.
8 – حفظ خصوصیات ژنتیکی :
روش به کار گرفته شده برای تولید این کودها ، پایداری ژنتیکی باکتری های مفید موجود درآن را تضمین می کند.
9 – پایداری در هنگام انبارداری :
برای سهولت توزیع و دسترسی مصرف کننده ، فرمولاسیون کود زیستی بارور – 2 به نحوی است که حداقل شش ماه پایداری آن تضمین می گردد فرمولاسیون های جدیدتر در حال تحقیق می باشند.
10 - روش مصرف آسان :
از نظر ماهیت ، کود های زیستی متفاوت از کودهای شیمیایی هستند و نیاز به ادوین روش مصرف خاص برای آنها احساس می شود. کود زیستی بارور – 2 به صورت پودر مرطوب در شرایط استریل بسته بندی شده است. بهترین روش های مصرف که از جمع بندی نتایج آزمایش های متعدد به دست آمده اند، در قسمت بعد آورده شده اند. به کار بردن صحیح این روش ها از جمله کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته به میزان حداقل 520 درصد موکداً توصیه می شود .
11 - حمل و نقل آسان :
تولید کود زیستی بارور – 2 در بسته های صد گرمی باعث شده است تا هزینه های حمل و نقل و انبارداری به مراتب کاهش پیدا کند.
نحوه استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2
با توجه به امکانات موجود ، سطح زیر کشت و نحوه کشت در هر منطقه ، روش های زیر برای استفاده از این کود در زراعت گندم و
جو توصیه می گردد. لازم به ذکر است که روش ها به ترتیب اولویت استفاده و اثر بخشی ذکر شده اند.
روش اول
بذر های گندم مورد نیاز برای یک هکتار را با مقدار کمی آب مرطوب ساخته و با محتوای یک بسته 100 گرمی کود زیستی بارور – 2 به خوبی مخلوط نمایید. در صورتی که کشت بذر مرطوب به آسانی امکان پذیر نباشد، اجازه دهید بذرها در سایه به حد کافی خشک شوند. سپس بذرها را به صورت دستی یا به وسیله بذر کار کاشته و در اسرع وقت آبیاری را آغاز کنید.
روش دوم
یک دستگاه سم پاشی دستی را به خوبی بشویید . سپس هر بسته 100 گرمی کود بارور – 2 را با حدود 5 لیتر آب به خوبی حل کنید. محلول حاصل را با پارچه ای صاف نموده و داخل سم پاش بریزید. بذرهای مورد نیاز را روی پلاستیک پهن کنید و محلول مزبور را روی آن بپاشید . با وسیله ای مانند بیل بذرها را زیرو رو کنید تا به خوبی به کود بارور – 2 آغشته شود. در صورت نیاز ، همانند روش اول بذرها را خشک کنید و پس از کشت آنها، در اسرع وقت اولین آبیاری را انجام دهید .
روش سوم
هنگام اولین آبیاری پس از فصل سرما یا یک ماه پس از کشت بهاره ، کود زیستی بارور – 2 را در یک بشکه آب حل کنید و آن را در مسیر آبیاری قرار دهید. هنگامی که آب به انتهای زمین رسید ( اواسط آبیاری ) ، شیر بشکه یا منفذ آن را باز کنید تا محلول حاوی بارور – 2 به تدریج وارد آب شده و به همه کرت ها و ردیف ها برسد.
لازم به ذکر است که تجربیات قبلی نشان می دهند مصرف بارور – 2 به روش 1 و 2 محصول بیشتری را به همراه خواهد داشت . اما اگر در اولین آبیاری پس از زمستان یک بار دیگر به روش سرک ( روش 3 ) کود زیستی بارور – 2 مصرف شود. افزایش محصول باز هم بیشتر می شود
چنانچه از روش 3 استفاده کرده اید ، بهتر است یک بار در اولین آبیاری کود زیستی فسفاته بارور – 2 را استفاده کنید و 40 تا 50 روز بعد این کار را دوباره تکرار کنید.
دستورات عمومی
1 – همان طور که در دستور العمل روی بسته های کود زیستی بارور – 2 آمده است، این کود در حضور مقادیر معینی از کود شیمیایی فسفاته باعث افزایش عملکرد محصول می گردد. همچنین ، کاربرد مقادیر زیادتر و یا عدم استفاده از فسفر باعث کاهش اثر بخشی بارور – 2 می شود. برای سهولت امر ، جدول زیر پیشنهاد می شود.

جدول مصرف کود شیمیائی و فسفاته بارور - 2 http://elistiyen.googlepages.com/jadavalkod.jpg

2 – کود زیستی فسفاته بارور – 2 حاوی باکتری هایی است که با ترشح اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز باعث رها سازی فسفات از ترکیبات معدنی آلی آن می شوند، بنابراین لازم است :
الف . بسته های کود در دمای 4 تا 30 درجه نگهداری شود.
ب . حتی الامکان از تابش مستقیم آفتاب و یا انجماد این کود بپرهیزید.
3 – کود زیستی فسفاته بارور – 2 در شرایط استریل بسته بندی شده است ، بنابراین سعی کنید تمام محتوی هر بسته را ظرف یک روز مصرف کنید.
4 – بجز کود شیمیایی فسفاته ، سایر کودهای شیمیایی و سموم طبق معمول استفاده شود.

منابع :
- آستارایی ، علی رضا و عوض کوچکی ( ترجمه ) سوبارائو. ان . اس . (1375) . کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار. جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد . مشهد .ایران
- محمد بای بوردی ، محمد جعفر ملکوتی ، هرمز امیر مکری و مهدی نفیسی. ( 1379 ) تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار . نشر آموزش کشاورزی.
- کوچکی ، عوض ( 1373 ) زراعت در مناطق خشک . غلات ، حبوبات گیاهان صنعتی و گیاهان علوفه ای . جهاد دانشگاهی مشهد . تهران . ایران .
- ملبوبی ، محمد علی ( 1383 ) نشریه فنی شماره 1 . زراعت گندم .جو با استفاده از کو د زیستی فسفاته بارور – 2 . زیست فناور سبز . انتشارات استاد ملبوبی . تهران . ایران .
- ملکوتی ، محمد جعفر و مهدی نفیسی (ترجمه ) ( 1373 ) مصرف کود در اراضی زراعی دیم و فاریاب . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس . تهران . ایران.
- ملکوتی ، محمد جعفر و مهدی همایی . ( 1377 ) . حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک ( مشکلات و راه حل ها ) انتشارات دانشگاه تربیت مدرس . تهران . ایران.
- محمد جعفر ملکوتی ، غیبی ( 1379 ) – تعیین حدود بحرانی عناصر برای گیاهان زراعی . نشریه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی.
- زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2 – بروشور زیست فناور سبز

کمبود منگنز در تعدادی از درختان میوه و روش های درمان آن


مقدمه
منگنز به صورت یون دوبار مثبت و به صورت ترکیبات مولکولی با بعضی عامل های کمپلکس کننده آلی EDTA ، به وسیله گیاه جذب می شود. همچنین گیاه می تواند منگنز را به هر یک از این دو صورت به طور مستقیم از طریق برگ جذب کند.محلول پاشی روی برگ برای رفع کمبود، کاری سریع و متداول است. مانند آهن ، منگنز عنصری غیر پویا بوده و علایم کمبود معمولا ابتدا در برگ های جوان ظاهر می شود. منگنز نیز مانند سایر عناصر گروه فلزی سنگین ، در فعال سازی آنزیم های متعددی که با متابولیسم کربوهیدرات ها، واکمش های فسفریل شدن و چرخه اسید سیتریک سر و کار دارند، نقش دارد. منگنز فقط به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد.
منشاء منگنز موجود در خاک تجزیه سنگ های معدنی می باشد و از لحاظ فراوانی در پوسته زمین ، پس از آهن فرار دارد. مقدار کل این عنصر در خاک 200 الی 600 میلی گرم در کیلوگرم خاک می باشد. یون منگنز در خاک به سه حالت مختلف دیده می شود. مقدار کل منگنز و منگنز تبادلی در خاک با مقدار کل منگنز در مواد مادری تشکیل دهنده همبستگی ندارد. دی اکسید منگنز پایدارترین اکسید منگنز در خاک است و با اسیدی شدن محیط ، بر میزان حلالیت آن افزوده می شود. سایر صورت های منگنز مثل کربنات ، هیدروکسید و سیلیکات منگنز همگی بیشتر از اکسید آن محلول اند و درجه حلالیت آنها با PH خاک رابطه معکوس دارد.
کمبود منگنز مشابه سایر عناصر ریزمغذی ، بیشتر در خاک های آهکی با مواد آلی کم اتفاق می افتد. حساسیت گیاهان مختلف به منگنز ، بسیار متفاوت است و با توجه به اینکه پویایی این عنصر در درختان میوه مشابه کلسیم بسیار محدود است، بنابراین علایم کمبود این عنصر ابتدا در برگ های جوان مشاهده می شود . علایم کمبود منگنز در تعدادی از درختان میوه به شرح زیر می باشد:
سیب
در سیب کلروز از ناحیه نزدیک حاشیه برگ آغاز و به طرف رگبرگ اصلی توسعه می یابد. در شرایط کمبود شدید، کاهش در فعالیت فتوسنتزی و حتی کاهش یا توقف رشد گیاه نیز اتفاق می افتد. در مناطق نیمه خشک محلول پاشی با سولفات منگنز می تواند کمبود را برطرف کند. و در مناطق خشک مصرف خاکی و محلول پاشی برگی سولفات منگنز می تواند در کنترل کمبود موثر باشد. لازم به ذکر است که کمبود منگنز بیشتر در خاک های آهکی وجود دارد.
هلو
در اثر کمبود منگنز در برگ های جوان و تازه بالغ، نواحی بین رگبرگی در مقایسه با نواحی اطراف رگبرگ اصلی، کم رنگ تر می شوند که این کلروز از اطراف برگ آغاز شده و به سمت رگبرگ میانی توسعه می یابد. در شرایط حاد کمبود ممکن است ریزش زود هنگام برگ اتفاق بیافتد. رنگ میوه نیز کامل نشده و کیفیت آن پایین می آید و نیز ممکن است برخی ترک های پوستی در میوه دیده شود که با ریزش زود هنگام میوه ها توام است.در بین درختان میوه هلو و مرکبات بیشترین حساسیت را نسبت به کمبود این عنصر از خود نشان می دهند.
گیلاس
در گیلاس نیز کمبود منگنز همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله به صورت کلروز بین رگبرگی با یک الگوی مشخص می باشد، به طوری که کلروز از حاشیه برگ ها آغاز شده و به سمت رگبرگ میانی گسترش پیدا می کند
انگور
علایم کمبود در بوته هایی که به شدت به کمبود منگنز دچار هستند دو تا سه هفته پس از زمان گل ظاهر می شود و در کمبودهای متوسط علایم تا اواسط و اواخر تابستان ظاهر نمی شود. علایم کمبود با زرد شدن بین رگبرگ ها آغاز می شود و با افزایش کلروز بین رگبرگ های اولیه و ثانویه ، رگبرگ های کوچک با حاشیه سبز باقی می مانند. منگنز عنصری غیر پویا بوده و علایم کمبود ابتدا در برگ های جوان ظاهر می شود.
مرکبات
کمبود بر روی مرکبات در بسیاری از نقاط دنیا گزارش شده است. این کمبود در خاک های آهکی به علت حلالیت خیلی کم ترکیبات محتوی منگنز اتفاق می افتد. در اثر کمبود منگنز در مرکبات لکه های سبز روشن تا زرد در بین رگبرگ های اصلی و فرعی دیده می شود که تا حدودی مشابه علایم کمبود آهن و روی ( مانند برگ های نقاشی شده ) می باشد. میوه ها نیز ممکن است کوچک تر از حد معمولی شده و در شرایط حاد کمبود، میوه نرم شده و رنگ پوست کم رنگ می شود. در بین درختان میوه ، مرکبات حساسیت بیشتری نسبت به کمبود منگنز از خود نشان می دهند.
کود سولفات منگنز ( MnSo 4 , XH2O )
درصد منگنز 28 و گوگرد 14 درصد، قهوه ای روشن ، پودری شکل و محلول در آب ، که هم به صورت مصرف خاکی ( چالکود ) و هم به صورت محلول پاشی قابل مصرف است.
موارد و میزان مصرف کود سولفات منگنز
الف ) مصرف خاکی:
به مقدار 100 الی 250 گرم برای هر درخت در سایه انداز در محل ریشه درخت در اواخر اسفند ماه ( به صورت چالکود ) زیر خاک شود ( مخلوط با کودهای آلی ، ازته ، فسفره و پتاسه و سایر ریزمغذی ها)
ب ) مصرف محلول پاشی :
محلول پاشی می تواند به شرح زیر صورت گیرد.
- دو الی سه کیلوگرم سولفات منگنز را در 1000 لیتر آب به خوبی حل کرده و 3 الی 4 هفته پس از ریزش گلبرگ ها به فواصل یک ماه در برگ های درختان محلول پاشی شود.
- سه کیلوگرم سولفات منگنز را در 1000 لیتر آب حل کرده و در دوره خواب زمستانی و یا قبل از متورم شدن جوانه ها محلول پاشی صورت گیرد.
چه باید کرد ( پیشنهادها )؟
- مصرف خاکی (چالکود ) هر دو تا سه سال یک بار سولفات منگنز ( 100 الی 250 گرم به ازای هر درخت ) باید در بیشتر باغ های میوه به خصوص در مرکبات ، هلو و سیب همگانی شود.
- حد بحرانی منگنز در خاک های زیر کشت باغ ها 10 میلی گرم در کیلوگرم و در برگ های کاملاً رشد کرده درختان میوه با روش DTPA ، 80 میلی گرم در کیلوگرم بر مبنای وزن خشک می باشد.
- با توجه به نقش منگنز در تامین سلامتی انسان ( نیاز روزانه هر فرد 7-5 میلی گرم می باشد ) مصرف خاکی و یا محلول پاشی سولفات منگنز برای افزایش عملکرد ، بهبود کیفیت و غنی سازی محصولات باغی الزامی است.
نگارش:
مهرداد شهابیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر محمد جعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب
نشریه فنی 143 وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت ترویج و نظام بهره برداری ، موسسه تحقیقات خاک و آب 1382

سوالات فرسایش خاک سال 1377


1 ) قبل از ارائه فرمول USLE مقدار فرسایش خاک در شرایط استاندارد زیر از فرمول A = RK اندازه گیری می شد :
الف ) زمین زیر پوشش نباتات پوششی قرار دارد
ب ) زمین در چهت عمود بر شیب غالب زمین شخم شده است
ج ) زمین به حالت آبش ، شخم نخورده و بدون پوشش است
د ) طول شیب 6/22 متر و درجه شیب 9 درصد می باشد
.
.
جواب : گزینه
.
2 ) وقتی انرژی جنبشی باد برای حمل ذرات کافی نیست، مواد محموله به صورت رسوب در زمین قرار میگیرد و ایجاد ( برخان ) تپه شنی مینماید که :
الف ) برخان شیب مشخصی ندارد
ب ) وضع برخان طوری است که در جهت باد شیب ملایم دارد
ج ) برخان طوری است که در جهت باد شیب تند دارد
د ) برخان در جهت باد و خلاف جهت باد شیب برابر دارد
.
.
جواب : گزینه
.
3 ) تراس ها ساختمانهای حفاظتی هستند که براساس آن :
الف ) شیب زمین کم می شود
ب ) زمین شیبدار به سطوح هموار تبدیل میشود
ج ) زمینی شیبدار به سکوها ی هموار تبدیل میشود
د ) شیب زمین افزایش می یابد
.
.
جواب : گزینه
.
4 ) زمان تجمع زمانی است که طول می کشد تا آب باران .......
الف ) دورترین نقطه حوزه به خروجی حوزه برسد
ب ) تمامی تراسهای آبراهه ای موجود در حوزه به خروجی حوزه برسد
ج ) از حوزه خارج شود
د ) به حوزه وارد شود
.
.
جواب : گزینه
.
5 ) فرسایش تشدیدی فرسایشی است که :
الف ) توسط عوامل طبیعی ایجاد می گیرد
ب ) بشر بر روی آن تأثیر گذاشته است
ج ) توسط آبهای جاری صورت می گیرد
د ) بوسیله عوامل زمین شناسی صورت نمی گیرد
.
.
جواب : گزینه
.
6 ) مبارزه با کدام فرسایش مشکلتر است ؟
الف ) خندقی
ب ) بارانی
ج ) شیاری
د ) ورقه ای
.
.
جواب : گزینه
.
7 ) تراس با شیب پشت تنه معمولاً در کدام درصد شیب ها ساخته میشود؟
الف ) بیش از 18
ب ) 10 – 4
ج ) 12 – 6
د ) 18 – 12
.
.
جواب : گزینه
.
8 ) وقتیکه لکه های روشن در سطح خاک ناشی از فرسایش در سطح زمین ظاهر شود چه نوع فرسایشی است؟
الف ) بارانی
ب ) خندقی
ج ) شیاری
د ) ورقه ای
.
.
جواب : گزینه
.
9 ) جمله صحیح کدامست؟
الف ) زمان تجمع به شکل آبخیز بستگی ندارد
ب ) زمان تجمع فقط به پستی و بلندی آبخیز بستگی دارد
ج ) یک آبخیز به شکل مستطیلی کوتاه دارای زمان تجمع کمتری از یک آبخیز باریک و بلند است
د ) یک آبخیز به شکل مستطیلی کوتاه دارای زمان تجمع بیشتری از یک آبخیز باریک و بلند است
.
.
جواب : گزینه
.
10 ) گزینه صحیح در رابطه با پایداری خاکدانه ها کدامست؟ هر چقدر غلظت املاح :
الف ) کمتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) بیشتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
ب ) بیشتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) بیشتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
ج ) کمتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) کمتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
د ) بیشتر و مقدار سدیم جذبی ( یا تبادلی ) کمتر باشد، میزان تخریب ساختمانی زیادتر خواهد بود
.
.
جواب : گزینه
.
11 ) در تعیین ضریب فرسایش پذیری خاک ( Soil erodibility factor , K ) از عواملی مثل بافت خاک، ماده آلی خاک، ساختمان خاک و نفوذپذیری خاک استفاده می گردد. با ثابت ماندن دیگر عوامل :
الف ) هر چقدر درصد شن افزایش یابد، K کاهش خواهد یافت
ب ) هر چقدر ماده آلی خاک افزایش یابد، K کاهش خواهد یافت
ج ) با افزایش سرعت نفوذپذیری خاک، K افزایش خواهد یافت
د ) با تبدیل ساختمان خاک از ساختمان دانه ای ریز ( fine granular ) به ساختمان صفحه ای plat ) ، K ) افزایش خواهد یافت
.
.
جواب : گزینه
.
12 ) در معادله جهانی فرسایش خاک L عامل طول شیب زمین در شرایط استاندارد برابر ..... در نظر گرفته می شود.
الف ) 6/22 فوت
ب ) 5/72 فوت
ج ) 5/72 متر
د ) 90 متر
.
.
جواب : گزینه
.
13 ) در صورتیکه در منطقه ای C/N برابر 100 باشد آب باران چگونه خواهد بود؟
الف ) ذخیره گشته و روان آب برابر صفر خواهد بود
ب ) به روان آب تبدیل گشته و نصف آن ذخیره می گردد
ج ) به روان آب تبدیل گشته و ذخیره آن برابر صفر خواهد بود
د ) ذخیره گشته و مقدار کمی تبدیل به روان آب خواهد گشت
.
.
جواب : گزینه
.
14 ) در فرسایش آبی اندازه ذرات حساس به فرسایش چند میکرون است؟
الف ) بین 2 – 2/0
ب ) بین 200 – 2
ج ) 2000 – 200
د ) 2000 میکرون به بالا
.
.
جواب : گزینه
.
15 ) در خندقی به طول 750 متر می خواهیم بندهایی به ارتفاع 2 متر احداث کنیم در صورتیکه شیب خندق 10 درصد و شیب حد آن 6 درصد باشد تعداد بندها کدامست؟
الف ) 10
ب ) 15
ج ) 16
د ) 20
.
.
جواب : گزینه
.
16 ) در صورتیکه با افزایش عمق خاک مقاومتتشکیلات به فرسایش بیشتر شود انتظار مشاهده کدام نوع فرسایش است؟
الف ) خندقی از نوع V شکل
ب ) شیاری زیرا افقهای سطحی حساس به فرسایش است
ج ) ورقه ای زیرا سرعت بخش سطحی خاک از دست می رود
د ) توده ای زیرا قسمتهای سطحی خاک حساس به فزسایش هستند
.
.
جواب : گزینه
.
17 ) در صورتیکه وزن بارش m باشد و 25 درصد آن به رواناب تبدیل شود و سرعت نهایی رگبار برابر 8 متر بر ثانیه و سرعت رواناب 1 متر بر ثانیه باشد انرژی حاصل از بارش چند برابر رواناب است؟
الف ) باران 256 برابر رواناب
ب ) باران 32 برابر رواناب
ج ) رواناب 256 برابر باران
د ) رواناب 32 برابر باران
.
.
جواب : گزینه
.
18 ) در صورتیکه سرعت جریان آب دو برابر قدرت حمل جریان چند برابر خواهد شد؟
الف ) 8
ب ) 16
ج ) 32
د ) 64
.
.
جواب : گزینه
.
19 ) سیستم کشت نواری بطریق خطوط میزان منحنی تا چه درصدی شیب نتیجه مطلوبی میدهد؟ ( حداکثر )
الف ) 8
ب ) 12
ج ) 16
د ) 20
.
.
جواب : گزینه
.
20 ) برای کشت غلات از چه نوع بانکتی با شیب حدود 12 درصد استفاده می کنیم؟
الف ) انحناء ساده
ب ) انحناء سه گانه
ج ) انحناء دوگانه
د ) پروفیل نرمال
.
.
جواب : گزینه
.
21 ) فرمول USLE یا معادله جهانی فرسایش کدامست؟
الف ) P × C× S × K × A = R
ب ) P × C × S× L × K ×U = A
ج ) S × C × S × L × K × R = A
د ) P × C × S × L × K × R = A
.
.
جواب : گزینه
.
22 ) کدام یک بنام فرسایش بالا رونده نیز معروف است؟
الف ) Massive Erosion
ب ) Rill Erosion
ج ) Stream Bank ( torrent ) Erosion
د ) Sheet Erosion
.
.
جواب : گزینه
.
23 ) دلیل رایج بودن روش PSLAC در کشور ما چیست؟
الف ) استفاده از زمین مطابق استعداد آن
ب ) کمبود آمار روان آب سطحی
ج ) قلت ایستگاههای رسوب سنجی و هیدرولژی
د ) وضعیت فرسایش حوضه های آبخیز
.
.
جواب : گزینه
.
24 ) برای مشاهده سوال شماره 24 روی لینک زیر کلیک کنید!!
http://elistiyen.googlepages.com/Ero77-24.JPG

25 ) در صورتیکه متوسط سالانه گل آلودگی رودخانه در نقطه خروجی از حوزه آبخیز 2/0 کیلوگرم بر متر مکعب و دبی متوسط سالانه 2 متر مکعب در ثانیه باشد و مساحت حوزه آبخیز 1000 هکتار باشد تخریب مخصوص این حوزه آبخیز چند تن در هکتار در سال است؟
الف ) 6/12
ب ) 126
ج ) 162
د ) 1126
.
.
جواب : گزینه
.
26 ) آسیب پذیرترین ذرات در مقابل فرسایش بادی، قطر چند میلیمتری است؟
الف ) کمتر از 05/0
ب ) 05/0 تا 1/0
ج ) 1/0 تا 15/0
د ) 15/0 تا 5/0
.
.
جواب : گزینه
.
27 ) موقعی که منشأ فرسایش بادی از زمینهای کشاورزی باشد بهتر است مبارزه با فرسایش در چه منطقه ای انجام شود؟
الف ) حمل
ب ) برداشت
ج ) رسوبگذاری
د ) حمل و رسوبگذاری
.
.
جواب : گزینه
.
28 ) در ارزیابی مقدار رسوب دهی یک حوزه آبخیز کوچک با روش PSLAC کدام فاکتور تأثیر بیشتری در افزایش و یا کاهش رسوب دهی دارد؟
الف ) روان آب
ب ) زمین شناسی سطحی
ج ) نوع خاک
د ) نوع استفاده از اراضی
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) در محاسبه ابعاد بانکتهای شیب دار کدام پارامتر مهم است؟
الف ) ارتفاع بارندگی
ب ) حجم کل باران
ج ) شدت بارندگی در زمان تمرکز حوزه
د ) هر سه مورد
.
.
جواب : گزینه
.
30 ) دیواره سازی به چه منظور است؟
الف ) جلوگیری از ایجاد جریانات طغیان
ب ) جلوگیری از پیچ خوردگی و سینوسی شدن مسیر آب
ج ) کم کردن سرعت آب بمنظور کاهش قدرت تخریب آن
د ) حفظ کناره ها از تخریب و فرسایش با افزودن مقاومت آنها
.
.
جواب : گزینه
.
سوالات فرسایش خاک سال 1381


1 ) رابطه میزان فرسایش با طول شیب ..................
الف ) ریاضی و نمایی می باشد
ب ) خطی است
ج ) وجود دارد ولی تابع قاعده مخصوصی نیست
د ) وجود ندارد
.
.
جواب : گزینه 1
.
2 ) برای مشاهده سوال شماره 2 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب :
.
3 ) کدام عبارت در مورد کشت نواری صحیح است ؟
الف ) با کاهش شیب عرض نوارها کاهش می یابد.
ب ) با افزایش شیب عرض نوارها کاهش می یابد.
ج ) با افزایش شیب عرض نوارها افزایش می یابد.
د ) عرض نوارها ارتباطی به شیب ندارد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
4 ) فرسایش کف یک خندق به طول 2 کیلومتر باید توسط بندهایی به ارتفاع 4 متر حفاظت شود. اگر شیب کف خندق 20% و شیب حد 7 % فرض شود تعداد بندهای مورد نظر مورد نیاز کدام است ؟
الف ) 45
ب ) 65
ج ) 90
د ) 130
.
.
جواب : گزینه 2
.
5 ) در معادله جهانی فرسایش A=RKLSCP ، مدیریت و برنامه ریزی بیشترین نقش را در کدام یک از اجزاء زیر می تواند داشته باشد؟
الف ) C , R
ب ) P , R
ج )S , K , R
د ) P , C
.
.
جواب : گزینه 4
.
6 ) کدام یک از گزینه های زیر از شرایط ایجاد حداکثر روان آب ، محسوب نمی شود؟
الف ) کوچک و کشیده بودن حوزه
ب ) بارش بر تمام سطح حوزه
ج ) شدت بارش بیشتر از ظرفیت نفوذ باشد.
د ) مدت بارش حداقل برابر زمان تمرکز باشد.
.
.
جواب : گزینه 1
.
7 ) اگر CN = 80 باشد نگه داشت آب پیش از آغاز آبدوی چند اینچ است ؟
الف ) 2/0
ب ) 5/0
ج ) 2
د ) 5/2
.
.
جواب : گزینه 2
.
8 ) عملیات قرق برای احیاء پوشش گیاهی در قالب طرحهای مرتعداری جزء کدام یک از روشهای مبارزه با فرسایش قرار دارد؟
الف ) بیولوژیکی
ب ) مستقیم
ج ) مکانیکی
د ) مهندسی
.
.
جواب : گزینه 1
.
9 ) حد فرسایش قابل قبول عبارت از مقدار فرسایش است .................
الف ) کمتر یا حداکثر معادل مقدار خاکسازی
ب ) بیشتر از مقدار خاکسازی
ج ) که در سطح یک هکتار در مدت یکسال اتفاق می افتد.
د ) که به محصول تولید شده خسارت زیادی وارد نکند
.
.
جواب : گزینه 1
.
10 ) برای مشاهده سوال شماره 10 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب :
.
11 ) اگر خاکی با رطوبت اولیه 15 ، 30 ، 45 درصد معرض باران ثابتی قرار گیرد آبدوی در حالت رطوبت اولیه ......................
الف ) 15 % بیشتر است.
ب ) 30 % بیشتر از دو حالت دیگر است.
ج ) 45 % بیشتر است.
د ) 45 % کمتر از همه می باشد.
.
.
جواب : گزینه 3
.
12 ) تراسهای سکوئی افقی در ................ احداث می شوند.
الف )خاکهای با نفوذپذیری کم که خط لغزش زمین وجود ندارد.
ب ) خاکهای نفوذپذیری که خطر لغزش زمین وجود دارد.
ج ) خاکهای با نفوذپذیری کم که خطر لغزش زمین وجود دارد.
د ) خاکهای نفوذ پذیر که خطر لغزش زمین وجود ندارد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
13 ) معادله جهانی فرسایش خاک ، مقداری خاک فرسایش یافته در اثر ................... را محاسبه می کند.
الف ) فقط فرسایش ورقه ای
ب ) فقط فرسایش شیاری
ج ) فرسایش ورقه ای و شیاری
د ) فرسایش پاشمانی و شیاری
.
.
جواب : گزینه 3
.
14 ) در کنترل فرسایش خندقی ترتیب احداث بندها چگونه است ؟
الف ) از بالای خندق به طرف پایین انجام می شود.
ب ) از پایین خندق به طرف بالا انجام می شود.
ج ) همه بندها باید در یک زمان احداث شوند.
د ) ترتیب خاصی برای احداث بندها وجود ندارد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
15 ) در تعیین فاصله افقی و عمودی بانکت ها مشاهده کردیم که با .............. شیب فاصله عمودی ............... و فاصله افقی .............. می شود.
الف ) افزایش ، کم ، زیاد
ب ) افزایش ، زیاد ، کم
ج ) افزایش ، کم ، کم
د ) کاهش ، زیاد ، کم
.
.
جواب : گزینه 2
16 ) کدام یک از خصوصیات ذکر شده خاک مهمترین عامل در فرسایش باد می باشد؟
الف ) درصد آهک خاک
ب ) درصد گچ خاک
ج ) رطوبت خاک
د ) عنصر غذایی خاک
.
.
جواب : گزینه 3
.
17 ) به منظور بر آورد فاصله ما بین تراسهای آبراهه ای بیشتر از چه فرمولی استفاده می گردد؟
الف ) از فرمولهای بنت
ب ) از فرمولهای ساکاردی
ج ) از فرمولهای هنن
د ) تفاوتی ندارد
.
.
جواب : گزینه 2
.
18 ) در ارزیابی مقدار رسوب دهی یک حوزه آبخیز کوچک با روش PSIAC کدام یک از فاکتورهای ذیل تاثیر بیشتری در افزایش و یا کاهش رسوب دهی دارد.
1 ) روان آب
2 ) نوع استفاده از اراضی
3 ) نوع خاک
4 ) زمین شناسی سطحی
.
.
جواب : گزینه 2
.
19 ) نسبت تحویل رسوب ( SDR = Sediment delivery ratio ) هر چقدر مساحت حوزه آبخیز زیادتر شود .................
الف ) کاهش می یابد
ب ) افزایش می یابد
ج ) تغییر نمی کند
د ) بسته به شدت بارندگی تغییر می کند.
.
.
جواب : گزینه 1
20 ) فاصله ردیفهای بادشکن در کدام نوع بادشکن ها بیشتر است ؟
الف ) بادشکن های متراکم
ب ) باد شکن غیر متراکم
ج ) در هر دو یکسان است
د ) در بادشکن های زنده بیش از بادشکن های مرده می باشد.
.
.
جواب : گزینه 2
.
21 ) در طراحی ابعاد بانکت های شیبدار کدام یک از فاکتورهای ذیل می بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
الف ) حداکثر دبی
ب ) میزان کل بارندگی سالانه
ج ) نوع خاک بانکت
د ) نوع پوشش گیاهی در فواصل بین دو بانکت
.
.
جواب : گزینه 1
.
22 ) در حوزه آبخیزی به وسعت 10000 هکتار ، متوسط بارندگی سالانه 400 میلی متر ، حجم روان آب خارج شده سی میلیون متر مکعب است ، ضریب روان آب برابر است با :
الف ) 075/0
ب ) 65/0
ج ) 75/0
د ) 85/0
.
.
جواب : گزینه 3
.
23 ) از فرسایش پاسنگی Pedestal erosion می توان .........................
الف ) فواصل عمودی تراس را محاسبه کرد.
ب ) عملیات نادرست کشاورزی را مشخص کرد.
ج ) نوع عملیات اصلاحی را مشخص نمود.
د ) عمق خاک فرسایش یافته را تخمین زد.
.
.
جواب : گزینه 4
.
24 ) متوسط فرسایش خاک در کشور چند برابر حد متوسط فرسایش خاک جهانی است ؟
الف ) سی تا چهل برابر
ب ) بیست تا سی برابر
ج ) ده تا پانزده برابر
د ) چهار تا پنچ برابر
.
.
جواب : گزینه 4
.
25 ) مقدار ................... در حوزه های آبخیز کشور معمولاً ................. است.
الف ) مواد معلق – بیش از مواد کف بستر
ب ) مواد معلق – برابر با مواد کف بستر
ج ) مواد کف بستر – بیش از مواد معلق
د ) مواد معلق – کمتر از مواد کف بستر
.
.
جواب : گزینه 1
.
26 ) در روش PSIAC تاثیر و نقش چند عامل مهم و موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در نظر گرفته شده است.
الف ) 6
ب ) 7
ج ) 9
د ) 15
.
.
جواب : گزینه 3
.
27 ) تراس آبراهه ای مانگوم در چه اراضی ساخته می شوند؟
الف ) اراضی با شیب بیشتر از 18 درصد
ب ) اراضی با شیب بیشتر از 24 درصد
ج ) اراضی با شیب کمتر از 6 درصد
د ) اراضی با شیب کمتر از 12 درصد
.
.
جواب : گزینه 4
.
28 ) برای مشاهده سوال شماره 28 روی لینک زیر کلیک کنید!!
.
.
جواب : گزینه
.
29 ) بزرگترین قطر قطره باران که حدود 5 میلیمتر است دارای چه سرعت حدی است ؟
الف ) 9/0 متر در ثانیه
ب ) 9/1 متر در ثانیه
ج ) 9 متر در ثانیه
د ) 90 متر در ثانیه
.
.
جواب : گزینه 3
.
30 ) به نظر شما حد فرسایش قابل قبول به کدام عامل بیشتر بستگی دارد؟
1 ) تجربه زارع
2 ) شیب زمین
3 ) شخم در جهت شیب
4 ) عمق خاک
.
.
جواب : گزینه 4
.